Klage nr. 2020213

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Ullevål Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Ullevål)

v/advokat Margit Himle

Tryg Forsikring

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling

I august 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av to seksjoner i en tomannsbolig. Oppdraget ble fornyet én gang, før oppdraget gikk ut på tid fordi innklagede ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Kun den ene seksjonen ble solgt.

Klageren anfører at megleren etter salget sådde tvil om innholdet i kjøpekontrakten, og at megleren brøt rådgivningsplikten ved å ikke anbefale klageren å gjennomgå kjøpekontrakten sammen med en advokat før kontraktsmøtet. I tillegg anfører klageren at det var en forutsetning for salget at kjøperen skulle bygge garasje på eiendommen, men kjøperen søkte ikke om igangsettingstillatelse innen fristen i kjøpekontrakten.

Innklagede bestrider klagerens anførsler.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Kjøpekontrakten

I kjøpekontrakten står det at nåværende og fremtidige eiere av snr. 1 og 2 må akseptere at det skal tinglyses heftelser (servitutter) på eiendommen i forbindelse med at klageren ønsker å bygge på naboeiendommen. Klageren sliter med å få solgt den andre seksjonen i tomannsboligen, og klageren har problemer med å få bygget på naboeiendommen. Det var en klar forutsetning for salget at klageren skulle bygge bolig i hagen, og om mulig fradele en tomt.

Megleren sendte over kjøpekontrakten så sent at klageren ikke rakk å sette seg inn i den før kontraktsmøtet. Dette gjorde at verken klageren eller kjøperen fikk anledning til å søke juridisk bistand. Ved å ikke anbefale en gjennomgang av kjøpekontrakten sammen med en advokat før kontraktsmøtet, har megleren brutt rådgivningsplikten. Klageren har aldri opplevd lignende. Når klageren tidligere har kjøpt bolig, har megleren sendt over kjøpekontrakten uoppfordret i god tid før kontraktsmøtet. Det virker som at dette er en svakhet ved innklagedes rutiner.

Garasjen

Det var en forutsetning for salget at kjøperen skulle bygge garasje. Det ble derfor tatt inn i kjøpekontrakten at kjøperen måtte søke om igangsettingstillatelse innen 19. august 2018, men kjøperen har stadig ikke søkt.

Innklagede har i korte trekk anført:

Kjøpekontrakten

Innklagede er ikke uenig i at det kan fremstå som kort tid at kjøpekontrakten ble sendt over samme dag som kontraktsmøtet. Men dette må sees i sammenheng med at de fleste avtalepunktene ble diskutert og endelig formulert i kontraktsmøtet. Flere avtalepunkter ble for øvrig drøftet på forhånd, og formulert i e-poster klageren sendte til megleren. Hele kjøpekontrakten ble gjennomgått i kontraktsmøtet, og avtalepunktene diskutert. Dersom klageren var usikker etter gjennomgangen i kontraktsmøtet, kunne hun utsatt signeringen og søkt juridisk bistand. Men klageren ytret ikke et ønske om dette, og hun signerte kjøpekontrakten på kontraktsmøtet.

Garasjen

Innklagede er usikker på hva klageren mener når det gjelder garasjen. Det fremgikk i både FINN-annonsen og salgsoppgaven at kjøperne av de to seksjonene måtte gå sammen og oppføre en dobbeltgarasje med bilheis, slik at hver seksjon fikk to godkjente parkeringsplasser. Den ene seksjonen er fortsatt ikke solgt, men innklagede kan ikke se at dette har noen betydning for avtalen kjøperen av den andre seksjonen inngikk med klageren om at det måtte oppføres en garasje.

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Garasjen

Det er inntatt bestemmelser i kjøpekontrakten om bygging av garasje, herunder frist for å søke om igangsettingstillatelse. I den grad kjøperen av den ene seksjonen som er solgt, ikke har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser vedrørende garasjen, er dette et kjøper–selger-forhold og megler uvedkommende.  

Øvrige forhold

Nemnda bemerker at deler av saksforholdet er tidligere behandlet, jf. RFE-2018-204. Under saksforberedelsen nå har sekretariatet også avvist en rekke av klagepunktene.

Nemnda finner at de øvrige forholdene som klageren gjør gjeldende, ikke egner seg for avgjørelse av nemnda ved nemndas skriftlige saksbehandling. Dette gjelder også det forhold at kontrakten ble presentert for klageren rett før kontraktsmøtet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.