Klage nr. 2020218

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 1. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 BV AS avd. Horten

Saken gjelder:               Krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens enebolig. Oppdraget ble fornyet flere ganger, men etter to år ble oppdraget avsluttet uten at handel hadde kommet i stand. Etter oppdragets utløp sendte megleren en e-post til klageren hvor det fremgikk at innklagede ville kreve 5 000 kroner i honorar, men senere ble beløpet endret til 10 000 kroner.

Klageren har flere innsigelser til meglerens håndtering av oppdraget, og krever at honoraret settes ned fra 10 000 kroner til 5 000 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren har flere innsigelser til meglerens håndtering av oppdraget, og krever at honoraret settes ned fra 10 000 kroner til 5 000 kroner. For det første var meglerens innsats mangelfull, og klageren har mistet dyrebar tid for å få til et salg. For det andre var det to oppdragsgivere, men fakturaen ble kun utstedt i klagerens navn. For det tredje sendte megleren først en e-post hvor det sto at innklagede kom til å kreve 5 000 kroner i honorar, men i en senere e-post ble beløpet endret til 10 000 kroner. Det endte med at klageren ble fakturert for 10 000 kroner i honorar, og dette er en urimelig pris. For det fjerde nekter innklagede å forklare grunnlaget for fakturaen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er uheldig at megleren sendte ut to e-poster med ulike kostnader, og at beløpene i fakturaen var oppført uten merverdiavgift. Men innklagede bestrider at dette gir grunnlag for vederlagsnedsettelse. Innklagede har for øvrig flere ganger forsøkt å forklare klageren hva merverdiavgift er, og hvordan kostnadene er beregnet. Det gir heller ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse at boligen ikke ble solgt i oppdragstiden.

Når det gjelder det at fakturaen kun ble utstedt i klagerens navn, bestrider innklagede at fakturaen skulle vært utstedt til begge oppdragsgiverne. Ved å signere oppdragsavtalen ble klageren og hans kone solidarisk ansvarlige for oppfyllelsen av avtalen som ble inngått. 

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klagen gjelder flere forhold.

For det første mener klageren at det var feil at fakturaen bare ble sendt i klagerens navn. Nemnda finner ikke at dette var feil, da klageren stod som én av to oppdragsgivere. I en slik situasjon kan foretaket velge å sende faktura til én av partene.

For det andre mener klageren at megler har gjort en mangelfull innsats ved salget. Nemnda kan ikke se at klageren har sannsynliggjort dette.

For det tredje er det spørsmål om klageren er forpliktet til å betale fakturaen. Når det gjelder honoraret på 10 000 kroner inklusive 25 prosent merverdiavgift, er dette i henhold til oppdragsavtalen punkt 5 siste avsnitt. I tillegg kommer dekning av meglers utlegg.

Det er uheldig at megleren sendte ut to e-poster med ulike honorar, og at enkeltbeløpene i fakturaen var uten merverdiavgift. Innklagede har også erkjent dette. Men nemnda kan ikke se at det får noen konsekvenser for klagerens forpliktelse til å betale fakturaen, da merverdiavgift fremgår av sluttsummen.   

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.