Klage nr. 2020285

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 3. mai 2021

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Der Du Bor AS (PrivatMegleren Hadeland)

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av oppgjøret

Saksfremstilling

I juni 2018 fikk klageren og hennes bror fullmakt fra sin far om å selge farens bolig og dele nettoprovenyet mellom seg. Innklagede fikk i oppdrag å formidle salget. Etter salget krevde broren å få utbetalt 300 000 kroner mer i oppgjøret enn klageren. Klageren fastholdt at nettoprovenyet skulle fordeles likt mellom dem. På grunn av tvisten som oppstod, valgte megleren å holde tilbake nettoprovenyet i sin helhet på sin klientkonto.

Faren døde i februar 2019, og klageren overtok dødsboet til privat skifte i april 2019. I oktober 2019 utbetalte megleren nettoprovenyet til klageren og broren, med unntak av de 300 000 kronene klageren og broren fortsatt var uenige om.

Klageren anfører at megleren skulle ha utbetalt hennes del av nettoprovenyet på et tidligere tidspunkt, og krever forsinkelsesrenter. I tillegg krever klageren erstatning for advokatkostnader.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Siden megleren holdt tilbake hele nettoprovenyet på sin klientkonto, måtte klageren ta kontakt med en advokat. Advokaten sendte flere brev til megleren og ba om at klagerens del av nettoprovenyet ble utbetalt til klageren med tillegg av forsinkelsesrenter. Først 4. oktober 2019 utbetalte megleren beløpet.

Klageren krever at innklagede betaler henne forsinkelsesrenter fra og med 12. september 2018 til og med 4. oktober 2019. I tillegg krever klageren at innklagede erstatter advokatkostnadene hun ble påført, 84 031 kroner inklusive merverdiavgift.

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter budaksepten mottok megleren en ny «fullmakt» fra faren om at nettoprovenyet skulle deles likt mellom klageren og broren. Noen dager senere mottok megleren enda en «fullmakt» fra faren om at broren skulle få utbetalt 300 000 kroner mer i oppgjøret enn klageren. Megleren mottok også en e-post hvor brorens advokat stilte spørsmål ved gyldigheten av den andre «fullmakten». Det var vanskelig for megleren å vurdere om noen av «fullmaktene» var gyldige. Prosessen var krevende på grunn av uenigheten mellom klageren og broren.

Megleren måtte ha en felles oppgjørsinstruks fra klageren og broren for å kunne gjøre en utbetaling. Megleren prøvde å få til en felles instruks, men lyktes ikke med dette. Det var uenighet om hvordan nettoprovenyet skulle fordeles. Siden verken klageren eller broren var hjemmelshaver til eiendommen, kunne ikke megleren forholde seg til grunnboken. Megleren måtte derfor være forsiktig, og utbetalte nettoprovenyet så fort skifteattesten forelå.

Kravet om forsinkelsesrenter og erstatningskravet bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens håndtering av oppgjøret og krav om forsinkelsesrenter.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Forholdet før faren døde i februar 2019

Utgangspunktet er klart: Klageren og hennes bror fikk 18. juni 2018 fullmakt fra faren om å selge farens bolig og motta oppgjør. Etter at eiendommen ble solgt i 29. august 2018, bekreftet faren 4. september 2018 fullmakten, hvor det fremgikk at barna skulle dele nettoprovenyet likt. Den 13. september 2018 sendte far et brev til innklagede med beskjed om at 300 000 kroner mer skulle utbetales til broren, slik at barna likevel ikke skulle dele nettoprovenyet. Faren døde i februar 2019.

Den 11. september 2018 sendte brorens advokat et brev til klageren hvor det ble stilt spørsmål ved farens psykiske helse, og om den første fullmakten om deling av nettoprovenyet mellom barna berodde på bristende forutsetninger.

I en slik situasjon er det forståelig at megler stilte oppgjøret i bero. Avgjørende for nemnda er her at det også var stilt spørsmål ved farens psykiske helse, samt at farens handlinger skapte en viss uklarhet. Dersom det skulle vise seg at faren ikke hadde hatt rettslig handleevne, ville oppgjørsinstruksen ikke vært gyldig.

Konklusjonen blir etter dette at megler ikke kan kritiseres for at han ikke foretok noen utdeling av nettoprovenyet.

Forholdet etter farens død i februar 2019

Nemnda legger til grunn at nettoprovenyet ble utbetalt så snart skifteattesten forelå. Når det var blitt et dødsbo, kunne megleren ikke foretatt utbetaling tidligere. Det tok tid før skifteattesten forelå, da broren opprinnelig krevde offentlig skifte.

Etter nemndas syn har megler her opptrådt korrekt. Klageren har ikke krav på forsinkelsesrenter. Det er heller ikke grunnlag for dekning av kostnader til advokat.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.