Klage nr:
90/07

Avgjort:
12.12.2007

Saken gjelder:
Meglers dekning av utlegg m.v.

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS
Saksfremstilling:

Klageren solgte sin bolig gjennom innklagede som megler. Oppdragsskjemaet er undertegnet 25. januar 2006, og påtegnet fornyelse fra 19. september 2006. Klageren er misfornøyd med innklagedes saksbehandling og hans avregning av vederlag og utlegg.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede har en opplysningsplikt, som klageren hevder ikke ble godt nok ivaretatt. Hun anfører at hun manglet oversikt over utgiftspostene totalt sett. På spørsmål om de totale utgiftene, ble det svart ca kr 100 000. I ettertid viser det seg imidlertid at dette kun omfatter innklagedes provisjon og ikke de direkte utgiftene, herunder annonsekostnader. Da regningen kom, lød den på kr 156 862. Ved henvendelse til innklagede gikk han med på å inkludere tilrettelegging og visning i sin provisjon, med henholdsvis kr 6 350 og kr 1 880 som ble trukket fra.

Klageren finner provisjonssatsen meget høy, 3,1 % inkludert mva. Det er vanskelig å beregne konsekvensen av dette for forbrukere. Klageren er interessert i det totale kostnadsbildet. Satsen er klart høyere enn gjennomsnittssatsen i området, da det ifølge klageren er en presset konkurransesituasjon og et stramt marked.

Når det gjelder markedsføring kr 22 800, savner klageren informasjon om hva som innbefattes vedrørende markedsførings- og annonseutgifter. Hun hevder at hun ikke har fått klar beskjed om dette og det foreligger ingen forutberegnelighet. Klageren spør hva som ligger i «markedspakke» utover «markedspakke, salgsgar.».

I omkostningsoversikten i etterkant av salget var det oppført to reguleringskart og ett kartutsnitt. Selgeren skal kun betale for ett reguleringskart. Kostnader for kart utover dette må avtales med selgeren. På dette punktet har klagen allerede ført fram.

Avtalt beløp i henhold til gjeldende sats for eierskifteforsikring ved oppdragsinngåelse er kr 15 520. Klageren fikk i etterkant oppstilling av 20. mars 2007 hvor prisen er oppgitt å være kr 17 088,75. Innklagede hadde skiftet eierskifteforsikringsselskap, derav prisøkning. Klagen førte fram.

Når det gjelder mellomfinansiering av kjøp av klagerens leilighet, ble klageren av innklagede henvist til å kontakte filial i nabobyen, uten nærmere informasjon eller tilrettelegging. Klageren kjenner til at andre eiendomsmeglere selv har ivaretatt mellomfinansieringsavtale for sin klient.

Innklagede skal være bindeledd mellom kjøper og selger, oppnevnt av selgeren. Megleren bør ifølge klageren fullføre sitt oppdrag også etter kontraktsmøtet. Klageren måtte involvere seg i flere problemstillinger direkte med kjøperen, og det var til dels ubehagelig. Innklagede burde ifølge klageren vært mer aktiv i sluttfasen.

Innklagede anfører:

Innklagede hadde sitt første møte 25. januar 2006. Det ble da inngått en avtale om at innklagede skulle foreta salget av hennes daværende bolig når hun hadde funnet den leiligheten hun ønsket å kjøpe. Salgsprosessen ble gjennomgått og oppdragsskjema undertegnet. Ett eksemplar av oppdragsskjemaet ble også lagt igjen hos klageren. Avtalen som ble inngått, er de prisene innklagede opererer med. Klageren spurte aldri hva den totale kostnaden ved et salg ville bli.

Klageren fant flere leiligheter som kunne være aktuelle, og hun kom da på kontoret til innklagede og innklagede hjelp henne med å fakse over budskjema. Dersom hun hadde spørsmål vedrørende de aktuelle leilighetene, brukte hun innklagede som rådgiver. Før salgsstart hadde klageren og innklagede flere møter i klagerens eiendom og partene gikk nøye gjennom salgsprosessen, markedsføring og hva som burde gjøres i forkant av et salg. Den 19. september 2006 ble det inngått ny avtale om salg, da oppdragstiden var utløpt. Klageren undertegnet da på det sammeoppdragsskjemaet med fornyelse av oppdrag.

Innklagede har forstått at klageren er fornøyd med salgssummen og gjennomføringen frem til kontraktsmøtet. At kjemien mellom kjøper og selger ikke stemte, kunne innklagede vanskelig gjøre noe med. Innklagede opplevde dem som lite samarbeidsvillige begge to. Som mellommann ønsket innklagede ikke å ta parti for noen av partene. Kjøperen klaget bl.a. på dårlig vasking på overtakelsesdagen og krevde å få dette rettet, noe klageren var svært uenig i. Innklagede var til stede på overtakelsen og problemet ble løst.

