Klage nr. 2020200

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 11. januar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Olden & Partners Eiendomsmegling AS

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen, og krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling:

Klageren inngikk i 2019 oppdragsavtale med innklagede foretak om salg av sin fritidsbolig. Oppdragsavtale ble signert med ansvarlig megler og meglerfullmektig. Etter oppdragsinngåelsen ble oppdraget i sin helhet håndtert av meglerfullmektig. Det var ingen kontakt mellom klageren og ansvarlig megler. Dette var ikke i tråd med hva klager ble forespeilet ved inngåelsen av oppdraget. To år senere er fritidsboligen fremdeles ikke solgt. Klageren anfører at det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse og krever vederlagsnedsettelse.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Salgsoppdraget har i sin helhet blitt håndtert av meglerfullmektig. Ifølge oppdragsavtalen skulle det være en ansvarlig megler på saken. Klageren har ikke hatt kontakt med ansvarlig megler i det hele tatt etter oppdragsinngåelsen. All oppfølging inkl. forlengelse av avtale, opplysninger til selger og budgivere, visning og mottak av bud ble fulgt opp av eiendomsmeglerfullmektig /medhjelper. Klageren legger til grunn at det stilles strenge krav til medhjelper, som i dette tilfellet har fungert som ansvarlig megler.

Oppdraget er signert av ansvarlig megler. Det er også greit at meglerfullmektig utfører noe arbeid. Men det at hun har tatt hele oppdraget, uten at klageren hverken har sett eller hørt noe som helst fra ansvarlig megler, synes klageren er merkelig. Dette er ikke hva han ble forespeilet da oppdraget ble inngått.

I fakturaoppsettet som klageren mottok fra meglerforetaket var blant annet honorar for visning fakturert etter sats for ansvarlig megler. Dette ble rettet opp etter at klageren påpekte det. Klageren opprettholder kravet på kompensasjon for manglende bruk av ansvarlig megler. Det er ansvarlig megler som er den profesjonelle part, og klageren forventer at det brukes kompetanse man betaler for.

Det at fritidsboligen ikke ble solgt i løpet av snart to år, har trolig sammenheng med det totale fraværet av ansvarlig megler. Det ble ikke satt opp plakat på fritidsboligen før etter ett år. Klageren har betalt 50 000 kroner i honorar og utlegg og krever tilbakebetalt minimum 25 000 kroner.

Det er riktig at det har vært et par bud på hytta. Det første budet kom etter første visning. Dette budet kom ikke inn på riktig måte ifølge meglerfullmektigen og måtte forkastes. Det høyeste budet på 2 400 000 kroner valgte klageren å takke nei til da taksten var på 3 150 000 kroner. Klageren antar at innklagede ikke mener at 750 000 kroner under egen takst er en fornuftig pris å selge for.

Klageren krever tilbakebetaling av 25 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdraget ble signert av ansvarlig megler og co-signert av meglerfullmektig. Det fremgikk av oppdragsavtalen at meglerfullmektig skulle arbeide med oppdraget. Som eiendomsmeglerfullmektig kan en under tilsyn av ansvarlig megler utføre alle oppgaver. Det er derfor ikke riktig som klageren anfører, at vedkommende kun var medhjelper.

Oppdragsgiver har aldri etterspurt kontakt med hverken ansvarlig megler eller daglig leder underveis i salgsprosessen. Da meglerfullmektigen ved årsskiftet 2019/2020 sluttet, tok daglig leder over oppdraget, også som ansvarlig megler. Da klageren bestemte seg for ikke å selge hytta likevel, var daglig leder i kontakt med han. Klageren ble informert om at foretaket ville sende han en faktura for arbeidet som var gjort, med de prisene som klageren tidligere var informert om i e-post fra eiendomsmeglerfullmektigen. Klageren ba da innklagede om å være litt hyggelige på pris, siden datteren hans skulle selge sin bolig snart. Han fikk derfor ytterligere 10 prosent avslag, i tillegg til avslaget han hadde fått da meglerfullmektigen sendte over kostnadsoversikten i første runde. Beløpet endte på 50 000 kroner som en rund og hyggelig sum, jobben tatt i betraktning. Det hadde i denne perioden vært bud på hytta, som selger imidlertid valgte å takke nei til.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med håndteringen av oppdraget, herunder manglende tilstedeværelse av ansvarlig megler, og krav på vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Hvis det sees bort fra at det ikke var hengt opp en plakat, er det i klagen ikke fremkommet opplysninger om at noe konkret ved gjennomføringen av oppdraget ikke er gjort. I dette tilfellet benyttet ansvarlig megler en meglerfullmektig til å gjennomføre oppdraget. En fullmektig kan gjennomføre alle sider ved oppdraget bortsett fra at ansvarlig megler må signere oppdragsbekreftelsen, og at megleren skal føre tilsyn med fullmektigen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-2 tredje ledd.

Nemnda nevner i den forbindelse at det er en klar forskjell på hva en meglerfullmektig kan utføre av et eiendomsmeglingsoppdrag, og hva en medhjelper kan foreta. I dette tilfellet var det som nevnt en fullmektig som gjennomførte oppdraget og ikke en medhjelper. Det er ikke sannsynliggjort fra klagers side at fullmektigen har gjort noen feil eller opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er ikke noe som tilsier at fritidsboligen ikke ble solgt fordi ansvarlig megler benyttet en fullmektig. Det fremgikk også av oppdragsavtalen at fullmektigen kunne arbeide med oppdraget, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 (1) nr. 11.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.