Klage nr. 2020243

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet.

Innklaget:                      Eiendomsmegler Moss AS (PrivatMegleren Moss)

Saken gjelder:               Feil opplysninger om felleskostnader        

Saksfremstilling

Klagerne kjøpte en eierseksjonsleilighet formidlet gjennom innklagede foretak ved bud/aksept den 10. juli 2020. Overtagelsen fant sted den 14. august 2020. I både FINN-annonsen og salgsprospektet fremgikk det at TV/internett inngikk i felleskostnadene. Før innflytting tok klagerne kontakt med styreleder for å få vite hvilken leverandør sameiet benyttet. Klagerne ble svært overrasket da han fortalte at TV-abonnement måtte etableres av den enkelte beboer og kom i tillegg til de opplyste felleskostnadene. Klagerne anfører at megleren til innklagede har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, herunder opptrådt i strid med god meglerskikk. Det kreves erstatning i størrelsesorden 12 000 – 15 000 kroner.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren bekreftet i telefonsamtale med klagerne at feil opplysninger var gitt. For klagerne, hvor den ene akkurat hadde startet i ny jobb, og den andre var student, talte hver eneste krone.

Klagerne stilte spørsmål om hvordan dette kunne skje, og hvorfor megleren ikke sjekket opplysningene ved henvendelse til styreleder. Til svar fikk de at han som regel ikke hadde tid til å dobbeltsjekke alt.

Megleren lovet å undersøke hva som kunne gjøre med dette. Etter det hørte ikke klagerne noe mer fra han. Klagerne kontaktet da fagansvarlig med megleren på kopi. Megleren tok deretter kontakt pr. telefon og informert om at selgeren hadde avvist kravet. Megleren sto fast på at han ikke hadde gjort noe feil. Han hadde kun videreformidlet de opplysningene som var innhentet. På overtakelsen ble klagerne informert om muligheten for å tilbakeholde en del av kjøpesummen. Klagerne valgt å ikke benytte denne muligheten i håp om å få til en minnelig løsning. Dog ble det nevnt at de vurderte å ta kontakt med Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Etter overtakelsen tok daglig leder hos innklagede kontakt med klagerens nye sjef med ønske om at han skulle snakke klageren fra å gå videre til nemnda. Denne type innblanding likte klagerne dårlig.

Klagerne har undersøkt og funnet at det rimeligste, mulig alternativet for TV signal, koster 199 kroner pr. måned.

Megleren til innklagede har opptrådt uaktsomt og i strid med god meglerskikk ved å formidle feil opplysninger om felleskostnadene. Det kreves erstatning for det tap klagerne er påført som følge av dette, med et beløp i størrelsesorden 12 000-15 000 kroner.  

Innklagede har i korte trekk anført:

I forbindelse med forberedelse til salg ble det på ordinær måte innhentet informasjon fra forretningsfører. Her fremkom det blant annet at felleskostnadene inkluderte renovasjon, vedlikehold felles uteareal, strøm fellesarealer, bygningsforsikring, forretningsførsel, revisjon, vaktmester, TV/internett, styrehonorar. Teksten i brevet fra forretningsfører ble gjengitt i salgsoppgaven. I regnskapet for sameiet, fremkom det en post for årsavgift TV/Internett på 83 249 kroner. Denne opplysningen ble også tatt inn i salgsprospektet. Det er en naturlig sammenheng mellom disse to opplysningene. Salgsoppgaven ble forelagt selger og godkjent i henhold til innklagedes rutiner, før eiendommen ble markedsført. På dette tidspunktet satt også selger i sameiets styre.

Dokumentasjon er innhentet, gjennomgått og presentert for selger, som så har godkjent denne. Megler har en selvstendig plikt til å innhente og kontrollere opplysninger som gis, men slik kontroll har en grense. Det å benytte tilsendte opplysninger fra forretningsfører, som også stemmer med regnskapet og i tillegg er forelagt og godkjent av selger, er ikke i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-7. Det er heller ikke i strid med god meglerskikk å legge dette til grunn. Megler hadde ingen grunn til å betvile opplysningene.  

Det var i denne sammenheng ikke naturlig å ringe styreleder for å få dette bekreftet.

Innklagede avviser at manglende tid var et moment for å ikke kontrollere ytterligere. Det var ikke ansett nødvendig, ut fra helheten. Det foreligger ikke grunnlag for erstatning. Megler har ikke noe objektivt ansvar for feil i salgsoppgaven. Dersom det formidles feil ut fra den informasjonen megler har, eller på et annet grunnlag burde ha undersøkt nøyere, kan det være ansvarsgrunnlag. Det var ikke tilfelle her.

Ettersom feilen i opplysningene ble avklart før overtakelsen, ble klagerne informert om at de eventuelt kunne holde tilbake et beløp dersom de mente dette var en mangel. Klagerne har ikke ønsket å forfølge krav mot selger, men heller rette krav mot megler. Det har i ettertid blitt klart at styret hadde bedt forretningsfører om å endre opplysningene i informasjonsbrevet, men dette var ikke blitt gjort før megleren fikk det tilsendt.

Innklagede har ikke opptrådt i strid med eiendomsmeglingsloven, og klagerne kan følgelig ikke gis medhold.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder feil opplysninger om at TV/internett var inkludert i felleskostnadene og krav om erstatning for dette.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det fremgår av saken at megleren har holdt seg til den informasjon han fikk fra forretningsfører når det gjaldt hva fellesutgiftene dekket. Selgeren hadde heller ikke noen bemerkninger til dette ved godkjennelse av salgsoppgaven. Megler hadde følgelig ingen foranledning til å undersøke nærmere hva som lå i opplysningen om at fellesutgiftene dekker «TV/internett».

Nemnda finner derfor at megler ikke har opptrådt uaktsomt, og at erstatningskravet ikke kan føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klagerne gis ikke medhold.