Klage nr. 2020217

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. april 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Strømmen Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Strømmen)

Saken gjelder:                 Meglerens rådgivningsplikt og krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

I november 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Boligen ble ikke solgt i oppdragstiden, og oppdraget ble ikke fornyet. I april 2020 inngikk partene en ny oppdragsavtale, men boligen ble ikke solgt i oppdragstiden denne gangen heller. Innklagede sa opp oppdraget i mai 2020.

Klageren anfører at megleren har brutt rådgivningsplikten, og krever at innklagede reduserer sitt krav om betaling fra 117 969 kroner til 58 499 kroner.

Innklagede bestrider kravet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført:

Meglerens rådgivningsplikt

Etter at innklagede sa opp oppdraget i mai 2020, fikk klageren en faktura fra innklagede. Klageren hadde flere innsigelser til meglerens håndtering av oppdraget, og krevde at innklagede frafalt kravet om vederlag i sin helhet. Innklagede fastholdt kravet, og skrev at klageren ved flere anledninger ikke hadde fulgt meglerens råd om å redusere prisen.

Klageren fulgte rådene om å redusere prisen hver gang megleren foreslo det. Hvis det er slik at megleren mente prisen var for høy uten å gi beskjed til klageren, har megleren brutt rådgivningsplikten. Hadde megleren gitt beskjed til klageren om at prisen var for høy på et tidligere tidspunkt, ville klageren sagt opp oppdraget og leid ut boligen i stedet.

Meglerens manglende rådgivning har ført til at klageren har blitt påført et økonomisk tap, herunder tapte leieinntekter. Da innklagede sa opp oppdraget i mai 2020, fikk klageren etter kort tid leid ut boligen for 25 000 kroner i måneden.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Klageren har for øvrig flere ganger spurt innklagede om dokumentasjon på at klageren ikke har fulgt meglerens råd om å redusere prisen. Klageren lurer på om det ikke gjelder noe krav om at dialog mellom oppdragsgiver og megler, må dokumenteres.

Videre lurer klageren på om det var i samsvar med god meglerskikk av innklagede å sende en ny faktura uten rabatt etter at klageren hadde gitt beskjed om at hun bestred kravet. Klageren følte at innklagede presset henne på en utilbørlig måte.

Til slutt mener klageren at fagansvarlig ikke besvarte hennes henvendelse på en adekvat måte. Klageren lurer på om ikke fagansvarlig har en selvstendig plikt til å gjøre nærmere undersøkelser, når oppdragsgiver og megler er uenige om faktum.

Krav om at innklagede reduseres sitt krav om betaling

Klageren krever at innklagede reduserer sitt krav om betaling fra 117 969 kroner til 58 499 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerens rådgivningsplikt

Etter befaringen var klageren og megleren enige om å sette prisantydningen til
8 190 000 kroner. Men klageren ringte til megleren kort tid før markedsføringen og sa at hun syntes prisantydningen var for lav. Klageren var usikker på om hun ville akseptere et bud på 8 190 000 kroner, og skulle komme tilbake til megleren med en endelig beslutning. Dagen etter sendte klageren en e-post til megleren om at hun hadde bestemt seg for å sette prisantydningen til 8 390 000 kroner. Klageren gikk dermed mot meglerens anbefaling. Den signerte oppdragsavtalen og den senere e-postkorrespondansen mellom partene viser at klageren ikke fulgte meglerens råd om å redusere prisantydningen.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Innklagede bestrider at rabatten på den første fakturaen var ment som kompensasjon for manglende salg i oppdragstiden. Slik det står i e-posten fra megleren, var tilbudet for å hindre en langvarig og tidkrevende prosess. Klageren betalte ikke fakturaen innen fristen, og klageren ble derfor fakturert i henhold til de signerte oppdragsavtalene.

Innklagede bestrider at det har noe å si for kravet om vederlag, at den første oppdragsavtalen hadde gått ut på tid da klageren signerte den andre oppdragsavtalen. Om klageren var klar over dette da hun skrev under på den nye oppdragsavtalen, er uten betydning.

Kravet om at innklagede reduserer sitt krav om betaling

Megleren har etter dette opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for at innklagede må redusere sitt krav på betaling.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens rådgivningsplikt og krav om at innklagede reduserer sitt krav på betaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen avvises.

Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares under nemndas skriftlige saksbehandling. Det vil her være nødvendig med umiddelbar bevisførsel i form av å motta forklaringer fra klageren, megler og eventuelle vitner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klagen avvises.