Klage nr:
05/08

Avgjort:
26.03.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Rykkin
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte bolig gjennom innklagede. Klageren overtok boligen 26. oktober 2007. Heftelsene på eiendommen ble bekreftet slettet 3. januar 2008.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren overtok boligen 26. oktober 2007 og solgte tidligere bolig 1. november 2007. På grunn av den korte tiden mellom kjøp og salg håpet klageren på en kort periode med mellomfinansiering.

I kjøpekontrakten stå det at boligen er fri for heftelser. Selgeren innfridde sitt lån ved overtakelsen. Selgers bank ventet med å slette pantsettelsen til 12. desember 2007. Klageren fikk beskjed om at lånet ikke kunne utbetales fordi selger fortsatt hadde pant i boligen. Klageren tok det opp med innklagede, som lovet at heftelsen skulle slettes i løpet av et par dager. I etterkant av dette tok ikke innklagede kontakt med klageren for å holde ham orientert. Ved telefonsamtale 3. januar 2008 fikk klageren vite at heftelsen var slettet fra grunnboken.

Dette forhold har medført at mellomfinansieringen har vart i mer enn to måneder.

Klageren mener innklagede dette skyldes dårlig oppfølging fra innklagede og påpeker at de heller ikke har holdt tilbake den delen av kjøpesummen som tilsvarer heftelsen.

Innklagede anfører:

Overtakelse fant sted etter avtale 26. oktober 2007. Oppgjør mot selger og innfrielse av selger lån ble foretatt 30. oktober 2007.

I kjøpekontrakten står det at boligen er fri for heftelser. Dette betyr ikke at andelen er fri for pengeheftelser per overtakelsestidspunkt, men at megler skal sørge for at andelen blir fri for pengeheftelser ved å innfri lån knyttet til pantenoteringen til selgerens bank.

Innklagede purret på banken for at de skulle foreta sletting. Innklagede slettet også urådigheten, slik at andelen kunne pantsettes uten innklagedes samtykke. Slik sletting avventer innklagede normalt inntil selgerens heftelser er slettet.

Innklagede påpeker også at det normalt tar 1-2 måneder fra innfrielse av lån til pantet fysisk er slettet i grunnboken.

Innklagede ser kan ikke se at de kunne håndtert situasjonen annerledes. Klageren har henvendt seg både per telefon og ved oppmøte. Innklagede har kontaktet oppgjørsavdelingen og bedt dem purre banken. Klageren har fått umiddelbar tilbakemelding om hvordan saken stiller seg de gangene han møtte opp på kontoret. Innklagede benekter at de har lovet at heftelsen skulle slettes i løpet av et par dager.

På denne bakgrunn mener innklagede han har handlet i tråd med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning for rentekostnader på grunn av forsinket sletting av heftelser.

Forholdet mellom klageren og selgers bank behandles ikke av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Innklagede kan ikke lastes for saksbehandlingstid i klagerens bank eller hos tinglysingsverket.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken mot innklagede etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Klageren påberoper seg kjøpekontrakten som grunnlag for at innklagede ikke har overholdt sine plikter. Kontrakten er et forhold mellom selgeren og klageren, og angår ikke innklagede direkte.

Problemet i denne saken er at en heftelse ved eiendommen ikke ble slettet før 3. januar 2008, cirka tre måneder etter overtakelse. Klageren hevder at dette blant annet skyldes manglende oppfølging fra innklagedes side. Spørsmålet er om innklagede har oppfylt sin omsorgsplikt etter emgll. § 3-1 jf. § 3-9 nr. 4. Ut fra vanlig praksis i bransjen er det i denne saken ikke grunnlag for å kritisere innklagede.Forsinkelsen skyldes i hovedsak forsinket sletting av tidligere eiers pant i eiendommen. Problemet var at klageren først hadde tatt opp et lån i SpareBank 1 som skulle konverteres til Statens Pensjonskasse, og som innklagede dermed ikke hadde noen kontroll over. Innklagede hadde tydeligvis ikke tilstrekkelige opplysninger til å kunne følge opp saken bedre.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 26. mars 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant