Klage nr. 2020153

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 11. januar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Oslo Torshov

Saken gjelder:               Lokkepris

Saksfremstilling

I juni 2020 la klageren inn flere bud på en leilighet som innklagede formidlet. Leiligheten ble markedsført med prisantydning på 4 950 000 kroner. Etter at klageren hadde lagt inn et bud på 40 000 kroner over prisantydning, informerte megleren om at selger ikke ville akseptere bud under 5,3 millioner kroner. Klageren hevder at leiligheten var markedsført med lokkepris.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Boligen ble lagt ut med en prisantydning på 4 950 000 kroner. Klageren la inn flere bud på leiligheten, hvorav det høyeste budet var på 4 990 000 kroner, 40 000 kroner over prisantydning. Megleren ga deretter beskjed om at selgerne ikke var villig til å akseptere bud under 5,3 millioner kroner. I en samtale med megleren kom det frem at selgerne hadde håpet på at det skulle bli en intens budrunde, at selgerne hadde fulgt med på markedet og hadde ombestemt seg når det gjaldt prisen. Klageren tror ikke på denne forklaringen. Det var gått kort tid mellom annonsering og budrunden, og det var ingen forhold som tilsa at prisen burde øke med 350 000 kroner. Selgerne kjøpte leiligheten for 5,3 millioner kroner. De hadde hele tiden intensjon om å oppnå samme salgssum og var aldri villig til å selge leiligheten for prisantydning.

Klageren mener at leiligheten ble markedsført med lokkepris.

Innklagede har i korte trekk anført:

Leiligheten ble annonsert i mars 2020 og ble forsøkt solgt over en lengre periode. Prisantydningen ble endret i mai 2020, etter forslag fra megleren, ettersom markedet ikke var villig til å betale opprinnelig prisantydning. Selgerne var klar over at prisen ikke kunne settes lavere enn det han var villig til å selge for. Klageren er gjort kjent med dette gjennom oppdragsavtalen, i tillegg til at selgerne har godkjent både salgsoppgave og prisantydning. Det at selgerne likevel velger å ikke selge til prisantydning, er utenfor meglers kontroll. Da selgerne avslo bud over prisantydning, tok megleren raskt kontakt for å få dem til å trekke eiendommen fra nettet. Selgernes forventninger endret seg underveis i budrunden, og etter samtaler med deres finansielle rådgiver, besluttet de å trekke boligen fra markedet og prøve på nytt senere.

Megleren har etter dette opptrådt i tråd med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk ved at leiligheten skal ha blitt markedsført med lokkepris.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder hva som er lokkepris, heter det i Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig punkt 3.2.3:

«Markedsføringen vil være villedende hvis prisantydningen bevisst er satt lavere eller høyere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Dersom den næringsdrivende blir kjent med at selgerens prisforventning endrer seg underveis i markedsføringsprosessen, må markedsføringen som klar hovedregel endres i tråd med dette.»

Dersom selger får et bud på prisantydning, kan selger likevel velge å ikke akseptere et slikt bud.

I dette tilfellet fremgikk det av oppdragsavtalen hva prisantydningen innebar, og selgeren godkjente både prisantydningen og salgsoppgaven. Dersom prisantydningen eventuelt innebar en lokkepris fra selgers side, er det ikke noe som tilsier at megler var klar over det. Det at selger ikke var villig til å selge til prisantydning, lå utenfor meglers kontroll. En megler kan ikke pålegge en selger å akseptere et bud selv om budet er på prisantydning eller over. Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.