Klage nr. 2020273

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 3. mai 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                          DNB Eiendom AS, avd. Porsgrunn

Saken gjelder:               Brudd på god meglerskikk ved uklar angivelse av naboseksjonens parkeringsplasser på felles eiet tomt.     

Saksfremstilling

Klageren inngikk avtale om kjøp av leilighet i et eierseksjonssameie bestående av fire seksjoner. Salget ble formidlet gjennom innklagede foretak, med overtakelse 22. august 2016. I forbindelse med kjøpet, og forut for signering av kjøpekontrakt, ble det avtalt mellom klageren og selger at seksjonen i etasjen over skulle disponere to parkeringsplasser ved siden av hverandre, på del av den felles eide tomten. En bestemmelse om dette ble tatt inn i kjøpekontrakten. På kjøpstidspunkt eide selgeren begge leilighetene. To år senere ble seksjonen over klagerens leilighet solgt. Salget ble formidlet av samme meglerforetak og samme megler. Det ble ikke inntatt noe om parkering i denne kontrakten, men megleren skal ha informert ny eier om parkeringspraksisen. Det har etter dette oppstått uenighet mellom ny eier av seksjonen over og klageren, både hva gjelder plasseringen av og størrelsen på parkeringsplassene.

Klageren har forsøkt å få innklagede til å tydeliggjøre hva som var ment med bestemmelsen i kontrakten, men innklagede har ikke vært villig til dette. Klageren anfører at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å fraskrive seg ansvar og derigjennom oppfordre klageren til å gå til sak mot naboen over.

Innklagede avviser ansvar og hevder at klageren ikke kan kreve at megleren skal fungere som dommer i tvisten mellom naboene. Innklagede krever at saken avvises.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Under overtakelsen fortalte megleren at eier av seksjonen over disponerte to parkeringsplasser på tomtens fellesareal. Megleren viste ny eier hvor plassene var. Angivelse av antall og plassering var også tatt inn i kjøpekontrakten. To år senere ble seksjonen over solgt. Innklagede foretak ved samme megler forestod salget. I overtakelsesprotokollen ved dette salget stod det ikke noe om antall parkeringsplasser. Megleren vedgikk ovenfor klageren at han hadde glemt dette, men mente det holdt at det var angitt i kjøpekontrakten ved kjøpet av klagerens seksjon. Megleren skal også ha informert om parkeringspraksisen på området til ny eier, ved salget av naboseksjonen. Det har i ettertid oppstått uenighet mellom naboene i forhold til både størrelsen på og plasseringen av parkeringsplassene som disponeres av naboseksjonen. Klageren har forsøkt å komme til enighet med naboen, uten hell.

Følgende ble inntatt i klagerens kjøpekontrakt punkt 10, vedrørende parkeringsplassene;

«Leilighet i andre etasje disponerer 2 parkeringsplasser ved siden av hverandre fra hekk mot nord»

Klageren har forsøkt å få innklagede til å tydeliggjøre hva som var ment med denne passusen, noe innklagede har sagt at de ikke kan gjøre.  Megleren har heller ikke vist vilje til å stille spørsmålet ved dette videre til selgeren. Innklagede fraskriver seg alt ansvar og klageren er overlatt til å gå til sak mot naboen for å få avklart størrelsen på og plasseringen av parkeringsplassene.

Klageren har foreslått en bredde på 475 cm fra asfaltkanten, noe som er en middelvei mellom det megleren foreviste og det naboen over krever. Men naboen på sin side krever at det avsettes et langt større areal. En beboerparkering er ifølge normen på 2,3 meter. Naboen over mener han skal ha 3 meter pr. plass, noe klageren ikke kan godta. Klagerens leilighet er på 264 kvm., og naboens leilighet er på 99 kvm.

Megleren trakk på overtakelsen opp en grense der brosteinene starter, men har i ettertid ikke vært villig til å bekrefte dette, noe som gjør saken unødvendig vanskelig. Klageren opplever at innklagede fraskriver seg alt ansvar og således oppfordrer han til å gå til sak mot naboen over. Dette er imot all god meglerskikk.

Det er ikke tinglyst eller oppgitt noen parkeringsplasser i grunnboken. Innklagede har kun definert naboens parkeringsplasser ved overnevnte passus i kjøpekontrakten. Tomten er ikke delt opp eller avskilt.

Innklagede har i korte trekk anført:

Bud ble inngitt på visning 20. juni 2016. På visningen var begge kjøperne, selger og megler til stede. I forbindelse med kjøpet og før inngåelse av kjøpekontrakten, ble det avtalt, partene imellom, at leiligheten over skulle disponere to parkeringsplasser ved siden av hverandre fra hekk mot nord. Det ble inntatt en passus om dette i kjøpekontrakten som er datert
17. august 2016. Dette var en avtale selgeren krevde som forutsetning for å akseptere budet som ble inngitt, drøye et halvt år etter at eiendommen var trukket fra markedet.

For ca. tre år siden skiftet leiligheten over eier, og det oppstod etter dette en uenighet om bredden på parkeringsrettigheten til naboen over.

Klageren ønsker nå innklagedes bistand til å definere hvor mange meter som skal avsettes på tomten til parkering av to biler. Innklagede kan, som forklart til klageren tidligere, ikke tydeliggjøre grensen for parkeringsarealet på tomten. Innklagede er ikke part i tvisten. Megleren inntok avtalen som ble gjort i kjøpekontrakten, men kan ikke fungere som dommer i tvisten mellom naboene. Henvendelsen bør rettes til selger som er klagerens kontraktspart.

Innklagede har foreslått å benytte sameiermøte til å diskutere vedtektene og eller en reseksjonering av eiendommen med utgangspunkt i 2/3 dels flertall, for å komme videre i saken.

Innklagede ber om at saken avvises.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk, og krav om å medvirke til en avtale med naboen.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Saken dreier seg plasseringen av og størrelsen på parkeringsplassen til klagerens nabo. Klageren har bedt om meglers bistand i forbindelse med avklaring av den nærmere plasseringen av parkeringsplassen.

Det er i kontrakten som klageren inngikk med selgeren i punkt 10 første avsnitt siste strekpunkt inntatt at leilighet i andre etasje disponerer 2 parkeringsplasser ved siden hverandre fra hekk mot nord. Det fremgår også at dette er basert på selgers opplysning. På dette tidspunktet eide selgeren som nevnt begge leilighetene.

Nemnda finner det klart at megler ikke kan kritiseres for utformingen av kontrakten klageren inngikk med selgeren. Megleren hadde ingen oppfordring til på eget initiativ å ta opp den nærmere plasseringen av parkeringsplassen.

Den tvist som nå har oppstått, er et kjøper-selgerforhold, eventuelt en ren nabotvist. Megler kan ikke involvere seg i en slik tvist, og påvise hvor grensen for parkeringsplassen går.

Hvis partene ikke greier å løse denne tvisten på egen hånd, må de eventuelt bringe saken inn for domstolene til avgjørelse.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.