Klage nr. 2020282

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. april 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Mamen-Lund, Engh, Sætre & Partners AS (Eie Eiendomsmegling avd. Asker)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen.

Saksfremstilling

I juli 2020 kjøpte klageren en eierseksjon som innklagede formidlet. Klageren har trukket frem flere sider ved oppdraget han mener er kritikkverdige. Han har særlig anført at megleren burde opplyst om at det var påvist skjeggkre i leilighetsbygget. I tillegg har megleren nektet å forhandle frem en løsning mellom kjøper og selger når det gjelder manglene ved leiligheten.

Innklagede bestrider klagerens anførsler.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Påståtte mangler ved boligen

Det fremgikk ikke av salgsoppgaven at det var påvist skjeggkre i leilighetsbygget, selv om det var opplyst om dette på borettslagets hjemmeside.

Både garderobeskap og innvendige dører manglet, til tross for at det stod i salgsoppgaven at det var skap på hvert av soverommene.

Forbehold i kjøpekontrakt

Innklagede var ikke villig til å innta forbehold i kjøpekontrakten om at leiligheten, bodområdet og garasjen skulle være fri for skjeggkre ved overtakelse.

Gjennomføringen av kjøpet

Det har vært vanskelig å samarbeide med innklagede når megleren nektet å kontakte og forhandle med selgeren. Klageren ble bedt om å ta direkte kontakt med selger for å forhandle frem en løsning, men dette var ikke enkelt når selgeren er italiensk og bor i Italia. Det var ikke opplyst i salgsoppgaven at selgeren bodde i Italia.

Innklagede nektet klageren å heve kjøpet, selv om selgeren var villig til dette. Klageren følte at han ikke hadde noe annet valg enn å skrive under kjøpekontrakten. Det ble ikke avholdt noe kontraktsmøte, og klageren fikk derfor ikke møtt selgeren.  

Innklagede har i korte trekk anført:

Påståtte mangler ved boligen

Det fremgikk ikke av informasjonen fra selger, forretningsfører eller tidligere salg i området at det var påvist skjeggkre. Megleren holdt seg ikke løpende oppdatert på boligselskapets hjemmeside underveis i salgsprosessen, og det er heller ingen lovpålagt informasjonskanal. Innklagede fikk senere informasjon om at det var påvist skjeggkre i et bodsystem i sameiet. Det er for øvrig ikke dokumentert at det finnes skjeggkre i klagerens leilighet. Bildet som er fremlagt av klageren, kan ha vært tatt hvor som helst.

Det fremgikk av salgsoppgaven at det var garderobeskap på soverommene. Salgsoppgaven ble godkjent av selgeren.

Mangler ved leiligheten er et forhold mellom kjøper og selger.

Gjennomføringen av kjøpet

Det fremgikk av egenerklæringsskjemaet, som lå vedlagt salgsoppgaven, at selgeren oppholdt seg i Italia. Også selgers italienske navn var oppgitt i salgsoppgaven. At en selger er bosatt eller har flyttet til et annet europeisk land, blir normalt ikke opplyst.

På grunn av covid-19 var det ikke mulig å gjennomføre kontraktsmøte med selger og kjøper til stede. I disse tider er det vanlig bransjepraksis at kontrakten blir signert elektronisk.

På overtakelsen var det enighet mellom klager og selger, og førstnevnte overtok leiligheten uten å benytte seg av tilbakeholdsretten. I overtakelsesprotokollen ble det anmerket manglende garderobeskap, et hakk i parketten og ettersending av nøkkel. Innklagede kunne ikke se at de påståtte manglene dannet grunnlag for heving av kjøpet, men de har ikke stått i veien for en frivillig hevingsavtale.

Klageren virket å være av den oppfatning at megler skal opptre som en partsrepresentant og føre hans reklamasjon i pennen overfor selger. Dette er ikke forenlig med meglers rolle som mellommann. Innklagede har oppfordret klager til å reklamere overfor selger og gitt råd om hvordan han skal gå frem. Innklagede har understreket at de ikke kan fremforhandle en løsning med selger på hans vegne. Klageren har for øvrig tegnet boligkjøperforsikring og er blitt oppfordret til å benytte seg av denne.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Påståtte mangler ved boligen

Når det gjelder skjeggkre, legger nemnda til grunn at da salget fant sted, hadde ikke megler fått noen opplysninger om at det skulle være skjeggkre i leilighetsbygget. Så vidt nemnda forstår, er det heller ikke påvist skjeggkre i den aktuelle leiligheten.

Nemnda finner, slik saken er opplyst, at megler her overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten sin.

Når det gjelder garderobeskap, er dette et selger-kjøper-forhold.

Gjennomføringen av kjøpet

Når det gjelder gjennomføringen av kjøpet, finner nemnda at klagen ikke kan føre frem. Både det klageren (kjøperen) ønsket å ta inn i kjøpekontrakten og gjennomføringen for øvrig, er også et kjøper-selger-forhold. Nemnda vil i den forbindelse bemerke at megler er en mellommann. Dette innebærer blant annet at en megler hverken skal eller kan bistå kjøper (klager) med å utforme eventuelle reklamasjoner overfor selger.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.