Klage nr. 2020230

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      In-Vest Eiendomsmegling AS (Eie Eiendomsmegling Skøyen)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling

I februar 2020 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Boligen ble ikke solgt i oppdragstiden, og klageren ønsket ikke å fornye oppdraget. Klageren anfører at punktet i oppdragsavtalen om hva innklagede har krav på i betaling dersom handel ikke kom i stand i oppdragstiden, ikke er utformet i henhold til meglerpraksis. I tillegg har klageren en rekke innsigelser til meglerens saksbehandling. Klageren krever at vederlaget reduseres med
52 800 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren satte prisantydningen til 13 000 000 kroner, og boligen ble ikke solgt. Megleren holdt tre visninger. Det ble ikke utarbeidet salgsoppgave til kundene. Videre har klageren blitt fakturert for en halvside i Finansavisen, men klageren har allerede betalt for dette. Til slutt bestrider klageren punktet i oppdragsavtalen om hva innklagede har krav på i betaling dersom handel ikke kom i stand i oppdragstiden. På dette punktet er ikke oppdragsavtalen utformet i henhold til meglerpraksis, eller hva som er standard i 2020.

Klageren har sendt en e-post til innklagede og gjort rede for sine innsigelser til meglerens saksbehandling, men fagansvarlig hos innklagede bestred alle punktene og kom med subjektive påstander. Klageren føler seg overkjørt. I den samme e-posten ba klageren om å få heve oppdragsavtalen, men innklagede opprettholdt sitt krav om betaling.

Klageren krever at vederlaget settes ned med 52 800 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider at megleren satte prisantydningen til 13 000 000 kroner. Det var klageren som forlangte denne prisantydningen. Megleren ga klar beskjed om at en prisantydning på 13 000 000 kroner var i overkant, men gikk med på å gjøre et forsøk. Klageren fikk beskjed om at prisantydningen ikke kunne settes lavere enn det han ønsket å selge for.

Når det gjelder punktet i oppdragsavtalen om hva innklagede har krav på i betaling når handel ikke kommer i stand i oppdragstiden, stiller innklagede seg uforstående til klagerens anførsel. Dette punktet er standard i alle innklagedes oppdragsavtaler. Punktet sikrer at megleren får betalt for sitt arbeid, men er begrenset til et maksbeløp.

Innklagede bestrider også klagerens øvrige innsigelser til meglerens saksbehandling. Boligen ble ikke solgt i oppdragstiden fordi prisen var for høy, ikke på grunn av meglerens håndtering av oppdraget. Megleren la ned en stor innsats for å få til et salg, særlig etter at markedet stoppet opp på grunn av pandemien. I tillegg til det som fremgår av timelisten, trykket megleren på eget initiativ opp 200 «DM-er» og gikk rundt i nabolaget med disse. Megleren ga en rekke råd underveis i prosessen, og klageren fikk blant annet tilbud om gratis rådgivning fra en av innklagedes profesjonelle stylister. Men klageren ønsket å bruke en venn i stedet. Til slutt fulgte megleren opp alle interessentene tett, og hun ga grundige rapporter til klageren gjennom hele salgsprosessen.

Kravet om nedsettelse av vederlaget bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Vederlaget når handel ikke kommer i stand

Det fremgår av oppdragsavtalen punkt 5.3 at dersom salg ikke finner sted i løpet av oppdragsperioden, har megler krav på 45 000 kroner i provisjon, som tilsvarer den avtalte minsteprovisjonen, jf. punkt 4. I tillegg har megler krav på dekning av påløpte visninger, grunnpakke, markedspakke, tilrettelegging, andre vederlag og utlegg.

Nemnda finner at avtalen på dette punkt er klar. Det er avtalefrihet, og det er ikke noe rettslig grunnlag for å sette avtalen til side. Nemnda bemerker for øvrig at dersom leiligheten hadde blitt solgt til for eksempel 13 millioner, ville provisjonen utgjort 104 000 kroner.

Klagen på dette punkt fører derfor ikke frem.

Meglers håndtering av oppdraget

Når det gjelder om megler kan kritiseres for gjennomføringen av oppdraget, er det mellom partene hovedsakelig påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til.

Spørsmålet om vederlagsnedsettelse

Vederlagsnedsettelse forutsetter at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» ved håndteringen av oppdraget, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Ut fra det nemnda har kommet til over, er det ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.