Klage nr. 2020339

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. juni 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      P33 Eiendomsmegling AS (Nordvik Frogner)

Saken gjelder:               Feil opplysninger om felleskostnader og krav om erstatning

Saksfremstilling

I februar 2020 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. I salgsoppgaven var det opplyst at bredbånd var inkludert i felleskostnadene. Dette stemte ikke. Etter overtakelse mottok klageren et krav om prisavslag fra kjøperen på bakgrunn av de uriktige opplysningene i salgsoppgaven. Klageren anfører at megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og krever erstatning tilsvarende prisavslaget på 30 000 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren innhentet opplysninger fra sameiet til utarbeidelsen av salgsoppgaven. Innklagede mottok den 19. februar 2021 et dokument fra forretningsføreren der det stod at felleskostnadene inkluderte vaktmester, renhold og snøbrøyting. Bredbånd ble ikke nevnt. Styrelederen i sameiet opplyste den 20. februar 2021 at flere poster, deriblant bredbånd, var inkludert i felleskostnadene. Dette viste seg å være feil.

Ettersom megleren fikk forskjellige opplysninger fra henholdsvis forretningsføreren og styrelederen om bredbånd, hadde megleren en oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser.  Klageren stolte på at megleren hadde kontrollert at opplysningene om felleskostnadene var riktige. Innklagede har opptrådt uaktsomt ved ikke å dobbeltsjekke opplysningene.

Selv om klageren er ansvarlig for salgsoppgaven, var det umulig for henne å kontrollere om opplysningene som gjaldt felleskostnadene var riktige. Klageren stolte på at megleren gav korrekte opplysninger, ettersom det var hun som var i kontakt med styrelederen i sameiet.

Ettersom feilene i salgsoppgaven ikke ble rettet opp før salg kom i stand, forelå det en mangel ved leiligheten etter avhendingslova § 3-8. Klageren inngikk forlik med kjøperen om prisavslag tilsvarende fem års internettkostander, totalt 30 000 kroner.

Klageren krever at innklagede betaler henne 30 000 kroner, tilsvarende prisavslaget, i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren mottok informasjon fra forretningsføreren den 19. februar 2020. Her var det kun opplyst å være vaktmester, renhold og snøbrøyting inkludert i felleskostnadene. Megleren reagerte på opplysningene, ettersom regnskapet fra 2019 viste at felleskostnadene omfattet flere utgiftsposter enn kun disse tre. Megleren sendte derfor en e-post til styrelederen i sameiet med spørsmål om mulige fremtidige påkostninger samt spørsmål om avklaring av hvorvidt det var flere poster, deriblant bredbånd, inkludert i felleskostnadene. Styrelederen bekreftet at blant annet bredbånd var inkludert. 

Salgsoppgaven ble laget på bakgrunn av innhentede opplysninger fra forretningsføreren og styrelederen i sameiet. Salgsoppgaven ble sendt til klageren for gjennomlesing og korrektur. Her ble det presisert at det er selgeren (klageren) som er ansvarlig for at opplysningene som gis i salgsoppgaven er korrekte. Det oppfordres derfor til en nøye gjennomgang. Klageren godkjente salgsoppgaven samme dag.

Innklagede kan ikke se at megleren har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Dette underbygges av at kjøperens klage til selgeren (klageren) ikke bare gjaldt felleskostnadene, men også mangelfulle opplysninger om varmekabler. Dette tyder på at klagerens korrektur har vært svært mangelfull.

Innklagede bestrider erstatningskravet.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Det fremgår av saken at megleren mottok opplysninger fra forretningsføreren om hva felleskostnadene dekket. Ettersom opplysningene avvek fra det som fremgikk av regnskapet fra 2019, tok megleren kontakt med styrelederen i sameiet for en nærmere avklaring. Styrelederen bekreftet at bredbånd, samt en rekke andre poster, var inkludert i felleskostnadene. Dette ble lagt til grunn for opplysningene gitt i salgsoppgaven. Selgeren hadde heller ingen bemerkninger til det ved sin gjennomlesing og godkjenning av salgsoppgaven.

Megleren måtte i utgangspunktet kunne forholde seg til de klare opplysningene fra styrelederen om hva som var inkludert i felleskostnadene. Det var ingen forhold ved svaret fra styrelederen som kunne tyde på at det forelå usikkerhet. Det ble heller ikke tatt forbehold knyttet til opplysningene. Megleren hadde derfor ingen grunn til å gjøre nærmere undersøkelser.  

Nemnda finner derfor ikke at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Erstatningskravet

Klageren (selger) og kjøper har her inngått et forlik hvor megleren/innklagede ikke var involvert. I slike tilfeller har nemnda fast praksis på at klageren i ettertid ikke kan snu seg mot innklagede og kreve at innklagede erstatter henne det hun har betalt til kjøperen.

Nemnda bemerker i tillegg at det selgeren (klageren) og kjøperen inngikk forlik om, var et krav om prisavslag. Et prisavslag skal i prinsippet gjenopprette balansen i ytelsene, og utgjør ikke noe økonomisk tap for selgeren. Prisavslaget innebærer at selgeren i utgangspunktet fikk «for mye betalt» for eiendommen.

Erstatningskravet kan ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.