Klage nr. 2020236

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 1. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Nordstrand

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling

Saksfremstilling

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens enebolig. Klageren har flere innsigelser til meglerens saksbehandling. Hun har særlig anført at det var dårlig språk og feil opplysninger i salgsoppgaven. Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling på 52 197 kroner i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført:

Visninger

Klageren ringte til megleren før den første visningen, men megleren var opptatt i en annen telefonsamtale. Da klageren ringte på nytt et kvarter før visningen, viste det seg at megleren hadde skrevet feil dato i FINN-annonsen. Megleren var midt i en annen visning på en annen bolig, og var ikke forberedt på å holde visning hos klageren. Som følge av dette ble megleren en halvtime forsinket, men klageren har forståelse for denne feilen.

Det kom ingen på den første visningen, og det til tross for at boligen hadde 5 000–6 000 «klikk» på FINN.no. Klageren har selv vært på mange visninger, og lurer på om det var lurt å holde visning kl. 17 på en ukedag. Huset er stort, og var mest aktuelt for barnefamilier, som gjerne må hente i barnehagen på denne tiden.

På den andre visningen var det regn, og det kom ingen da heller. Megleren burde tatt en titt i salgsoppgaven og annonsen og vurdert endringer før den andre visningen for å tiltrekke flere interessenter. I tillegg kan det virke som at visningen kom for tett opp mot sommerferien. Klageren lurer på om kl. 16 på en søndag var et heldig tidspunkt for en visning.

Klageren og megleren ble enige om at boligen skulle ligge på FINN.no over sommeren, og at megleren skulle holde eventuelle visninger siden klageren var bortreist. Megleren skulle også komme innom med banner og skilt som klageren kunne sette opp på huset, men det ble ikke gjort. Da klageren sendte e-post til megleren om dette, fikk klageren beskjed om at en kollega ville håndtere eventuelle interessenter.

Salgsoppgave

Før klageren inngikk oppdragsavtale med DNB Eiendom AS avd. Nordstrand, hadde en annen avdeling hos DNB Eiendom AS i oppdrag å formidle salget. Men klageren var ikke fornøyd med megleren. Hun valgte å si opp oppdraget før oppdragstidens utløp og i stedet inngå oppdragsavtale med DNB Eiendom AS avd. Nordstrand. Første gang måtte klageren bruke mange timer sammen med megleren og selv skrive mye av teksten i salgsoppgaven. Klageren ga derfor beskjed til den nye megleren om at hun ikke kom til å bruke mye tid på salgsoppgaven denne gang. Den nye megleren forsikret klageren om at hun kom til å lage en ny salgsoppgave og ikke se så mye på den andre. I ettertid lurer klageren på hvorfor ikke den nye megleren brukte mer fra den forrige salgsoppgaven, som klageren hadde brukt så mye tid på. Bare interiørbildene ble brukt videre, og det var ingen dronebilder.

Etter sommeren var det flere naboer og venner som reagerte på det som sto i salgsoppgaven. Det sto blant annet at det var to soverom, men det riktige var fem. Videre var det tatt inn uleselige dokumenter fra kommunen hva gjaldt husets byggeår, og det var ingen situasjonsplan vedlagt. I tillegg var det tatt inn en henvisning til en skole som ikke skulle vært nevnt. Det var dårlig språk og bilder. Klageren ba megleren om fjerne annonsen fra FINN.no.

Megleren var på befaring i maksimalt én time til sammen. Klageren synes det var rart at megleren så på gamle tegninger og takstrapporten og ikke benyttet seg av klagerens kunnskap om boligen. Klageren kunne fortalt om både feil og muligheter. Enhver butikkansatt forventes å ha bedre kunnskap om produktene de selger enn det megleren hadde om boligen her.

Klageren ble lovet den beste megleren i området da hun byttet til DNB Eiendom AS avd. Nordstrand, men er svært misfornøyd med meglerens håndtering av salget. Det klageren stusser mest over, er at megleren sier at hun ikke kunne gjort noe annerledes.

Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling på 52 197 kroner i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Visninger

Det er beklagelig at megleren skrev feil visningsdato i FINN-annonsen, og at megleren kom for sent. Men siden det ikke kom noen på visningen, hadde ikke feilen betydning for utfallet av salget.

Når det gjelder tidspunktet for visningene, er det vanlig å holde visning kl. 17 på en ukedag og kl. 16 på en søndag. De som er interessert i en bolig, kommer som regel på visning uansett tidspunkt. Er visningen satt opp på et tidspunkt som ikke passer, blir det som regel avtalt privatvisning.

At en bolig får mange «klikk» på FINN.no, betyr ikke nødvendigvis at det kommer mange på visning. Mange «klikk» betyr at markedsføringen nådde ut i markedet. Etter innklagedes mening var det den høye prisen som gjorde at det ikke kom noen på visning, og dette har megleren vært klar på hele tiden. 

Salgsoppgave

Klageren godkjente både salgsoppgaven og FINN-annonsen før markedsføringen. Hvis det er slik at klageren godkjente uten å lese gjennom, må hun selv bære risikoen for dette. Innklagede har gått gjennom klagerens innsigelser til salgsoppgaven på nytt, og er ikke enig i at megleren har gjort noen faglige feil. Opplysninger om antall soverom var basert på hva som var byggemeldt og godkjent. Flere av klagerens innsigelser er basert på hennes subjektive mening om hvordan salgsoppgaven burde vært utformet og hva som burde stått i den. Hadde klageren gikk uttrykk for disse før godkjenningen, hadde megleren vært åpen for en diskusjon.

Kravet om at innklagede frafaller sitt krav om betaling

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og klageren har blitt fakturert i henhold til oppdragsavtalen. Uansett har klageren kun blitt fakturert for utlegg, og det finnes derfor ikke noe vederlag å sette ned.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling i sin helhet.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Visninger

Det er uheldig at megler skrev feil visningsdato i FINN-annonsen, og at megleren kom for sent. Dette har også innklagede erkjent. Men nemnda kan ikke se at dette har fått noen konsekvenser for klageren som kan gi grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Salgsoppgave

Nemnda legger til grunn at klageren ikke ønsket å bruke mye tid på salgsoppgaven utarbeidet av DNB Eiendom AS avd. Nordstrand, da hun hadde brukt mye tid på dette da den forrige megleren i en annen avdeling hadde oppdraget. Nemnda legger likevel til grunn at klageren har godkjent den nye salgsoppgaven. I den grad hun eventuelt ikke har gjennomgått den, er det noe klageren selv må ta ansvaret for.

Slik saken er opplyst, finner ikke nemnda at megler har gjort noen feil ved salgsoppgaven som kan få betydning for hva innklagede nå har krav på i betaling,

Vederlagsnedsettelse

Vederlagsnedsettelse forutsetter at megleren hos DNB Eiendom AS avd. Nordstrand har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Bestemmelsen gjelder kun vederlag og ikke utlegg megleren har hatt for klageren.

Nemnda finner ikke at det ville vært grunnlag for vederlagsnedsettelse her. Innklagede har for øvrig bare fakturert for utlegg og ikke vederlag. Det fremgår av fakturaen at et beløp,
kr 19 632,20 pluss mva., er overført fra DNB Eiendom AS avd. Grønland. Nemnda har ikke tatt stilling til dette beløpet, da avdeling Grønland ikke er innklaget.  

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.