Klage nr. 2020345

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. juni 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Bergen Torgallmenningen

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning.

Saksfremstilling

I 2017 kjøpte klageren en eierseksjon innklagede formidlet for 4 290 000 kroner. I kontraktsmøtet krysset klageren av for at han ønsket å tegne boligkjøperforsikring, men på grunn av en feil hos innklagede ble boligkjøperforsikringen ikke bestilt. Klageren ønsker at nemnda skal ta stilling til om innklagede kan holdes erstatningsansvarlig for advokatkostnadene han blir påført i tvisten med selgeren.

Innklagede erkjenner at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, men bestrider at nemnda har grunnlag for å ta stilling til om innklagede kan holdes erstatningsansvarlig.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I kontraktsmøtet krysset klageren av for at han ønsket å tegne boligkjøperforsikring. Men etter at det oppsto en tvist med selgeren, viste det seg at megleren ikke hadde bestilt boligkjøperforsikringen. Forsikringsselskapet er i dag konkurs. Siden tvisten med selgeren ikke er avsluttet, er det uklart hvor mye klageren må betale i advokatkostnader. Men klageren ønsker at nemnda skal ta stilling til om innklagede kan holdes erstatningsansvarlig for advokatkostnadene han blir påført i tvisten med selgeren.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede erkjenner at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Men siden klageren ikke har dokumentert at han har blitt påført et økonomisk tap, er det umulig for innklagede og nemnda å ta stilling til erstatningskravet.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Tre vilkår må være oppfylt for at innklagede skal bli erstatningsansvarlig. For det første må megleren ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. For det andre må klageren ha blitt påført et økonomisk tap. For det tredje må det være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og meglerens uaktsomme opptreden.

Innklagede har erkjent at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Grunnvilkåret for at innklagede er erstatningsansvarlig er dermed oppfylt, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvaret. Når det gjelder de øvrige vilkårene, finner nemnda det sannsynliggjort at klageren vil bli påført et økonomisk tap som følge av at megleren ikke bestilte boligkjøperforsikringen. Men det er bare påregnelig tap som kan erstattes, det vil si økonomisk tap som er en noenlunde normal følge av handlingen, jf.
RFE-2020-82.

Konklusjonen er at innklagede er erstatningsansvarlig for det økonomisk tapet som er en påregnelig følge av at megleren ikke bestilte boligkjøperforsikringen. Men nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til størrelsen på erstatningen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Innklagede er erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet som er en påregnelig følge av at megleren ikke bestilte boligkjøperforsikringen. Nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til størrelsen på erstatningen.