Klage nr. 2020321

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. juni 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Rede Eiendomsmegling AS avd. Mo i Rana

Saken gjelder:               E-takst. Krav om bortfall av vederlag

Saksfremstilling

Innklagede utførte i oktober 2020 en e-takst på klagerens fritidseiendom, og vurderte verdien av eiendommen til 2 400 000 kroner. Da klageren i mars 2020 kjøpte eiendommen, stod innklagede ansvarlig for formidlingen. Den gang var prisantydningen på
2 500 000 kroner. Klageren reagerer på at e-taksten fra 2020 er lavere enn verdivurderingen som lå til grunn for det foregående salget, og mener at e-taksten ikke er utarbeidet i henhold til gjeldende retningslinjer. Klageren krever at e-taksten ikke skal bli stående, og at honoraret for e-taksten på 4 000 kroner blir refundert.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Innklagede gjorde vurderinger av klagerens fritidseiendom som tilsa en markedspris på 2 500 000 kroner i juni 2019. Estimatet ble underbygget av den tekniske verdien, som takstmannen hadde anslått til 2 754 000 kroner. Da klageren i oktober 2020 engasjerte innklagede for å få en e-takst, ble eiendommen verdivurdert til 2 400 000 kroner.

Meglerens vurdering gikk imot prisantydningen fra juni 2019 samt all informasjon om prisutvikling på solgte fritidseiendommer i 2020. Siden klageren overtok eiendommen, har det blitt utført tekniske forbedringer på til sammen 200 000 kroner. Megleren har begrunnet den anslåtte markedsverdien med eiendommens beliggenhet. Eiendommens beliggenhet er imidlertid den samme som i 2019.

Klageren har fått opplyst at en e-takst ikke kan avgis uten at megleren har besiktiget eiendommen de siste seks månedene. I tillegg skal den inneholde nye bilder. Klageren mener at e-taksten ikke er utarbeidet i tråd med gjeldende retningslinjer. Megleren har gjort et slett faglig arbeid i forbindelse med utarbeidelsen av e-taksten.  

Klageren krever at e-taksten ikke blir stående, samt refusjon av de 4 000 kronene som innklagede har tatt i betaling for e-taksten.   

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte fritidseiendommen for 2 250 000 kroner i mars 2020. Eiendommen hadde en prisantydning på 2 500 000 kroner, og ingen foruten klager hadde lagt inn bud. Innklagede hadde inngått oppdrag med selger (daværende eier) i mai 2019, og eiendommen ble markedsført over lengre tid. På grunn av liten interesse i markedet, innså både selger og megler at prisantydningen var satt for høyt. Den manglende interessen skyldtes mest adkomsten til eiendommen. Man trengte egen båt for å komme seg til eiendommen, noe som ble vanskelig for mange.

I oktober 2020 tok klageren kontakt med innklagede for å få en e-takst. Dette på bakgrunn av hans påkostninger og utbedringer av eiendommen. Klageren var innforstått med at eiendommen ikke ville bli befart på grunn av dens beliggenhet og tidsbruken. Dette fremgår for øvrig også av e-taksten.

Megleren har vurdert eiendommen ut ifra innklagedes tidligere salgsoppdrag, endelig salgspris og påkostninger. Verdivurderingen ble svært dårlig tatt imot av klageren, som på sin side hadde lagt til grunn tidligere prisantydning/takst og sine fulle påkostninger. Innklagede må forholde seg til markedsverdien av eiendommen, som består av den reelle salgssummen oppnådd i markedet, samt de utbedringer som medfører en nivåheving. Enkelte utbedringer er nødvendige for å oppnå samme markedspris, og det er ingen automatikk i at man kan summere sine påkostninger krone for krone og regulere markedsprisen med utgangspunkt i denne summen.

Innklagede fastholder e-taksten og honoraret på 4 000 kroner.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder utarbeidelse av e-takst og krav om bortfall av vederlag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Spørsmålet er om klageren har krav på å få refundert honoraret for e-taksten på 4 000 kroner. Nemnda finner det klart at det ikke er noe rettslig grunnlag for det. Det er ikke noe som tilsier at megler har forsømt seg ved utarbeidelsen av e-taksten.

Nemnda bemerker for øvrig at nemnda uansett ikke kunne konkludert med at e-taksten ikke skal bli «stående».

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.