Klage nr. 2020254

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. februar 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Nyeboliger AS (Sem & Johnsen Prosjektmegling)

Saken gjelder:               Manglende opplysninger ved salg av kontraktsposisjon. Krav om erstatning

Saksfremstilling

I mai 2020 kjøpte klageren en kontraktsposisjon til leilighet under oppføring som innklagede formidlet. Leiligheten ble kjøpt for 2 490 000 kroner. Klageren har trukket frem flere sider ved oppdraget som hun mener er kritikkverdige. Klageren hevder at det ikke var opplyst i FINN-annonsen at det dreide seg om salg av en kontraktsposisjon. Først på overtakelsesdagen fikk hun vite at den opprinnelige kjøperen hadde fått leiligheten for 2 100 000 kroner. Videre anfører klageren at annonsen ikke inneholdt bilder av hennes leilighet, men kun bilder av en større og finere leilighet, i tillegg til at hun ikke fikk besiktiget leiligheten innvendig før overtakelse. Klageren krever erstatning med 390 000 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Salg av kontraktsposisjon

Det var ikke opplyst i FINN-annonsen at det var tale om salg av kontraktsposisjon. Dersom klageren hadde vært klar over dette forholdet, ville hun ikke ha kjøpt leiligheten for
2 490 0000 kroner, hele 390 000 kroner mer enn det opprinnelig kjøper ga for leiligheten. Vedkommende har kjøpt flere leiligheter i prosjektet, og har kun måttet innbetale
5 prosent, og ikke 10 prosent, som var vanlig da prosjektet ble lagt ut for salg i 2018. Klageren ble først kjent med dette da den opprinnelige kjøperen møtte opp på overtakelsesdagen, og klageren føler seg lurt.

Klageren krever 390 000 kroner erstattet av innklagede, som utgjør differansen mellom opprinnelig kjøpesum og det klageren har betalt for leiligheten.

Bilder i FINN-annonsen

Det var ingen bilder av klagers leilighet i annonsen. Det var inntatt bilder av en leilighet som både var større og finere enn leiligheten hennes. Klageren og hennes familie hadde kort tid på seg til å flytte ut av boligen som de leide og måtte derfor ta en rask kjøpsbeslutning. Leiligheten viste seg å være på 35 kvm og var ikke stor nok til at klageren og hennes samboer kunne bo der. De leier nå en annen bolig for ca. 15 000 kroner i måneden, mens klagerens datter bor i leiligheten.  

Visning av leiligheten

Klageren fikk ikke besiktiget leiligheten hverken før kontraktsinngåelse eller overtakelse fordi den ikke var ferdigstilt.

Innklagede har i korte trekk anført:

Salg av kontraktsposisjon

Innklagede viser til FINN-annonsen, hvor det under avsnittet «Fremdrift, økonomi og kontraktsgrunnlag» fremgikk følgende:

«Oppdraget gjelder salg av kontraktsposisjon for bolig …, som er en del av det populære boligprosjektet Saga terrasse. Kontakt megler for å få tilsendt komplett salgsoppgave.

Denne annonsen er ingen fullgod eller uttømmende presentasjon av prosjektet/eiendommen. Det er derfor viktig at interessenter kontakter megler for å få tilsendt komplett salgsdokumentasjon og går nøye gjennom dette før inngivelse av kjøpetilbud. Kontakt megler for å få tilsendt komplett salgsoppgave.»

Det fremgikk av både kjøpekontrakten og salgsoppgaven som klageren har signert, at det var tale om transport av kjøpekontrakt, og hva som var opprinnelig kjøpesum. Det ble også formidlet muntlig da innklagede tok kontakt med henne dagen etter budrunden.

Bilder i FINN-annonsen

Bilder i annonsen som knyttet seg til andre leiligheter hadde følgende bildetekst:

«Bildet er fra en annen leilighet i prosjektet og er kun ment å vise standard. Avvik vil forekomme»

Bilder som var animert fra andre leiligheter, hadde følgende bildetekst:

«Animert fra en annen leilighet i prosjektet. Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.»

I annonsen var det en plantegning av klagerens leilighet, hvor det stod at denne var på 35 kvm BRA.

Visning av leiligheten
Klageren kjøpte leiligheten før ferdigstillelse, og det var derfor ikke mulig å besiktige den innvendig. Det er ikke vanlig at kjøpere og interessenter som kjøper bolig under oppføring, får se sin leilighet før ved forhåndsbefaring og overtakelsesbefaring. Klagers leilighet lå i første etasje, mot felles gårdsrom, og det var derfor mulig å besiktige stue og alkove ved å kikke gjennom vinduene.

Etter dette bestrider innklagede at det er grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Nemnda nevner at det fremgikk av FINN-annonsen og i overskriften på første side av salgsoppgaven at det dreide seg om kontraktsposisjon. Megler har overholdt den strenge opplysningsplikten man har om at det dreier seg om salg av kontraktsposisjon, se Finanstilsynets rundskriv nr. 6/2015. Nemnda vil dog nevne at det kunne vært en fordel om denne informasjonen hadde vært løftet høyere også i FINN-annonsen.

Når det gjelder bilder av leilighet i FINN-annonsen, fremgikk det klart av bildetekstene at dette var til illustrasjon og ikke viste salgsobjektet. Bildene skulle vise kvaliteten på leilighetene, og det fremgikk også at avvik vil forekomme. Bildene var fra en annen leilighet, og dette var presisert. Det fremgikk også flere steder at den aktuelle leiligheten hadde et bruksareal på 35 kvadratmeter.

Erstatningskravet kan etter dette ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.