Klage nr. 2020199

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS avd. Valentinlyst

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen og krav på vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

Klagerne solgte leiligheten sin gjennom innklagede foretak i mai 2020. Oppdraget ble inngått i august 2019 og senere fornyet. Klageren har flere innsigelser til meglerens håndtering av oppdraget. Det er særlig anført at visningen kjøper var til stede på, ikke ble avholdt av ansvarlig megler, men en annen megler som ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om boligen. Påløpte kostnader var høyere enn avtalt i oppdragsavtalen, og videre stilte ikke ansvarlig megleren på overtakelsen til tross for lovnader om dette. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever at vederlaget bortfaller i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i hovedsak anført: 

Innklagede foretak fikk i oppdrag å selge klagerens leilighet. Oppdragsavtalen ble gjennomgått og signert med ansvarlig megler 22. august 2019. Klageren valgte «Standard markedspakke», med visningshonorar på 2 000 kroner for alle visningene. Det ble muntlig avtalt at dersom leiligheten ikke var solgt før klageren flyttet, ville ansvarlig megler ordne med overtakelsen. Klageren kunne bare sende resterende nøkler i posten. Eventuell post som kom i postkassen, ville megleren videresende til klagerens nye adresse.

Påløpte kostnader høyere enn avtalt i oppdragsavtalen

Klageren aksepterte bud den 13. mai 2020. Da klageren mottok oppgjørstillingen, la han merke til at det var lagt til et gebyr for FINN-annonse to ganger. FINN-annonsen skulle i henhold til oppdragsavtalen være inkludert i «Standard markedspakke». Klageren fikk ikke opplysning om at «re-innrykk» på FINN.no ville bli fakturert med en kostnad på 1 250 kroner pr. stykk. Klageren har heller ikke bekreftet at han ønsket «re-innrykk» på FINN.no. Det ble ikke krysset av for dette på oppdragsavtalen når den ble signert.

Gebyret for innhenting av lovpålagte kommunale opplysninger hadde videre økt med
ca.1 000 kroner. I følge innklagede skyldtes dette prisoppgang etter nyttår. De kommunale opplysningene ble hentet inn av megleren i september 2019, hvor prisen var som oppgitt i oppdragsavtalen 2 150 kroner. Gebyret økte etter nyttår til 3 262 kroner. Begge disse ekstrakostnadene ble fjernet etter at klageren tok det opp med megleren.

Klageren mottok syv forskjellige oppgjørsoppstillinger. De var alle uoversiktlige med forskjellige priser. Den klageren signerte etter aksept av bud, var ikke den han fikk på e-post fra innklagede. I den siste oppgjørsoppstillingen var det tillagt ett gebyr på 5 860 kroner. Klageren ble ikke på noe tidspunkt opplyst om at det ville påløpe gebyr for eierskifte, som var bestemt at skulle belastes selger etter en lovendring syv måneder tidligere. Det må kunne forventes at innklagede i forkant opplyser om kontraktsavvik som dette.

Overtakelsen

Da overtakelsen nærmet seg sendte klageren en e-post til megleren og spurte om han skulle sende nøklene i posten. Han fikk da til svar at megleren var på ferie, og at det beste var om klageren eller noen på hans vegne kunne stille på overtakelsen. Det ble ikke tilbudt at en annen megler kunne utføre overtakelsen, noe som burde vært mulig med tanke på at andre meglere hadde gjennomført visninger på leiligheten. Dette var noe megleren hadde lovet da oppdragsavtalen ble inngått. Overtakelsen medførte en ekstrakostnad for klageren på bil, flybilletter tur/retur, og hotellovernatting, totalt ca. 4 000 kroner. Det ble heller ikke videresendt post slik megleren hadde lovet og senere har påstått at han hadde gjort.

Visning

I forbindelse med overtakelsen fikk klageren vite at det ikke var ansvarlig megler som hadde gjennomført visningen kjøperen var til stede på. Megleren som stilte i hans sted, hadde lite kunnskap om leiligheten og kunne ikke svare på flere av spørsmålene fra kjøper. Kjøper satt igjen med et inntrykk av at visningen var uprofesjonell, noe han sa fra om til klageren i e-post korrespondanse dem imellom etter visningen. Megleren visste blant annet ikke hvor parkeringsplass og bod var, samt om det var utført ettårsbefaring o.l.

Det medfører ikke riktighet slik innklagede hevder at boden ble vist frem for kjøperen under visningen. På overtakelsen visste ikke kjøperen hvor bod var, og hvordan den så ut.

Det er uklart hvor mange visninger ansvarlig megler utførte selv, og hvor mange visninger som ble avhold av andre ved kontoret. Klageren var klar over at det var mulig for andre meglere å hjelpe til ved visninger, men forutsatte da at de hadde fullstendige og nødvendige kunnskaper om prospektet, noe som ikke var tilfellet.

Meglers tilgjengelighet

Under hele salgsprosessen var ansvarlig megler vanskelig å komme i kontakt med. Da bud ble mottatt, hadde ikke ansvarlig megler nummeret til klageren og kontaktet foreldrene hans for å få det. Klageren opplyste megleren om at han hadde byttet telefonnummer den 2. februar 2020, da de snakket sammen på telefon. Da kjøpekontrakten med kjøperen ble inngått, opplyste klageren megleren om at nummeret på kontrakten og til og med navnet hans var feil. Navnet ble endret, men ikke telefonnummeret. Da kjøperen hadde spørsmål knyttet til overtakelsen, klarte han først ikke å få tak i klageren ettersom opplysningene i kontrakten var feil.

