Klage nr. 2020205

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 7. desember 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat Cato Helstrøm

                                      Angell Advokatfirma AS

Innklaget:                      Bodø Eiendomsmegling AS (Eie Eiendomsmegling Bodø)    

Saken gjelder:               Meglers undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling

Klagerne kjøpte eiendom formidlet gjennom innklagede foretak. I prospektet var tomteområdet foran seksjonen betegnet som felles lek. Klageren hevder at megleren gav inntrykk av at dette var et område klagene kunne disponere, og at det ikke ville komme bebyggelse her som ville være til hinder for å benytte området. Noen måneder etter innflytting mottok klageren nabovarsel. Kartet som var vedlagt varselet viste at arealet klagerne trodde de kunne disponere, var skilt ut og lagt til en ny etablert tomt.

Klagerne anfører at innklagede har gitt mangelfulle opplysninger om eiendommen.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Partenes syn på saken

Klagerne har i korte trekk anført: 

Det ble gitt mangelfulle opplysninger om eiendommen i prospektet.

Klagerne ble av megleren forespeilet at de kunne benytte arealet foran deres seksjon, et areal som i prospektet var betegnet som felles lek. Dette ble også bekreftet av megleren på et nytt kart, etter at det skulle oppføres ytterligere en bolig på en utskilt tomt. Området de kunne disponere ble markert.

Noen måneder etter innflytning mottok klagerne et nabovarsel. Vedlagt varselet lå det et kart som viste at arealet klagerne trodde de kunne disponere, nå var skilt ut og lagt til en ny tomt.

Meglerne var kjent med disse opplysningene på kontraktstidspunktet 1. mai 2018. Kartet til nabovarselet var datert 18. september 2017, og kartet klagerne fikk fra megleren var datert
12. oktober 2017.

Megleren har opptrådt i strid med sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingslovens § 6-7, første ledd.

Innklagede har i korte trekk anført:

Slik innklagede forstår det, reklameres det på at det var vedlagt feil situasjonskart i prospektet, at det ble opplyst at det ikke skulle komme bebyggelse på nabotomten, samt at området foran eiendommen fritt skulle kunne disponeres av klagerne.

Det kommer klart frem både i prospektet og i selgers egenerklæring at nabotomten skulle bebygges. Det sto beskrevet i prospektet at det skulle oppføres to nye bygg, men kun ett av de ble oppført, da det ikke ble gitt godkjenning fra kommunen til å oppføre begge.

Det er riktig at det lå feil situasjonskart ved prospektet. Dette ble korrigert før budgivningen, og kjøperne ble gjort oppmerksomme på dette før de la inn bud, noe de også skriftlig bekreftet overfor megleren. Kartet viste planlagte bygg, både bolig og uthus. Klagerne har bekreftet at de var gjort kjent med kartet.

Det er riktig at det kom justeringer på situasjonskartet uten at disse ble gitt til megleren av selger/utbygger. Men det var ingen større endringer der slik innklagede så det.

Det stemmer ikke at megleren skal ha sagt at området foran seksjonen klagerne kjøpte, var noe de ville kunne disponere og at det ikke ville komme noe som hindret bruk av arealet.

Dette er direkte feil.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk som følge av feil og manglende opplysninger om bebyggelse på nabotomt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises.

Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares under nemndas skriftlige saksbehandling. Det kan her blant annet være nødvendig å få avhørt både klagerne og megler, samt eventuelle vitner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Saken avvises.