Klage nr. 2020203

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 11. januar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Excellence Eiendomsmegling AS (Privatmegleren Excellence)

Saken gjelder:               Budgivning 

Saksfremstilling

Klageren var budgiver på boligeiendom formidlet gjennom innklagede foretak den 25. juni 2020. Etter aksept av klagerens bud og samtaler med megleren rundt tidspunkt for overtakelsen, ble klageren oppringt av megleren og bedt om å utvide akseptfristen på budet sitt da megleren ikke hadde fått bekreftet finansieringen. Klageren var uenig i fremgangsmåten, men gjorde som megleren ba om. Umiddelbart etterpå kom det inn høyere bud, et bud klageren ikke fikk anledning til å imøtegå, da systemet var lukket for ytterligere bud.

Selger aksepterte det høyeste budet hele 14 minutter før akseptfristen. Klageren anfører at innklagede ikke handlet i tråd med etiske retningslinjer og god meglerskikk. Innklagede har brutt eiendomsmeglerforskriftens § 6-3 første og andre punktum. Meglerens opptreden medførte at klageren ikke fikk rimelig mulighet til å få kjøpe eiendommen, samt at selgeren ikke fikk den prisen vedkommende kunne fått.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Eiendommen ble lagt ut for salg i midten av juni 2020 og solgt 25. juni. 2020.

Klageren var allerede fra 15. juni i dialog med ansvarlig megler angående kjøp av eiendommen. Etter ny visning ble det 25. juni budrunde. Klageren la inn bud på 2 740 000 kroner ca. kl. 12:00 med akseptfrist kl. 12:40. Ingen andre budgivere kom med høyere bud innen fristen. Klageren snakket med ansvarlig megler for å avklare detaljer rundt overtakelsen. Megleren hadde da en drøy time før vært i kontakt med klagerens bankrådgiver og fått bekreftet finansiering for 2 700 000 kroner. Klagerens bud lå bare 40 000 kroner over dette, noe som ville vært helt uproblematisk å dokumentere i form av kontanter, dersom dette var ønskelig. Men megleren mente det var unødvendig.

Likevel skrev megleren kl. 13:04 at han ikke fikk kontakt med banken og ba om at akseptfristen ble forlenget til kl. 13:15. Klageren uttrykte sterk uenighet, og syns det var merkelig, men gjorde noen minutter senere allikevel som megleren ba om.

Umiddelbart etter, så klageren at det kom et nytt bud på 2 750 000 kroner fra en ny budgiver med akseptfrist kl. 13:35. Samtidig ble klageren utestengt fra systemet og fikk ikke lenger tilgang til å inngi bud. Hun brukte i overkant av ti minutter på å forsøke å få tilgang gjennom flere enheter, mobil, iPad og datamaskin. Klageren forsøkte også uten hell å få kontakt med megleren på telefon og via tekstmelding. Når klageren skjønte at tilgangsproblemene ikke lå på hennes side, sendte hun kl.13:29 via tekstmelding nytt bud på 2 755 000 kroner. Men hun oppdaget umiddelbart etter dette, og før det konkurrerende budets akseptfrist, at boligen stod merket som «solgt» på FINN.no.

Klage ble innsendt senere samme dag, 28. juni 2020. Klagen direkte til meglerforetaket ble skrevet før klageren hadde tilgang til budjournalen. Den viser at det nye budet på 2 750 000 kroner ble akseptert allerede kl. 13:21. Det var 14 minutter før budets akseptfrist og samtidig med klagerens forsøkte å finne ut av problemet med budgivningssystemet, samt å få kontakt med megleren.

Det sentrale klagepunktet er at klageren på tross av å ha vært budgiver allerede fra starten av prosessen og åpenbart var seriøs (banken hadde bekreftet finansiering av beløp bare en drøy prosent under budet hennes) til slutt ble avskåret fra budrunden gjennom at systemet ble stengt, telefonanrop til megleren ikke besvart, og meldinger klageren sendte ikke ble tatt til følge.

Klagerens bankforbindelse fikk ikke rimelig tid til å bekrefte finansiering ved klagerens først vinnende bud med frist kl. 12:40, til tross for at kontaktpersonen nylig hadde bekreftet nærmest samme beløp. Klagerens tilbud om å dokumentere kontantfinansiering ble ikke ansett nødvendig. Klageren ble som aktiv budgiver aldri kontaktet og spurt om hun ønsket å forhøye budet som kom inn umiddelbart etter at hun på meglerens anmodning forlenget sin akseptfrist. Budrunden ble lukket før den annonserte akseptfristen, selv om det var aktive og seriøse budgivere med nylig aktivitet på banen.

