Klage nr. 2020194

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 7. desember 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Himla Eiendomsmegling Bergen

Saken gjelder:               Feil opplysninger om kommunale avgifter

Saksfremstilling:

I mars 2020 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Det var i FINN-annonsen opplyst at de kommunale avgiftene var på 3 047 kroner i året. Senere oppdaget klageren at de kommunale avgiftene var høyere enn det som fremgikk av annonsen. Klageren anfører at megleren har gitt uriktige opplysninger, og krever erstatning med 44 705 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren var på utkikk etter ny bolig, og det stod mellom tre leiligheter. Klageren lever av pensjon. Hun var derfor opptatt av å finne en bolig med lave kommunale avgifter. I FINN-annonsen var de kommunale avgiftene oppgitt til å være 3 047 kroner i året. Det var nettopp dette som gjorde klageren spesielt interessert i leiligheten.

Klageren fikk «sjokk» da hun senere mottok faktura fra kommunen og oppdaget at de kommunale avgiftene var på 11 988 kroner i året. Klageren ringte megleren og gjorde han oppmerksom på feilen. Hun fikk da til svar at han skulle undersøke det nærmere og ringe tilbake. Klageren purret på megleren, men ingenting skjedde.


Hadde megleren lest korrektur før annonsen ble publisert, hadde han oppdaget feilen. Til sammenligning hadde megleren som formidlet salget av hennes tidligere bolig, gått nøye gjennom annonsen og oversendt den til klageren for korrektur.

Klagerens økonomiske situasjon er blitt forverret av å måtte betale mer i kommunale avgifter. Som et minimum krever klageren at innklagede dekker merkostnadene for de neste fem årene, på totalt 44 705 kroner.  

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren hadde vanskeligheter med å få opplysninger fra kommunen. Opplysningene i salgsoppgaven baserte seg derfor på opplysninger fra selger, som ble bekreftet med faktura fra forrige kvartal. I salgsoppgaven under «diverse» stod følgende:

«Kommunale avgifter er kr. 3.047,- for forrige kvartal. Dette inkluderer vann, avløp, renovasjon, feiing, branntilsyn.»

I FINN-annonsen fremgikk det at de kommunale avgiftene var 3 047 kroner i året. Det er beklagelig at dette ikke ble rettet opp før leiligheten ble lagt ut for salg. Det var imidlertid gitt korrekte opplysninger i salgsoppgaven. Ikke alle opplysninger fremgikk av FINN-annonsen, da det er begrensning på hvor mange tegn den kan inneholde. Det må derfor kunne legges til grunn at opplysningene i salgsoppgaven ligger til grunn for budet til klageren.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Det er på rene at det var feil opplysninger i FINN-annonsen om størrelsen på kommunale utgifter. Selv om det korrekte beløpet stod i salgsoppgaven, gjorde megler ikke noe overfor potensielle budgivere for å opplyse om feilen i annonsen. Nemnda nevner også at opplysningene om kommunale avgifter i salgsoppgaven burde fremkommet sammen med opplysninger om fellesutgifter, og ikke plassert under «Diverse», som starter med en henvisning til avhendingsloven og as is- klausuler.

Megler har ikke oppfylt opplysningsplikten sin, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Når det gjelder denne type feil, har nemnda fast praksis på at klager har krav på erstatning som tilsvarer den årlige differansen i fem år neddiskontert til nåverdi. Den årlige differansen utgjør 9 141 pr. år, som blir 45 705 kroner over fem år. Neddiskontert (2 prosent rente) utgjør beløpet kroner 43 086.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Himla Eiendomsmegling Bergen har ikke overholdt opplysningsplikten vedrørende kommunale avgifter. Innklagede må betale 43 086 kroner i erstatning til klageren.