Klage nr. 2020211

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Grünerløkka Eiendomsmegling AS (Schala & Partners Grünerløkka)

Saken gjelder:               Manglende opplysninger. Krav om erstatning.

Saksfremstilling

I august 2019 kjøpte klageren en enebolig som innklagede formidlet. I boligen var det en stor stringhylle, som på visning fremstod som en kommode/skjenk. Selger hadde gitt beskjed til megleren om at det skulle fremgå av salgsoppgaven at denne stringhyllen ikke skulle medfølge ved salg. Det var ikke opplyst om dette i salgsoppgaven, selv om megleren hadde bekreftet skriftlig at det skulle bli gjort. I kjøpekontrakten var det likevel inntatt en bestemmelse om at stringhyllen i stuen ikke skulle medfølge salget. Klageren anfører at megleren burde videreformidlet opplysningene fra selger i salgsoppgaven. Selgeren tok med seg stringhyllen, noe som har etterlatt flere hull i veggen. Klageren krever erstatning med

50 260 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I eneboligen var det én mindre stringhylle på kjøkkenet og én stor stringhylle i stuen. Oppdragsgiveren hadde gitt beskjed til megleren om at det skulle fremgå av salgsoppgaven at den store stringhyllen ikke skulle følge med boligen ved salg. Dette fordi den på mange måter fremsto som en kommode, selv om det egentlig var en hylle som ville etterlate betydelige merker i veggen dersom den ble fjernet. Megleren bekreftet overfor selger i en e-post at opplysningen ville bli inntatt i salgsoppgaven. Dette ble imidlertid aldri gjort. Da klageren var på visning fremstod den store stringhyllen som en kommode/skjenk. Ved underskriving av kjøpekontrakten, lot klageren merke til at det var inntatt følgende i kontrakten:

            «Stringhyller i stuen medfølger ikke.»


Klageren funderte litt på dette, men tenkte at det dreide seg om den lille stringhyllen på kjøkkenet. Han kommenterte derfor ikke denne bestemmelsen under kontraktsmøtet. Først på overtakelsen ble det klart at det han trodde hadde vært en kommode/skjenk, var en stringhylle. Hyllen hadde vært festet til veggen med åtte skruer og fjerningen av denne etterlot store synlige hull. Klageren anmerket dette forholdet i overtakelsesprotokollen.

I tidsrommet mellom kontraktsignering og overtakelse stilte klageren noen spørsmål vedrørende kjøpekontrakten, men fikk ikke noe svar fra megler. Først etter overtakelse og gjentatte purringer mottok klageren en SMS fra megler. Det ble også sendt e-poster til megler, med en annen ansatt hos innklagede på kopi, men heller ikke da fikk han noe svar.

Klageren har lest seg opp på standardene for veltesikring og oppheng i Norge og EU, og fant ingen krav til oppheng slik stringhyllen var utformet, hvis den hadde hatt ben inntil veggen. Det stod igjen tomme gipsplugger ca. 0,3 cm ut fra veggen. Dette viser at det ble brukt verktøy for å løsne møbelet fra veggen, noe som tilsier at det har fastmontert. Hvorvidt hyllen var fastmontert var ikke relevant, da det kunne forveksles med en skjenk. Det sentrale var at oppdragsgiveren ønsket å opplyse i salgsoppgaven om at hyllen ikke skulle følge med salget, og fikk bekreftelse fra megler på at det skulle bli gjort. Megleren har ikke oppfylt sin plikt til å videreformidle opplysninger som selger gir om boligen og som kan ha betydning for salget.

Bestemmelsen om at stringhyllen ikke skulle medfølge salget var tatt inn i kontrakten uten klagerens viten. Det var ikke opplyst om dette i salgsoppgaven og utgjør derfor et brudd på avtaleloven.

Klageren har innhentet prisoverslag for hva det vil koste å sparkle og male de seks skruehullene i veggen. Det er estimert at dette vil koste 50 260 kroner, og klageren krever beløpet erstattet av innklagede. Det bemerkes at dette arbeidet ikke vil føre til noen verdiøkning på boligen. Klageren er ikke enig i at erstatningskravet er høyt.

Innklagede har i korte trekk anført:

Stringhyllen hang på veggen under visning. Det er uklart for innklagede om hyllen var festet på veggen, eller om den hang på skruer og dermed ikke var fastmontert. Det ble inntatt en bestemmelse i kjøpekontrakten om at denne ikke skulle følge med salget av boligen. Klageren ble derfor gjort oppmerksom på at oppdragsgiveren ville ta med seg hyllen.

Det virker som at klageren har akseptert at hyllen ikke fulgte med salget, ettersom det ikke er fremmet noe økonomisk krav knyttet til denne. Det er imidlertid fremmet et krav på
50 250 kroner til dekning av kostnader for å sparkle hull og male veggen der hvor hyllen hang tidligere. Kravet fremstår for høyt sett i forhold til arbeidet som skal utføres. En kjøper må forvente at en brukt bolig har skruer og hull i veggen og forholdet regnes ikke som en mangel etter avhendingsloven. Krav vedrørende mangler ved eiendommen må uansett rettes mot selger.

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 skal megleren videreformidle den informasjon om eiendommen som megleren har eller med rimelighet kan forvente å innhente. I nærværende sak var det ingen forhold som tilsa at det ved fjerning av stringhyllen ville oppstå skader utover vanlige skruehull mv. som klageren må forvente ved kjøp av en slik bolig.

Innklagede bestrider at det er grunnlag for erstatningskravet.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er på det rene at det ikke var inntatt noen opplysning i salgsoppgaven om stringhyller fulgte med eller ikke. Det er også på det rene at klageren i budet ikke tok noe forbehold om at stringhyllen i stuen skulle følge med.

Det er videre på det rene at det i kontraktsmøtet var inntatt i kjøpekontrakten følgende bestemmelse:

«Stringhyller i stuen medfølger ikke.»

Klageren har erkjent at han ikke kommenterte overfor megler/selger denne klausulen på kontraktsmøtet. Nemnda finner derfor at klageren må anses for å ha akseptert at stringhyllen i stuen ikke medfulgte. Det hjelper i den forbindelse ikke om klageren eventuelt tenkte at dette berodde på en misforståelse, og derfor ikke sa noe om det.

Erstatningskravet kan følgelig ikke føre frem. Nemnda bemerker for øvrig at klageren ikke har krevd erstatning for stringhyllen som selger tok med seg, men erstatning for kostnadene til å reparere hullene i veggen m.m. etter at hyllen ble fjernet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.