Klage nr. 2020154

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 11. januar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS avd. Harstad
v/advokat Arne Johansen
Advokat Arne Johansen & Co AS

Saken gjelder:               Krav på vederlag og dekning av utlegg ved utgått oppdrag

Saksfremstilling

I november 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Oppdragsavtalen ble ikke fornyet. Klageren reagerer på at megleren har arbeidet med oppdraget frem til desember 2019 selv om avtalen for lengst var utløpt. Klageren har også trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som han mener er kritikkverdig. Klageren krever at innklagede frafaller deler av sitt krav om betaling.  

Innklagede bestrider klagerens krav, og anfører at klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Partene inngikk oppdragsavtale 28. november 2018. Klageren ble ikke informert om oppdragets varighet. Boligen ble ikke solgt i løpet av oppdragstiden, og klageren mottok faktura fra innklagede ett år etter oppdragsavtalens utløp. Megleren hevder å ha arbeidet med oppdraget helt frem til 29. desember 2019, selv om oppdragsavtalen utløp 28. mai 2019. Megleren har således utført arbeid og tjenester uten at det forelå gyldig oppdragsavtale. Etter at avtalen utløp, er klageren påført en merkostnad på 6 725 kroner, for å ha innhentet tilstandsrapport i august 2019 etter krav fra megler.

Megleren har utført slett arbeid og har derfor ikke krav på vederlaget på 20 000 kroner. En mer aktiv megler hadde sannsynligvis fått solgt eiendommen før sommeren 2020.

For det første ble flesteparten av visningene holdt av klageren, ikke av megleren. Klageren holdt blant annet to visninger i desember 2019. På første visning møtte det opp en person som kjøpte eiendommer for deretter å videreselge dem. Vedkommende var kun interessert i boligen dersom klageren var villig til å selge langt under takst. På den andre visningen møtte det opp et ungt par som på kort varsel hadde bedt om visning. Ifølge megleren skulle det unge paret til banken dagen etter, men klageren hørte aldri noe mer fra dem. Klageren stiller seg spørrende til om de to visningene var nødvendige, og mener at megleren burde hatt bedre kjennskap til personene som hadde bedt om visning.

For det andre tok det lang tid før den tinglyste urådighetserklæringen ble slettet, og bildene av eiendommen frigitt. Dette ble først gjort etter flere henvendelser fra klageren.

Etter dette mener klageren at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse. Innklagede har bare krav på 18 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Partene inngikk oppdragsavtale 28. november 2018. Det er riktig at oppdraget hadde en varighet på seks måneder, og at det ikke ble skriftlig forlenget. Megleren fortsatte å motta henvendelser fra interessenter selv etter at oppdraget var utløpt, og videreformidlet disse til klageren. Det var en dialog mellom klageren og megleren frem til desember 2019, hvoretter klageren informerte om at oppdraget ikke ville bli forlenget. Det vises til SMS-korrespondansen mellom megleren og klageren som dokumentasjon på dette. Det fremkommer også her at tilstandsrapport ble innhentet da en av interessentene ikke var interessert i å legge inn et høyere bud med mindre en slik rapport ble fremlagt. Klageren rekvirerte og betalte selv for tilstandsrapporten.

Innklagede har krav på oppgjør i henhold til oppdragsavtalens punkt 8. Det fremgår av fakturaen at innklagede har krevd dekning av påløpte utlegg til foto, på 4 650 kroner. Av oppdragsavtalen fremgår det at foto utgjør en del av vederlagsprovisjonen, noe innklagede følgelig ikke kan fakturere for. Dette skyldes en inkurie, og innklagede har tilbakebetalt beløpet til klageren. For øvrig er fakturaen i samsvar med oppdragsavtalen.

Klageren synes tilsynelatende å gjøre gjeldende at betalingsplikten etter oppdragsavtalen bortfalt samtidig med at oppdraget utløp. Dette er åpenbart ikke tilfellet. Tvert imot regulerer oppdragsavtalen den situasjonen man her står overfor. Som angitt i fakturagrunnlaget har innklagede krav på 20 000 kroner i vederlag, samt vederlag grunnpakke og vederlag for avtalt markedspakke.

Det er fremsatt følgende påstand:

            «Klagen tas ikke til følge.»

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder spørsmål om vederlagsnedsettelse og meglers krav på vederlag og dekning av utlegg hvor handel ikke har kommet i stand i løpet av oppdragstiden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er på det rene at meglers oppdrag utløp 28. mai 2019, og at oppdraget ikke ble forlenget skriftlig. Nemnda legger til grunn at det var en dialog mellom klageren og megleren til desember 2019. I en slik situasjon skulle megleren sørget for å avklare at oppdraget formelt ble fornyet, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-5. Men nemnda kan ikke se at megler har krevd noe betaling for det han gjorde etter at oppdraget var utløpt.

Når det gjelder utgiftene til tilstandsrapporten (6 725 kroner), mener nemnda at klageren må betale den. Den ble innhentet av klageren etter anmodning fra en interessent via megleren.

Når det gjelder visninger til to interessenter som i ettertid ikke innga bud, finner nemnda at klagen, slik saken er opplyst, ikke kan føre frem. Det gjelder både spørsmålet om meglers manglende kjennskap til hvor seriøse interessentene var, og det forhold at klageren måtte bruke tid selv på å vise frem boligen til disse interessentene.  

Når det gjelder at det tok lang tid å få slettet urådighetserklæringen, bemerker nemnda at dette skjer normalt samtidig med at oppdraget blir avsluttet og fakturaen betalt. Fakturaen er datert 4. juni 2020 med forfall 18. juni. Nemnda mener det er uheldig at det gikk så lang tid før oppdraget ble avsluttet og faktura sendt, særlig når oppdraget formelt utløp 28. mai 2019. Men det er ikke opplyst om at dette har fått noen konsekvenser for klageren.  

Innklagede har krav på oppgjør i henhold til oppdragsavtalen. Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.