Klage nr. 2020247

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. mars 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS avd. Nittedal

Saken gjelder:               Feil opplysninger. Krav om erstatning

Saksfremstilling

I februar 2020 kjøpte klageren en del av en tomannsbolig som innklagede formidlet. Etter overtakelsen oppdaget klageren at det var laminat på gulvene. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å gi uriktige opplysninger i salgsoppgaven om at boligen hadde parkettgulv. Klageren krever erstatning for hva det vil koste å få lagt parkettgulv tilsvarende det som ble markedsført.

Innklagede beklager at det ble gitt motstridende opplysninger i salgsoppgaven, men bestrider klagerens krav.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven under avsnittet «standard» stod det at det var «pen parkett på de fleste gulvene». I tillegg ble parkettgulvet fremhevet under beskrivelsen av soverom og stue. Det fremgikk også av FINN-annonsen under «fasiliteter» at det var parkettgulv. Etter overtakelsen fortalte naboen at boligen hadde laminatgulv. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette, leste hun gjennom takstrapporten, hvor det under avsnittet «overflater på innvendige gulv» stod at det var laminatgulv.

Klageren tok kontakt med boligkjøperforsikringselskapet, men fikk beskjed om at forholdet ikke var dekket av forsikringen fordi feilen ikke lå hos selger, men hos megler. Hun tok derfor kontakt med innklagede for å komme til en minnelig løsning. Innklagede innrømmet at det var gitt uriktige opplysninger og tilbød erstatning på 10 000 kroner. Klageren aksepterte ikke tilbudet. En takstmann hadde frarådet henne å godta tilbudet, da han mente at verdiforskjellen mellom laminatgulv og parkettgulv var større. Takstmannen anslo kostnadene for å få lagt et nytt parkettgulv til minimum 80 000 kroner. Innklagede var for øvrig ikke villig til å redegjøre for hvordan man hadde kommet frem til beløpet på 10 000 kroner.

Klageren innrømmer at hun burde ha lest takstrapporten nøye. Likevel må meglers opplysningsplikt gå foran kjøpers undersøkelsesplikt, særlig hensett til at ansvarlig megler også var fagansvarlig hos innklagede. Det fremgikk flere steder i salgsoppgaven at det var parkettgulv, og klageren stolte på at opplysningene var korrekte.

Megleren kunne enkelt ha innhentet riktige opplysninger. Særlig tatt i betraktning av at boligen var nylig oppført i 2018. Innklagede kan ikke fri seg fra ansvar ved å vise til at opplysningene i takstrapporten var korrekte, og at gulvene var så fine at de kunne forveksles med parkett. Klageren stiller seg spørrende til hvorfor megleren ikke baserte seg på opplysningene i takstrapporten. Innklagede henviser til takst og salgsoppgave fra 2018, men dette var dokumenter som klageren ikke hadde tilgang til.

Klageren er uenig i innklagedes påstand om at det ikke har noen betydning for boligens verdi om det er laminatgulv eller parkettgulv. Hvorfor velger megleren å trekke frem det fine parkettgulvet i salgsoppgaven og FINN-annonsen, dersom det ikke har noen innvirkning på boligens verdi? Det er mange fordeler med å ha parkett på gulvene fremfor laminat.

Megleren har ikke overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og markedsføringen er i strid med markedsføringsloven. Klageren krever erstatning for hva det vil koste å få lagt parkettgulv tilsvarende det som ble markedsført.

Innklagede har i korte trekk anført:

I salgsoppgaven på side 10 og 11 stod det at det var parkettgulv, mens det på side 53 stod at det var laminatgulv. Takstrapporten var en del av salgsoppgaven. I denne stod det under avsnittet «overflater» at det var laminatgulv, og at gulvet var blitt skjøtet på grunn av endringer på kjøkkenet. Klageren burde ha reagert på at det var gitt motstridende opplysninger, for som klageren selv sier, burde hun lest nøye gjennom takstrapporten. Det vises for øvrig til annonsen på nettet, hvor det fremgikk at det var skjøt i laminatgulv. Denne opplysningen kom dessverre ikke med i salgsoppgaven.

Ved oppdragsinngåelsen fikk megleren fremlagt taksten som lå til grunn for salget da selger i sin tid kjøpte boligen. Av taksten fremgikk det at boligen hadde 1-stavs parkettgulv, mens det i salgsoppgaven fra 2018 stod at boligen hadde 1-stavs gulv.

Boligen hadde så fine gulv at både megler, kjøper og tidligere takstmann hadde tatt det for å være parkett. Etter innklagedes erfaringer er typen gulv ikke avgjørende for interessen rundt en bolig, og gir sjeldent utslag i pris. Et unntak må være dersom gulvet har en struktur, farge eller mønster som de færreste liker, men det er ikke tilfellet her.

Innklagede beklager på det sterkeste at det ble gitt motstridende opplysninger. Klageren ble tilbudt en kompensasjon på 10 000 kroner, som ble avslått. Innklagede mente det ikke var nødvendig å redegjøre for hvordan beløpet var blitt fastsatt.

Det er ikke aktuelt å dekke kostnadene for å legge nytt gulv ettersom gulvet i boligen er nytt og har en verdi i seg selv. Innklagede bestrider derfor klagerens erstatningskrav.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglers undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Det er på det rene at det i selve salgsoppgaven var opplyst at det var parkettgulv, mens det i taksten stod at det var laminatgulv. Innklagede har også erkjent at det var gitt motstridende opplysninger i salgsoppgaven.

For at innklagede skal bli erstatningsansvarlig, er det en forutsetning at megleren har opptrådt uaktsomt når det gjelder den feilaktige opplysningen om at det var parkettgulv. En megler skal innhente, kontrollere og videreformidle informasjon. I taksten stod det at det var laminatgulv. Megler skulle derfor ikke opplyst i selve salgsoppgaven at det var parkett, uten å kontrollere denne opplysningen nærmere. Innklagede kan ikke bli hørt med at klager (kjøper) var nærmere enn megler til å oppdage dette.

Konklusjonen blir at megler har opptrådt uaktsomt.

For at innklagede skal bli erstatningsansvarlig må klageren har lidt et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom meglers uaktsomhet og klagerens økonomiske tap. Det er ikke sannsynliggjort at klageren har lidt et økonomisk tap, det vil si at boligen har en lavere markedsverdi med laminatgulv enn parkettgulv. Det at klageren synes at det er et minus ved boligen at det er laminatgulv og ikke parkettgulv, er ikke avgjørende ved vurderingen av om dette utgjør et økonomisk tap ved eiendommen som sådan.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS avd. Nittedal har opptrådt uaktsomt. Erstatningskravet fører ikke frem da det ikke er sannsynliggjort at [klageren] har lidt noe økonomisk tap.