Klageren kjenner ikke grunnen til at dette skjedde henne, men ser ikke bort ifra at det har sammenheng med hennes bakgrunn som fremmedkulturell og kvinne. Men det synes uansett også merkelig at ansvarlig megler tok initiativ mot selger til at et bud fra den nylige budgiveren skulle blitt akseptert før fristen, samtidig med at klageren var i ferd med å komme med høyere bud. Da klageren tok kontakt med selgeren, var det åpenbart at han ikke var klar over at det var flere budgivere. Han trodde først det var klageren som hadde det vinnende bud.

Megleren har ikke handlet i tråd med god meglerskikk. Hans handlinger er i strid med eiendomsmeglerforskriftens § 6-3 første og andre punktum. Hans opptreden har medført at klageren ikke fikk rimelig mulighet til å få kjøpe eiendommen, samt at selgeren ikke fikk den prisen han kunne fått.

Klageren ber om at innklagedes rutiner for å håndtere klager også blir vurdert. Fagansvarlig hos innklagede svarte på klagen uten å ha mottatt all nødvendig informasjon. Når klageren sendte over utfyllende dokumentasjon, svarte fagansvarlig på tross av dette, at det ikke fremkom noe nytt. Det fremstår i alle fall klart at det må ha vært nytt for fagansvarlig at det var en forespørsel, eller beskjed, fra ansvarlig megler som gjorde at klageren «isteden» forlenget budet, fremfor å øke det for å møte budet fra den nye budgiveren.

Flere sentrale punkter i klagen ble ikke besvart, men isteden avfeid med det selvfølgelige at det er selger som avgjør hvem han vil selge til. Dette var det aldri tvil om. Klagen gjaldt meglerens opptreden frem til det punkt hvor selger avgjorde. Denne klagehåndteringen er ikke i tråd med krav til internkontroll, hverken for bedrifter generelt eller for meglerfirmaer spesielt. Prosessen inngir ikke tillit og kan ikke være i tråd med hva Finanstilsynet forventer.

Oppsummert ber klageren nemnda vurderer to forhold: Ansvarlig meglers opptreden sett opp mot reglene for god meglerskikk, samt innklagedes interne håndtering av klagen i forhold til gjeldende krav og retningslinjer.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren la inn flere bud over flere dager. Den 25. juni kl. 12:23 ble det lagt inn bud på 2 740 000. Ved kontakt med banken for å undersøke finansiering fikk megleren beskjed om at bankrådgiveren var opptatt og derfor ikke kunne besvare spørsmål om finansiering.

Etter utløpet av budfristen ble klageren oppringt av megleren og anbefalt å legge inn samme bud med lengre frist. I mellomtiden kom det inn to nye bud ett på 2 735 000 kroner kl. 13:03 og ett på 2 750 000 kroner kl. 13:05 med frist 13:35. Deretter kom klagerens nye bud på 2 740 000 kroner kl. 13:07.

Etter dette kom det ikke inn flere bud før boligen ble solgt. Høyeste bud på 2 750 000 kroner ble akseptert 13:21 etter at finansiering var undersøkt og funnet i orden.

Etter at eiendommen var solgt ble dette automatisk registrert i annonsen på FINN.no.

Klagerens anførsel om diskriminering avvises på det sterkeste. Boligen ble solgt til høyeste innkomne bud med avklart finansiering.

Under viktig informasjon om budgivning i salgsoppgaven fremgår det at selger står fritt til å ignorere eller avslå et hvert bud uten begrunnelse.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt diskriminerende eller i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Budprosessen

Nemnda nevner innledningsvis at når et bud er akseptert, blir også budgivningen avsluttet, og det er ikke lenger mulig å inngi bud. Budprosessen er i stor grad er automatisert, og det er ikke megler som styrer tilgangen til budsystemet.

En selger kan også akseptere et bud når som helst innen akseptfristen. Andre budgivere kan derfor ta en risiko ved å vente med å inngi bud til utløp av akseptfristen nærmere seg.

Slik saken er opplyst, finner ikke nemnda at det har skjedd feil i forbindelse med meglers håndtering av budprosessen.

Påstått diskriminering

I utgangspunktet er det klageren som har bevisbyrden for at megleren skal har opptrådt diskriminerende fordi klageren er kvinne og fremmedkulturell. Slik saken er opplyst og ut fra de begrensninger som ligger i nemndas skriftlige behandling, er det ikke grunnlag for å si at megler har vært diskriminerende i relasjon til klageren.

Innklagedes interne håndtering av klagen

Slik saken er opplyst, finner ikke nemnda at det er grunnlag for å si at megler/innklagede har håndtert klagen fra klageren i strid med god meglerskikk.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.