Klage nr:
85/07

Avgjort:
04.10.2007

Saken gjelder:
Feil opplysninger

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Stavanger Borettslagsmegling
Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte andelsleilighet gjennom innklagede.

I salgsoppgaven var det opplyst at det fulgte med utvendig bod, noe som ikke stemmer. Partene er uenige om erstatningens størrelse.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne kjøpte rekkehus i et borettslag gjennom innklagede i desember 2006. Salgsoppgaven opplyste at det fulgte med en utvendig bod. Ved overtakelsen ble det klart at denne opplysningen var feil. Tre dager etter overtakelsen tok klagerne kontakt med innklagede for å ytre et krav om kompensasjon for den manglende boden. Innklagede innrømte å ha gjort en feil, og tilbød kr 10 000 i kompensasjon. På dette tidspunktet hadde klagerne allerede innhentet prisoverslag på oppføring av bod fra to uavhengige firmaer. Det ble anslått at kostnadene knyttet til oppføring av boden ville beløpe seg til kr 35 000-40 000. På bakgrunn av dette valgte klagerne å avslå tilbudet fra innklagede.

Rekkehuset tilhører et borettslag hvor det er restriksjoner i forhold til hvilke type boder som kan oppføres. Borettslaget har godkjent fire ulike boder for oppføring. På grunnlag av klagernes avslag på innklagedes tilbud om kompensasjon, tok innklagede kontakt med borettslaget for å få oversendt tegninger over de godkjente bodene. Innklagede fikk et tilbud fra sin leverandør pålydende kr 26 000 ekskl. moms. Saken ble deretter oversendt innklagedes advokat. I begynnelsen av mai 2007 fikk klagerne beskjed om at innklagede står ved sitt opprinnelige tilbud på kr 10 000 i kompensasjon. Innklagede mener at klagerne har en selvstendig undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig, og at innklagede derfor ikke har noe juridisk ansvar for den manglende boden. Kompensasjonen på kr 10 000 tilbys kun pga. uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Klagerne fastholder at innklagede har et ansvar, og at den kompensasjonen som tilbys er for liten i forhold til verdien av en slik bod. Kompensasjonen utgjør mindre enn en tredjedel av kostnaden knyttet til oppføring av godkjent bod. Ulempen faller derfor i hovedsak på klagerne.

Innklagede anfører:

Saken gjelder krav om kompensasjon på faktafeil i salgsoppgaven. I prospektet ble det beskrevet en utvendig bod som ikke er bygget. I boligsalgsrapporten er ikke utvendig bod beskrevet.

Klagerne var på visning og hadde god anledning til å undersøke boligen. Innklagede mener at klagerne hadde mulighet til selv å se at det ikke eksisterte noen utvendig bod.

Innklagede fastholder sitt forslag til kompensasjon på kr 10 000.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder krav om erstatning på grunn av uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis bemerke at en kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt etter avhendingsloven.

Opplysningene i en salgsoppgave skal være korrekte. Ved eventuelle uriktige eller mangelfulle opplysninger i salgsoppgaven er spørsmålet om eiendomsmegleren kan holdes ansvarlig. Slik Reklamasjonsnemnda forstår saken, har innklagede ved en ren feil inntatt opplysninger om at bod medfølger vedsalget. Dette kan medføre et erstatningsansvar for innklagede.

Slik Reklamasjonsnemnda forstår faktum, måtte imidlertid klageren se om det fantes en bod i tilknytning til huset. Når klageren ikke sørget for en avklaring av dette, må han selv bære en del av tapet.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning vil en passende kompensasjon fra innklagede være lik halvparten av beløpet på tilbudet om bygging av bod for kr 26.000 + mva.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må yte en kompensasjon til klageren.

Oslo, den 4. oktober 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Cathrine W. Temmerud

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant