Klage nr. 2020220

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Skien Eiendomsmegling AS (Aktiv Eiendomsmegling AS avd. Skien/Porsgrunn)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

I juli 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens fritidsbolig. Prisantydningen var på 1 690 000 kroner. Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som hun mener er kritikkverdige. Det er særlig anført at megleren arbeidet parallelt med flere oppdrag ved formidlingen av klagers eiendom. I tillegg at megleren ikke ga tilstrekkelig rådgivning under budgivningen, og at megleren burde satt opp nytt kontraktsmøte da kjøperen ikke møtte opp på det første møtet. Klageren mener at meglerens håndtering av salgsoppdraget har ført til at eiendommen ble solgt for en lavere pris enn det som hadde vært mulig å oppnå. Klageren krever vederlagsnedsettelse.

Innklagede anfører at megleren har håndtert oppdraget i tråd med god meglerskikk, og at det ikke er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført:
Klageren har en rekke innsigelser til meglerens håndtering av oppdraget, men har særlig trukket frem følgende:

Meglers arbeid med flere oppdrag parallelt

For det første har megleren har hatt andre salgsoppdrag og avholdt flere visninger samtidig som hun har arbeidet med salget av klagerens eiendom. Klageren føler ikke at hennes interesser ble tilstrekkelig ivaretatt under salgsprosessen, og kjenner seg ikke igjen i påstanden om at hun ikke har tatt imot råd fra megleren. Det bestrides at megleren har dratt opp til eiendommen på vinteren for å sjekke hyttetaket. Hun har selv holdt et øye med fritidsboligen og måkt taket.

Påstått diskusjon om pris med takstmann

For det andre hevdet megleren at hun på befaringsdagen 8. juli 2019 hadde hatt en diskusjon med takstmannen om at taksten var for høy. Takstmannen har bekreftet skriftlig at dette aldri ble diskutert.

Budgivning

For det tredje mente megler at hun burde forsøke å oppnå en høyere pris etter at hun hadde avslått det første budet. Ifølge megler hadde den aktuelle budgiveren gitt uttrykk for at han «ikkje

[kan]

begynne på toppen». Da klageren ba om råd fra megler under budgivningsprosessen, fikk hun til svar at «vi ser det an».

For det fjerde har megleren i ettertid sagt at et bud på 1 800 000 kroner ble avslått av klageren. Dette budet ble aldri formidlet til henne.

Forlengelse av oppdrag

For det femte følte klageren at hun måtte fornye oppdragsavtalen ettersom megleren hadde flere som var interessert i eiendommen. Det viste seg senere at disse interessentene ikke var aktuelle likevel. Det bemerkes også at megleren ikke orienterte om kjøpers interesse for fritidsboligen.  

Øvrige forhold

For det sjette har megler fremhevet overfor klager at nyere hytter har helårsvei helt frem til eiendommen. Dette forholdet angikk ikke klageren eller salget av hennes eiendom. Megleren skulle ivareta klagerens interesser og arbeide for en høyest mulig pris for eiendommen.


For det syvende synes burde megleren ha kontaktet klageren og sørget for at det ble avtalt nytt tidspunkt for kontraktsmøte da kjøperen ikke møtte opp på kontraktsmøtet som var opprinnelig avtalt.

For det åttende forsikret megleren om at rengjøringen av fritidseiendommen skulle være i orden innen overtakelsen. Ifølge megler måtte man avvente rengjøringen på grunn av store snømengder. Snøforholdene gjorde det umulig å komme seg inn i fritidsboligen i god tid før overtakelsen.

Endelig ble det på overtakelsen holdt tilbake 70 000 kroner av kjøpesummen i henhold til avtale. Denne avtalen ble imidlertid ikke inngått med klageren.

Krav om vederlagsnedsettelse

Klageren mener hun har oppnådd lavere salgspris på grunn av meglerens dårlige håndtering av salgsoppdraget.På denne bakgrunn krever klageren at vederlaget settes ned med mellom 5 000 – 10 000 kroner. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Mer generelt om meglers håndtering av oppdraget

Megleren har etter beste evne forsøkt å bistå klageren med salget, og det er vanskelig å se hva som kunne vært gjort annerledes.

