Klage nr:
104/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Meglers vederlag

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS, Oppsal
Saksfremstilling:

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Avtalen med innklagede var ifølge klageren at kostnadene ikke skulle overstige kr 40 000. Da de mottok regningen, var denne på kr 95 349. Klagerne klaget til innklagede og fikk tilbake kr 11 000. Dette var de ikke fornøyd med og klaget på nytt. De fikk da tilbake kr 19 000. Klagerne anfører at det ikke var en slik avtale de sa seg enige i.

Klagerne hevder at de har fått opplyst av en konsulent hos innklagede at dette ikke var det eneste oppdraget hvor deres saksbehandler har hatt «noe tull» med prisen.

Klagerne forlanger å få en korrekt og verdig avslutning på dette salget.

Innklagede anfører:

Innklagede beklager at klagerne fremdeles ikke er fornøyd.

Innklagede har vært i kontakt med klagerne flere ganger i forhold til denne saken og trodde de var kommet til en enighet.

Klagernes anførsler om at innklagede innledningsvis belastet kunden for høy provisjon i forhold til avtale medfører riktighet. Innklagede har imidlertid tilbakebetalt beløpet som klagerne urettmessig ble trukket i provisjon. Trukket

provisjon i saken er således i henhold til avtale med klagerne. I forhold til avtalen klagerne hadde inngått med innklagede, står det under meglerprovisjon punkt 4 at provisjonen ikke skal overstige kr 40 000 ved salg opp til
kr 1 700 000. Boligen ble solgt for kr 1 850 000 og dermed ble det en høyere provisjon, totalt kr 50 370. Klagerne ble i utgangspunket belastet med kr 70 000 i provisjon, dvs kr 19 630 for mye.

Klagerne tok kontakt med innklagede og uttrykte sin misnøye. Innklagede gikk igjennom oppdragsavtalen. Han informerte om at det var belastet kr 19 630 for mye og beklaget feilen. Klagerne fikk tilbakeført beløpet og innklagede regnet saken som avsluttet.

Basert på ovenstående, mener innklagede at klagerne har fått tilbakebetalt det mellomlegget de hadde krav på og anser saken som avsluttet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder krav om tilbakebetaling av for høyt vederlag belastet klageren.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda behandler klager ut fra hva som kan dokumenteres skriftlig. Ifølge oppdragsskjemaets punkt 4A skal klagerne dekke meglers vederlag etter følgende modell: Tilrettelegging skal dekkes med kr 6 350 inkl. mva., visninger utover 2 gratis, kr 940 inkl mva og garantipremie kr 2 800 inkl mva. Provisjonen er angitt til kr 1,86 % av salgssum inntil kr 1700000. Av overskytende beløp er det avtalt en progressiv provisjon med 12,5% av det overskytende. Det er videre oppgitt i oppdragsavtalen punkt 4A at «Kostnad for kunden skal ikke overstige 40.000 ved salg opp til 1.700.000».

Hva klagerne skal betale, fremgår av oppdragsskjemaets punkt 4A. Utgangspunktet for vurderingen i dette tilfellet er formuleringen «Kostnad for kunden skal ikke overstige 40.000 ved salg opp til 1.700.000». Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning omfatter dette alle poster som er angitt i oppdragsskjemaets punkt 4A. For salgssum over dette beløpet, skal det betales 12,5 prosent provisjon. I tillegg kommer kostnader til markedsføring/annonsering. I henhold til oppdragsskjemaet skal klagerne dermed betale kr 40 000 + kr 18 750. I tillegg kommer kostnader til markedsføring og utlegg som anført under oppdragets punkt 5.

Ifølge oppgjørsoppstilling er klagerne belastet for tilrettelegging, garantipremie og visningshonorar, samt salgsprovisjon til sammen kr 80 090. Ifølge oppdraget skalinnklagede ha dekning for kr 58 750. Differansen på kr 21 340 skal tilbakeføres. Eventuelt allerede tilbakebetalt beløp kommer til fradrag.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. emgll. § 3-9 (1) nr 4, og må tilbakeføre det beløp som feilaktig er belastet klagerne.

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant