Klage nr. 2020269

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. april 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS                   

Saken gjelder:                 Brudd på meglers undersøkelses- og opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Krav om erstatning.     

Saksfremstilling

Klageren kjøpte leilighet i nyoppført bygg, formidlet gjennom innklagede foretak, ved budaksept 12. mars 2019. Klageren anfører at innklagede gav ufullstendig informasjon om leiligheten før kjøpet, samt at dokumentasjon for utførte arbeider i leiligheten var mangelfull. Selgerselskapet er konkurs, og det er ikke lenger mulig å rette krav dit. Klageren krever 120 000 kroner i erstatning fra innklagede for verdiminuset den manglende og ufullstendige dokumentasjonen utgjør.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren ble gitt ufullstendig informasjon før kjøp av leilighet, blant annet var ikke badet godkjent. Tidligere klager fra beboere i andre leiligheter i sameie, ble ikke opplyst om i tilstrekkelig grad. I stedet ble det bagatellisert fra meglers side, og under kontraktsmøtet fremstilt som å gjelde mindre kosmetiske ting. Klageren mottok heller ingen perm med godkjent dokumentasjon, ei heller når den ble etterspurt. Han fikk bare beskjed om at det skulle ettersendes, noe som ikke ble gjort. Det foreligger dermed ingen dokumentasjon for arbeidene som var utført på/i leiligheten. Det finnes heller ikke dokumentasjon for at, blant annet badet, er godkjent. Leiligheten kan ikke selges i den stand den er for øyeblikket, med såpass mangelfull dokumentasjon. Opplysninger om ufullstendig og manglende dokumentasjon medfører at verdien er betraktelig lavere enn hva kjøpesummen tilsa.

Hadde opplysningene kommet frem om de mangler og forhold som nå er avdekket, hadde kjøpet blitt forsøkt hevet fra klagerens side. Firmaet som solgte leiligheten har i ettertid slått seg konkurs, og krav mot selger er ikke lenger mulig.

Klageren stiller seg uforstående til at innklagede kan selge en leilighet uten dokumentasjon. Det kreves at meglerforetaket betaler klageren erstatning med til sammen 120 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

På tidspunktet da bindende avtale ble inngått, var ikke megler kjent med rapporten som ble oversendt fagansvarlig 14. mars 2019 fra kjøper av en av de andre seksjonene i samme sameie. Rapporten ble videresendt til selger for kommentarer. Tilbakemelding fra selger var at denne rapporten ikke var utarbeidet i samarbeid med selger, og at den inneholdt flere momenter som ikke var korrekte. På tidspunktet for utarbeidelse av rapporten var heller ikke fellesarealene ferdigstilt og ferdigattest gitt. Slik innklagede forstår det, utløste rapporten tilsyn fra kommunen, hvor det ble avdekket en del manglende dokumentasjon knyttet til enkelte elementer, slik som dører og vinduer. Selger hadde engasjert flere ansvarlige foretak til å utføre de forskjellige bygningsfagene. Disse foretakene står fremdeles ansvarlig for utførelsen av sine arbeider. Etter det innklagede kjenner til er de ikke konkurs og har fremskaffet mye dokumentasjon som nå er godkjent av kommunen. Innklagede har ikke inngående kunnskap om godkjenningsprosessen. Ifølge saksbehandler i kommunen, er det foreløpig kun gitt midlertidig brukstillatelse på bygget, og prosessen frem til ferdigattest kan gis, er ikke avsluttet.

Det vil ikke kunne klages på eventuelle feil i denne rapporten før man har en endelig avgjørelse på tiltaket. Ingen av de ansvarlige foretakene i denne prosessen er konkurs, og de er fremdeles ansvarlige for sitt arbeid. Når det gjelder innholdet i rapporten, så omhandler den ikke spesifikke leiligheter eller eventuelle feil eller mangler i disse. Den omtaler heller ikke badene. I og med at eventuelle feil som fremkommer i rapporten fremdeles er i prosess for godkjenning, kan ikke innklagede se at den kan legges til grunn for en klage. Når det gjelder spørsmålet om manglende dokumentasjon rundt klagerens leilighet, er det selvfølgelig beklagelig at han ikke har mottatt dette. Da selger gikk konkurs ble det en utfordring å skaffe til veie dokumentasjon.

Leiligheten ble solgt når den var helt ferdig fra selger sin side, og solgt etter avhendingslovens regler. På bakgrunn av at prosessen rundt ferdigattest ikke er avsluttet, og at rapporten ikke inneholdt spesifikke opplysninger om selve leilighetene og badene, kan ikke innklagede se at kjøper har lidt noe økonomisk tap. Han kunne heller ikke påberopt seg hevingsgrunn, om rapporten var blitt fremlagt for han, etter at bindende avtale var gjort mellom klageren og selgeren 12. mars 2019.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Spørsmålet er om megler har overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten sin, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Slik saken er opplyst, finner nemnda at megleren her har overholdt opplysningsplikten sin. Det er ikke grunnlag for at megler forut for salget var kjent med eller burde vært kjent med at arbeider i leiligheten eventuelt var mangelfulle. Megleren fikk ikke tak i dokumentasjonen fra utbygger som klageren etterspurte, da selger gikk konkurs etter at bindende avtale var inngått. Dette kan ikke megler lastes for.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.