Når det har dukket opp et problem med kjøperen i etterkant, har klageren kontaktet innklagede, og innklagede har bistått. Senest en uke før klagen ble mottatt, kom klageren innom med en faktura for parafin som ny eier ikke hadde betalt. At klageren er misfornøyd med servicen i ettertid av salget, har innklagede ingen forståelse for. At hun var misforhøyd med innklagedes service og bistand i etterkant av salget, visste innklagede heller ikke om før han mottok klagen.

For å imøtekomme kunden har klageren besluttet å betale for tilrettelegging kr 6 350 og visninger kr 1 880, samt differansen for eierskifteforsikringen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede skriver mye om klagerens forhold til kjøperen. Kjøperen har fortsatt ikke betalt for parafin, noe som har kostet klageren noen tusen kroner. Men det var ikke dette klagen dreide seg om. Klageren har klaget på de totale kostnadene for henne ved salget. Det er ikke riktig at hun aldri spurte hva kostnadene ville bli.

Innklagedes ytterligere anførsler:

På forespørsel har innklagede gitt følgende tilleggsopplysninger:

Det ble innhentet kun et kart med reguleringsbestemmelser fra kommunen, bestillingen ble sendt fra innklagede den 12. desember 2006. De andre datoene har blitt lagt inn i systemet ved en feiltakelse. Flere bestillinger/ brev har aldri blitt sendt til kommunen. Disse summene er tilbakeført klageren.

Det ble ikke undertegnet egen avtale for markedsføring/annonsering utover signert oppdragsskjema.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med kostnadene ved salg.

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede. Forholdet mellom klageren og kjøperen vil ikke bli vurdert.

Klageren hevder at hun ikke er informert om hvilket totalbeløp hun måtte betale ved salget. Når det gjelder klagen over provisjonen på 3,1 %, så fremgår det direkte av oppdragsskjemaet at denne er avtale mellom klageren og innklagede. Provisjonssatsen ligger klart innenfor det lovlige. Reklamasjonsnemnda finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å kritisere innklagede for avtalen om provisjonen.

Klageren spør videre hva som ligger i de to markedspakkene på henholdsvis kr 16 900 og kr 5900, som hun er belastet for. Ifølge oppdragsskjemaets punkt 4A skal markedsføring/annonsering skje «i henhold til egen avtale». Noen slik avtale er imidlertid ikke dokumentert for Reklamasjonsnemnda. Det er heller ikke dokumentert overfor Reklamasjonsnemnda hva de to markedspakkene består av. Når det ikke finnes en skriftlig tilleggsavtale eller annen uomtvistelig bekreftelse på avtaler om annonsering, kan ikke innklagede kreve betaling for markedspakkene. Beløpet må tilbakeføres til klageren.

Når det gjelder oppdragets punkt 5, finner Reklamasjonsnemnda at oppdragsskjemaet med fordel kunne vært bedre fylt ut. Under en viss tvil finner Reklamasjonsnemnda at oppdragsskjemaet her tilfredsstiller de lovbestemte minimumskrav.

Innklagede har innhentet tre kart, den 8. januar 2007, 26. januar 2007 og 20. mars 2007, for henholdsvis kr 1 250, 1 225 og 1 225. Bare ett kart skulle vært innhentet. Beløpene for de to andre kartenevar feilaktig belastet klageren, men feilen er senere rettet opp og beløpene er tilbakeført.

Takst er ifølge takstrapporten rekvirert av klageren. Innklagede har dermed krav på at betalingen for denne dekkes av klageren. Når det gjelder eierskifteforsikring, er dette ifølge klageren avtalt.

Når det gjelder anførselen om at innklagede ikke gjorde nok for å hjelpe klageren med mellomfinansiering, kan ikke Reklamasjonsnemnda se at innklagede har opptrådt kritikkverdig.

Meglerens mellommannsrolle medfører at megleren ikke kan ta «parti» med den ene parten, men kun opptre som en mellommann. Innklagede har i sitt tilsvar uttalt at det var motsetninger mellom partene på overtakelsen, bl.a. vedrørende vasking. Problemene ble ifølge innklagede løst. Når det gjelder klagerens påstand om manglende oppfølging etter kontraktsmøtet, er ikke dette nærmere utdypet av klageren. Innklagede på sin side anfører at han har bistått ved klagerens henvendelser vedrørende problemer med kjøperen. Reklamasjonsnemnda har ikke tilstrekkelig opplysninger om på hvilken måte innklagede skal ha forsømt seg her. Saken avvises på dette punkt.

Konklusjon:

Innklagede må tilbakebetale betaling for markedspakkene. For øvrig fører klagen ikke frem.

Oslo, den 12. desember 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant