Klage nr. 2020272

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. april 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Jærmegleren Bryne

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling

I mars 2020 kjøpte klagerne en enebolig som innklagede formidlet. Før de inngav bud på eiendommen, ble megleren bedt om å undersøke med kommunen om det var noen større utbyggingsplaner innenfor en radius av fem til seks kilometer fra boligen. Klagerne anfører at megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å ikke informere om at det forelå fremtidige byggeplaner for et datasenter.

Innklagede bestrider klagernes anførsler.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klagerne var interessert i en enebolig som innklagede formidlet. Denne lå på grensen mellom to kommuner. Før klagerne inngav bud i mars 2020, ble megleren bedt om å undersøke med de to kommunene om det var planlagt større utbygging innenfor en radius av 5-6 kilometer fra huset. Klagerne hadde bedt megleren om å gjøre tilsvarende undersøkelser før de inngav bud i oktober 2019, men da endte budet med å bli avslått.

Det var viktig for klagerne å få avklart om det var planlagt noen store utbyggingsprosjekter i området, ettersom de hadde et særlig behov for ro og stillhet. De gjorde det derfor klart overfor megler at et eventuelt bud var betinget av at det ikke forelå noen slike planer. Megleren gav senere tilbakemelding på at hun hadde sjekket med begge kommuner, og at det ikke forelå slike planer. På bakgrunn av disse opplysningene la klagerne inn bud, som ble akseptert av selgeren.

Gjennom medieoppslag oppdaget klagerne at det hadde vært store protester i nabolaget mot et planlagt utbyggingsprosjekt i nærheten. Kommunen har bekreftet at planene om å bygge et datasenter i nærheten, har vært kjent siden desember 2019. Datasenteret vil være på størrelse med 850 fotballbaner. Når det gjelder beliggenheten, står valget mellom tre ulike tomter. Den nærmeste ligger ca. 1 kilometer fra boligen, mens den lengst bort ligger 4,5 kilometer unna. Alle alternativene ligger altså mindre enn 5-6 kilometer fra eiendommen.

Klagerne ble ikke informert om dette prosjektet, selv om megleren var blitt bedt om å undersøke med kommunen om det forelå noen større utbyggingsplaner i området. Innklagede kan dokumentere at megleren var i kontakt med nabokommunen i oktober 2019 for å be om «planer om utbygging av boliger i [kommune]», men denne henvendelsen om mulig boligutbygging var ikke dekkende i forhold til hva megleren ble bedt om å undersøke. Innklagede kan imidlertid ikke dokumentere at megleren har vært i kontakt med kommunen. Det er åpenbart at megleren aldri tok klagernes forespørsel på alvor, og dette var grunnen til at hun ikke avdekket byggeplanene.

Innklagede hevder at planen om et nytt næringsområde først ble allment kjent våren 2020. Det fremgår imidlertid av en nyhetsartikkel at innbyggerne i området fikk vite om planene i slutten av 2019. Det er på denne bakgrunn klart at utbyggingsplanene var kjent høsten 2019. Det vises for øvrig til e-posten som megleren mottok fra kommunen 29. september 2020, hvor det fremgår at «planoppstart ble varslet i januar [2020]».

Innklagede har i korte trekk anført:

I oktober 2019 tok megleren kontakt med kommunen pr. telefon, og fikk til svar at det ikke var planlagt utbygging i det aktuelle området som klagerne ville ha klarlagt. Det ble også sendt en skriftlig henvendelse til nabokommunen, som ble besvart pr. e-post. Den mottatte informasjonen ble formidlet til klagerne. I slutten av oktober 2019 inngav klagerne bud uten forbehold, som ble avslått av selger.

Megleren kan ikke huske at det samme spørsmålet ble stilt da klagerne noen måneder senere ønsket å inngi nytt bud. Hvis dette var tilfellet, må klagerne ha stilt spørsmålet på en slik måte at megleren ikke oppfattet at dette måtte undersøkes på nytt. Megleren hadde uansett ingen andre opplysninger på dette tidspunkt. Klagerne inngav bud 11. mars 2020, men dette ble avslått. Klagerne fikk tilslaget etter å ha akseptert et motbud fra selger.  

Da klagerne henvendte seg til innklagede i september 2020, tok megleren pånytt kontakt med kommunen. I e-post av 23. september svarte kommunen at konsekvensutredningen ble presentert for formannskapet og grunneierne 9. juni 2020.

Megleren har gjort alle nødvendige undersøkelser for å klarlegge om det var planer om utbygging i området. Klagerne hevder at kommunen har bekreftet at planene om å bygge et datasenter i nærheten av deres bolig har vært kjent siden desember 2019. Dette fremstår som en udokumentert påstand. Skulle det vise seg at det var publisert noe informasjon på dette tidspunkt, så var denne informasjonen ukjent for megler. Megleren var heller ikke kjent med den angivelige nyhetsartikkelen som klagerne henviser til.

Meglers henvendelse til kommunen høsten 2019 viser tvert imot at all behandling av saken har foregått våren 2020, og at opplysninger om den mulige utbyggingen ikke var tilgjengelig på tidspunktet megleren gjorde sine undersøkelser. Selgerne har bekreftet at de ikke visste om utbyggingsplanene på tidspunktet budet ble akseptert.

Innklagede ble ikke kjent med utbyggingsplanene før sent på vårparten. Klagerne viser til e-post av 29. september 2020 og legger feilaktig til grunn at megleren ble varslet i januar samme år. I denne e-posten henvises det til en notisannonse i lokalavisen hvor det varsles om oppstart av planarbeid for kommuneplan. Megleren hadde ikke lest denne, og på generelt grunnlag, kan det ikke forventes at en megler skal kjenne til en slik annonse.

Det kan for øvrig opplyses at det fremdeles er usikkert om næringsområdet i det hele tatt blir realisert. Planen er vedtatt lagt ut til høring.

Etter dette har megleren overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda legger til grunn at megler rutinemessig innhentet opplysninger fra kommunen. Megler hadde også i oktober 2019 kontakt med kommunene om mulig utbyggingsplaner i det aktuelle området, uten at det ble gitt noen opplysninger om utbyggingsplaner. Klagerne har anført at de også forut for budet i mars 2020 ba meglerne undersøke dette. Her står det imidlertid ord mot ord, og klagerne har ikke nærmere underbygget eller sannsynliggjort at de rettet en slik forespørsel til megler i mars 2020. I en situasjon hvor klagerne har opplyst at de hadde et særlig behov for ro og stillhet, hadde det vært naturlig at de hadde sørget for dokumentasjon på at de hadde bedt megler om å undersøke dette, eller tatt et uttrykkelig forbehold i budet.

Nemnda finner derfor at megler her har overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klagerne] gis ikke medhold.