Klageren stiller spørsmålstegn ved om meglerens anbefaling om å godkjenne budet var riktig, eller om den var basert på ønske om å få saken ut av verden. Det virket som ansvarlig megler gradvis ble uinteressert og brukte lite tid og energi på oppdraget etter hvert som det oppstod motgang i salgsprosessen. Klageren sa klart fra i dialogen med megler på telefon at han syntes budene var veldig lave i forhold til de to prisantydningene megleren hadde kommet med. Han hadde ikke lyst å akseptere det siste budet og spurte megleren hvordan utsiktene i markedet var. Megleren mente at markedet på dette tidspunktet (mai 2020) var veldig tørt, og han trodde ikke boligen kom til å bli solgt med det første. Megleren anbefalte derfor å akseptere budet dersom klageren kunne leve med at det var vesentlig lavere enn prisantydningen.

Ansvarlig megler har ikke påtatt seg oppgaven og utført den i henhold til god meglerskikk. Klageren har ikke fått det produktet han ble forespeilet. Det kreves at vederlaget på              63 475 kroner bortfaller i sin helhet.

Innklagede har i hovedsak anført:

Gebyrer og FINN.no

Punktene vedrørende innhenting av kommunal informasjon, og re-innrykk på FINN.no ble korrigert ved klagerens første henvendelse til megler den 20. mai 2020. Gebyret på
5 860 kroner var eierskiftegebyret fra forretningsfører som etter lovendringen 1. januar 2020 skulle belastes selger. Klageren ble muntlig orientert om endringene hva gjaldt belastning for eierskiftegebyret og godkjente dette pr. telefon. Innklagede har likevel valgt å kreditere klageren et beløp tilsvarende dette gebyret.

Overtakelse

Det vanlige er at selger og kjøper gjennomfører overtakelsen, gjerne med megleren til stede. Megler opplyste til klageren at han var på ferie på overtagelsestidspunktet, og at den beste løsningen var om han selv eller noen som kunne opptre på hans vegne stilte.

Da megler ikke mottok noen kommentar til dette, antok han at klageren hadde funnet en løsning. Overlevering av eiendommen var ikke beskrevet som en del av meglerens oppgaver i oppdragsavtalen og gir ikke grunnlag for erstatning eller vederlagsnedsettelse.

Visning

Ansvarlig megler har svart på alle spørsmål fra interessentene i ettertid, og interessentene har etter dette ikke gitt uttrykk for at de savnet informasjon om plassering av bod eller parkering. Megleren som avholdt visning i ansvarlig meglers fravær, var tydelig på at hun viste frem boden til kjøperen. Det at en annen megler avholder visning i ansvarlig meglers fravær og ikke innehar all kunnskap om eiendommen, kan etter innklagedes syn ikke gi grunnlag for krav om vederlagsnedsettelse.

Meglers tilgjengelighet

Det er selvsagt beklagelig at klagers telefonnummer ikke var oppdatert i meglersystemet og i kontrakten. Megleren kan imidlertid ikke erindre å ha blitt opplyst om at klager hadde endret nummer. Innklagede bestrider ikke at klager og megler har hatt mobiltelefonsamtaler fra det nye nummeret. Årsaken til at det ikke ble registrert var som nevnt at megleren ikke kunne huske at det ble opplyst om nummerendringen. Megleren er tydelig på at han har svart på de e-postene som ble mottatt. Innklagede kan uansett ikke se at dette har medført noe tap eller kostnad som skulle være erstatningspliktig eller gi grunnlag for nedsatt vederlag.

Videresending av post og avlesing av strøm

Dette er ikke en del av meglers oppgaver ved salg av bolig. Ansvarlig megler har ikke inngått noen muntlig avtale om ettersending av post, lese av vannmåler eller ta bilder av tak og vask for reklamasjon til ettårsbefaringen.

Ansvarlig megler anbefalte ikke klager å akseptere budet. Klageren ønsket selv at megler skulle fremsette et motbud på 3 100 000 kroner. Han aksepterte også budet på 3 080 000 kroner etter nøye utregninger av ham selv og ikke etter klare anbefalinger fra megler.

Innklagede kan ikke se å ha brutt god meglerskikk i denne saken. Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

For det første bemerker nemnda at flere av klagerens anførsler ikke er nærmere sannsynliggjort eller dokumentert. Det gjelder blant annet hva som nærmere var avtalt mellom partene om videresending av post og avlesning av strøm. Videre mener klageren at den som møtte på visning fra meglerforetaket, ikke hadde god nok kunnskap om eiendommen og ikke påviste boden. Når det gjelder dette, står det påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til. Det må for øvrig legges til grunn at spørsmål som ikke ble besvart på visningen, senere ble besvart overfor kjøper.

For det andre har innklagede/megler også rettet opp flere forhold som klageren har påpekt. Det var også tatt inn et forbehold i oppdragsavtalen om økning i avgifter/gebyrer.

Ut fra en totalvurdering finner ikke nemnda at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse. Megler har ikke utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» som kan gi grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.