Som en konsekvens av at prisantydningen ble satt for høyt, måtte megleren legge ned mye arbeid i forbindelse med oppdraget. Prisantydningen ble fastsatt på bakgrunn av antatt markedsverdi i taksten av 23. august 2018. Megleren var tidlig i salgsprosessen klar på at prisantydningen var for høy. I et møte på innklagedes kontor førsøkte meglere å orientere klageren om prisnivået i området ved ta en nøye gjennomgang av solgte eiendommer, og hvilke eiendommer som ble solgt til tilsvarende pris, men klageren virket ikke å ta hennes råd til etterretning.

Det tok lang tid før det forelå et salg, noe som blant annet skyldes at klageren ikke fulgte rådene som ble gitt av megler. Tilbakemeldinger fra interessenter på visning ble videreformidlet til klageren. Disse gikk blant annet ut på at prisantydningen var for høy og bekymringer knyttet til fremtidig vedlikehold av hyttetaket.   

Meglers arbeid med flere oppdrag parallelt

Megleren formidlet flere fritidseiendommer i området, og det var derfor naturlig å holde flere visninger i løpet av en helg. De andre visningene har ikke gått på bekostning av nedlagte arbeidstimer i forbindelse med salget av klagers fritidseiendom. Megleren har for eksempel dratt opp til eiendommen for å sjekke snømengden på hyttetaket, uten at dette har kostet klageren noe ekstra.

Påstått diskusjon om pris med takstmann

Megleren var tydelig på at både prisantydning og takst datert 23. august 2018 var for høy på tidspunktet fritidsboligen ble lagt ut for salg. Megleren diskuterte dette med takstmannen, som på befaringsdagen var enig med henne.    

Budgivning

Ved mottakelsen av det første budet ble klageren anbefalt å fremsette et motbud på
1 800 000 kroner. Det ble aldri mottatt noe bud på 1 800 000 kroner fra budgivere eller øvrige interessenter. Klageren ønsket ikke å gi et lavere motbud enn 2 050 000 kroner. Budgiveren var villig til å legge inn et høyere bud, men ikke så høyt som motbudet til klager.

Forlengelse av oppdrag

Klageren ble anbefalt å ikke trekke eiendommen fra markedet ettersom det på dette tidspunkt var kommet flere interessenter. Kjøperne meldte sin interesse i midten av januar, og megleren holdt tett kontakt med dem for å opprettholde deres interesse. Kjøperne var på visning 16. mai og innga bud to dager senere. Det var aldri aktuelt for kjøperne å by usett.

Øvrige forhold

Når det gjelder opplysningene om helårsvei, ønsket megleren å informere klageren om preferansene til potensielle kjøpere når de kjøper fritidseiendom i denne prisklassen.

Kjøperne ble informert om tidspunktet for kontraktsmøtet, men det var utenfor innklagedes kontroll at vedkommende ikke møtte opp som avtalt.   

Når det gjelder rengjøringen av fritidsboligen, var veien til eiendommen åpen 14 dager før overtakelsen. Det var derfor mulig for klageren å rengjøre hytta før avtalt overtakelsesdato.

En bekjent av klageren fikk fullmakt til å stille opp på overtakelsen og signere overtakelsesprotokollen på klagerens vegne. Fullmektigen samtykket til tilbakeholdelsen av 70 000 kroner. Det tilbakeholdte beløpet er nå frigitt i sin helhet.

Krav om vederlagsnedsettelse

Innklagede forstår at klageren er skuffet over å ha solgt eiendommen for en lavere pris enn det hun hadde forventet. Det er markedet som avgjør salgsprisen, og det at boligen ble solgt under prisantydning, skyldes ikke meglerens håndtering av salgsoppdraget. Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klageren har anført en rekke forhold som hun mener megler kan kritiseres for ved gjennomføringen av oppdraget. Det gjelder blant annet at megler arbeidet med flere oppdrag parallelt, budgivning, forlengelse av oppdrag, betydningen av helårsvei, kjøpers tilbakehold av 70 000 kroner og rengjøring.

Nemnda finner ikke at megler kan kritiseres for gjennomføringen av dette oppdraget, og megler har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er følgelig ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse. Nemnda bemerker for øvrig at det heller ikke er grunnlag for at innklagede er erstatningsansvarlig.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.