Klage nr. 2020222

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 1. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Stavanger Eiendomsformidling AS (Notar Stavanger)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om erstatning

Saksfremstilling

Den 17. juni 2020 kjøpte klageren en eierseksjon som innklagede formidlet. Avtalt overtakelse var 1. juli. Dagen etter budaksept ga klageren beskjed til megleren om at overtakelsen måtte utsettes fordi foreldrene hans var på ferie og ikke kunne signere kausjonspapirene før 13. juli. Selgeren gikk med på å utsette overtakelsen til 10. juli. Klageren betalte inn kjøpesummen til meglerens klientkonto 22. juli. Selgeren krever at klageren betaler ham 6 527 kroner i forsinkelsesrenter og 430 kroner i standardkompensasjon for inndrivelseskostnader. Klageren anfører at han ikke fikk beskjed om den endrete overtakelsesdatoen, og krever at innklagede betaler ham erstatning tilsvarende kravet fra selgeren.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført:

Klagerens foreldre skulle kausjonere for boliglånet, men dagen etter budaksept ga banken beskjed om at det ikke var mulig å signere kausjonspapirene elektronisk. Foreldrene var på ferie frem til 13. juli, og klageren ga derfor megleren beskjed om at det ikke ville være mulig med overtakelse 1. juli. Megleren forsikret klageren om at dette kom til å løse seg.

Den 23. juni fikk klageren tilsendt kjøpekontrakten for elektronisk signering. Etter budaksept hadde klageren flere ganger bedt selgeren om å fremlegge dokumenter fra skadeoppgjøret etter en vannlekkasje i 2013. Klageren ønsket ikke å signere kjøpekontrakten før dette ble gjort. Den 19. juli fremla selgeren de etterspurte dokumentene. Klageren logget da inn for å lese og signere kjøpekontrakten. Klageren oppdaget at megleren og selgeren hadde endret overtakelsesdatoen til 10. juli, uten at klageren hadde fått beskjed om det. Men klageren tenkte ikke noe mer over dette siden megleren tidligere hadde sagt at det kom til å løse seg.

Klageren holdt sin del av avtalen, og 22. juli innbetalte han kjøpesummen til meglerens klientkonto. Men da klageren møtte megleren 27. juli for å signere overtakelsesprotokollen, fremsatte megleren krav om 6 957 kroner på vegne av selgeren (6 527 kroner i forsinkelsesrenter og 430 kroner i standardkompensasjon for inndrivelseskostnader). Megleren hadde ikke sagt noe om dette på forhånd, og sa at klageren måtte betale for å få nøklene til leiligheten. Klageren fikk sjokk, og følte seg presset til å betale.

Megleren burde gitt klageren beskjed om den endrete overtakelsesdatoen da klageren var innom innklagedes kontor for å signere oppgjørsskjemaet 24. juni. Tvisten med selgeren hadde vært unngått om megleren hadde opptrådt profesjonelt og inkludert klageren i forhandlingene med selgeren.

Klageren krever at innklagede ordner opp i saken og dekker kravet fra selgeren.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var klageren som foreslo overtakelse 1. juli, og rask overtakelse var en forutsetning for selgeren. Megleren prøvde å få til en løsning på det oppståtte problemet, og selgeren gikk med på å utsette overtakelsen med ti dager. Selgeren kunne valgt å fastholde 1. juli som overtakelsesdato, og endringen var til gunst for klageren. Endringen var derfor ikke noe klageren og selgeren trengte å bli enige om. Klageren fikk beskjed om endringen da megleren sendte over kjøpekontrakten for elektronisk signering.

Når det gjelder dokumentene fra skadeoppgjøret etter vannlekkasjen i 2013, tok ikke klageren forbehold i budet om at disse måtte fremlegges. Lekkasjen var en forsikringssak mellom sameiet og forsikringsselskapet, og selgeren hadde opplyst om lekkasjen i egenerklæringsskjemaet. Megleren ga flere ganger beskjed om at det ville være kontraktsbrudd om klageren ikke skrev under på kjøpekontrakten, men klageren mente at han ikke trengte å skrive under før dokumentene fra forsikringsselskapet forelå.

Selgeren var ikke til stede på overtakelsen, og megleren hadde fått beskjed om å ikke gi fra seg nøklene med mindre klageren betalte kravet. Partene kom ikke til enighet, men senere samme dag ringte megleren til klageren. Megleren og klageren ble da enige om at de skulle møtes neste formiddag for overlevering av nøkler.

Innklagede bestrider erstatningskravet.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder dokumentene fra skadeoppgjøret, tok ikke klageren noe forbehold i budet om at dette skulle fremlegges. Han kunne følgelig ikke unnlate å signere kontrakten på dette grunnlag.

Når det gjelder kravet på forsinkelsesrenter, finner nemnda at klageren er forpliktet til å betale forsinkelsesrenter. Overtakelsen ble utsatt fra 1. juli etter ønske fra klageren. Men selv om det var opp til selgeren å akseptere en utsettelse med overtakelsen, skulle megler her ha informert klageren om dette. Klageren – og ikke megleren – er part i kjøpsavtalen. I den forbindelse er det ikke tilstrekkelig at den nye overtakelsesdatoen var inntatt i kjøpsavtalen. Men dette får ingen betydning for klagerens plikt til å betale forsinkelsesrenter.

Selgeren har også krevd 430 kroner for inndrivelsesomkostninger. Nemnda bemerker i den forbindelse at da klageren er forbruker, hadde ikke selgeren anledning til å kreve et slikt gebyr, jf. forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav d, jf. § 3 a. Klageren er følgelig forpliktet til kun å betale forsinkelsesrentene.

Klageren har krevd at innklagede skal erstatte ham det klageren må betale i forsinkelsesrenter. Megleren har ikke opptrådt erstatningsmessig uaktsomt på grunn av den feilen som ble gjort. I tillegg har ikke klageren lidt noe økonomisk tap som han kan kreve erstatning for.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.