Klage nr:
103/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger om fellesgjeld.

Foretakets navn:
IHus avd Grünerløkka, Grünerløkka Eiendomsmegling as
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede. Bud ble akseptert 6. august 2007 og overtakelse var 4. september 2007. Fellesgjelden ble opplyst å være 1320 000 kroner, men viser seg å være 93 039 kroner høyere.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.


Klageren anfører:

Fellesgjelden ble i salgsoppgaven opplyst å være 1 320 000 kroner. Da klageren mottok ligningspapirene for 2007, oppdaget han at fellesgjelden var 1 413 039 kroner. Klageren kontaktet forretningsfører (et forvaltningsselskap som er i samme kjede som innklagede) og fikk opplyst at beløpet på 93 039 kroner var hans andel på gjeld av felles garasjeanlegg.

Klageren påpeker at han ikke ble informert om at leiligheten hadde denne fellesgjelden. Klageren har kun forholdt seg til innklagede, og mener at han, som kjøper, ikke skal være skadelidende om det har vært misforståelser mellom innklagede og forretningsfører.

Klageren mener han står personlig ansvarlig for denne gjelden selv om gjelden per dags dato finansieres via utleie.

Innklagede anfører:

Innklagede har hentet opplysningene om fellesgjelden fra forretningsføreren. I svarbrevet fra forretningsføreren sto det følgende:

«Ligningsoppgaven inkl. i tillegg også 93.039 i fellesgjeld. Dette er andel 105 sin arealmessige andel av felleslån knyttet til finansiering av garasjeanlegget.»

Innklagede tolket dette slik at den oppgitte fellesgjelden på 1 320 000 kroner inkluderte de 93 039 kronene i andel fellesgjeld av garasjeanlegget. Ifølge innklagede underbygges dette av at takstmannen også har skrevet 1 320 000 kroner i fellesgjeld etter å ha vært i kontakt med forretningsføreren per telefon.

Innklagede mener han ikke bærer ansvar i saken.

Subsidiært påstås det at klageren ikke kan tilkjennes da han ikke har lidt noe økonomisk tap. Dette kommer av at den økte andelen fellesgjeld betjenes av løpende leieinntekter av garasjeplasser.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mener at han har kjøpt en «vare» (leiligheten) og at han må kunne forholde seg til «forhandler» (innklagede) og ikke til en «leverandør» (forretningsfører).

Klageren mener det er korrekt at andelen fellegjeld for garasjeplasser per i dag betjenes av utleie, men påpeker faren for at borettslaget kan havne i økonomisk uføre for eksempel ved å ikke få leid ut nok parkeringsplasser til å dekke utgiftene til lånet. Klageren vil da stå som personlig ansvarlig for lånet.

Klageren mener innklagede eventuelt får ta dette videre med forretningsfører.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede påpeker at forretningsføreren og innklagede er to separate selskaper og at innklagede har oppfylt sin undersøkelsesplikt ved å innhente informasjonen.

Sekundært hevdes det at dersom dette har påvirket klagerens prisfastsettelse på boligen, betyr det at selgeren sitter med en uberettiget fortjeneste og at kravet må rettes dit.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av feilopplysning vedrørende fellesgjeld.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53 og ulovfestede erstatningsregler.

Reklamasjonsnemnda legger til grunn at det objektivt sett er gitt en feilopplysning om fellesgjelden i salgsoppgaven. I denne saken blir spørsmålet om innklagede er erstatningsansvarlig for denne feilen. Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at ansvarsforholdet til forretningsføreren ikke behandles.

Meglere har en undersøkelsesplikt etter eiendomsmeglingsloven § 3-7. Denneplikten omfatter å innhente og kontrollere opplysninger i den utstrekning det «synes rimelig».

I brev fra forretningsfører står det «Ligningsoppgaven inkl. i tillegg også 93.039 i fellesgjeld. Dette er andel 105 sin arealmessige andel av felleslån knyttet til finansiering av garasjeanlegget».

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det foreligger noe dokumentert økonomisk tap, slik at klagen ikke kan føre frem. Reklamasjonsnemnda har ikke vurdert om det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Reklamasjonsnemnda presiserer for øvrig at det ikke foreligger noe medhjelperansvar mellom innklagede og forretningsfører.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant