Klage nr:
110/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
iHUS Eiendomsmegling, Grünerløkka Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig. Oppdragsavtale er inngått 3. mars 2008. Klagerne er misfornøyd med saksbehandlingen og krever tilbakeført provisjonen, samt utlegg for DM-annonsering.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne hevder at den tjenesten de kjøpte ikke har blitt utført tilfredsstillende. Salg av boligen har ikke blitt prioritert fra innklagedes side. Innklagede har ikke respektert klagerne som brukere av tjenesten. Klagerne opplevde avtalebrudd på flere områder;

– uteblivelse av salgsplakater på innklagedes kontor

– leiligheten uteble fra innklagedes boligmagasin

– oppføring av kone/samboer på interessentlisten. Klagerne spør om dette er lov

– for sen annonsering på finn.no

– dårlig/uteblivelse av informasjon etter visninger

– uteblivelse på visninger, avtalebrudd

– dårlig oppfølging med Aftenposten, annonsen kom feil dag

– ny megler avlyser visning en time før visning 21. mai 2008

Klagerne krever å få tilbakebetalt provisjon på kr 35 000 samt kr 1 495 for DM-annonsering.

Innklagede anfører:

Det ble på befaring av boligen fortalt at salgsplakat ville henge i vinduene til alle innklagedes kontor dersom det var ledig plass. Det var dessverre ikke ledig plass på to av kontorene. Klagerne ble informert om at det ikke var ledig plass ved disse kontorene. Vindusplakatene ble ikke hengt opp i vinduene før påske, da bildene ikke ble mottatt fra fotografen i tide til at trykkeriet kunne få plakatene produsert før påske. Tidspunkt for fotografering ble avtalt direkte mellom klagerne og fotografen.

Leiligheten har ikke uteblitt fra innklagedes boligmagasin. Det ble ikke distribuert noe slikt magasin i påsken. Boligen ble annonsert i magasinet ved første anledning. Det er aldri blitt avtalt at boligen skulle annonseres i en uke der det ikke ble utgitt magasin.

Når det gjelder navn på visningsliste, anfører innklagede at det ble oppført et navn på denne for å vise eventuelle interessenter hvordan man fører seg opp på en slik liste. Det er svært mange som ikke vil skrive seg opp på en interessentliste hvis ingen andre har gjort det. Dette er en gjennomgående praksis i hele bransjen. At klagerne stiller spørsmål om lovligheten rundt dette, virker uforståelig for innklagede.

Innklagedes meglere legger alltid ut boliger på finn.no på fredager, da det er ønskelig at de skal ligge øverst på listen over boliger gjennom helger/ferier. Boligen ble ikke lagt ut torsdag 20. mars, men fredag 21. mars. Klagerne trodde kanskje at innklagedes saksbehandler ikke jobbet på langfredag og regnet med at annonsen skulle komme ut dagen før, men med telefonkontakt med megleren 21. mars, kom boligen ut på nett samme dag. At boligen ble lagt ut 21. mars gjorde at denne lå høyt oppe på listen hos finn.no gjennom hele påsken.

Når det gjelder klagernes påstand om dårlig informasjon etter visning, anfører innklagede at klagerne visste godt hvor mange som hadde vært på visning, hvor mange som hadde satt seg opp på listen etc. Da det ikke var interesse for leiligheten i markedet, syntes det unødvendig å ringe klagerne dagen etter visning for å informere om noe de allerede visste. Det var løpende kontakt mellom innklagede og klagerne gjennom hele prosessen, men ikke denne aktuelle dagen, da det ikke var noe å informere om.

Innklagedessaksbehandler stilte selv på visningene. Da boligen ikke ble solgt i første runde, ville klagerne ha boligen ut med ny visning snarest mulig. Saksbehandleren informerte om at han ikke kunne stille på disse visningene, og det ble derfor avtalt mellom innklagede og klagerne at en annen representant fra innklagede skulle stille på visningen. Det ble også avtalt at denne skulle avholde visninger på runde nr tre. Klagerne hadde ifølge innklagede ingen problemer med dette, da det ble satt opp visning, og det synes ifølge innklagede urimelig å klage på dette i etterkant. Den 21. mai ringte en interessent til innklagedes kontor. En annen megler var da satt på saken, fordi den opprinnelige megleren var i fødsels-/pappapermisjon. Den nye megleren avtalte en privat visning med denne interessenten og klagerne senere samme dag. Innklagede mottok i mellomtiden flere bud på en annen leilighet og ble forhindret fra å stille på privatvisning. Han ringte klagerne og forklarte situasjonen. Klagerne hadde ifølge innklagede ingen problemer med å møte alene på en privatvisning og det ble avtalt at denne skulle gjennomføres. Det synes urimelig å klage på dette i etterkant.

Det er ikke korrekt som anført av klagerne, at annonsen i Aftenposten kom feil dag. Innklagede anbefalte klagerne å ha innrykk på en torsdag fremfor en onsdag, da han hadde bedre erfaring med Aftenposten på torsdager. Så lenge klagerne ikke ønsket å bruke mer enn en annonse denne runden, ble annonsen derfor satt korrekt inn på torsdag.

Klagerne har i sin klage anført at det er gjort feil fra innklagedes side allerede fra første dag i begynnelsen av mars og til salget ble avsluttet i slutten av mai. Klagerne har gjennom hele prosessen hatt muligheten til å avslutte oppdraget, men har valgt å fortsette samarbeidet, noe som tilsier at de ikke bare var misfornøyd med innklagede. Punktene i klagen har uansett ikke påvirket gjennomføringen av selve handelen og klagerne har ikke lidt noe økonomisk tap. Så lenge klagerne har valgt å gjennomføre handelen gjennom innklagede, har innklagede krav på provisjon når handelen har kommet i stand. Klagernes krav avvises.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om nedsettelse av meglerens vederlag.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Manglende vindusplakater i to av innklagedes kontor, er forklart med at det ikke var ledig plass ved disse to kontorene. Innklagede anfører at klagerne var informert om dette og at salgsplakaten ville henge i utstillingsvinduene til alle kontorene dersom det var plass. Dette er ikke imøtegått av klagerne. Klagerne kan således ikke høres med at innklagede har forsømt seg på dette punktet.

Innklagede opplyser at det ikke ble distribuert noe boligmagasin fra denne kjeden i påsken. Reklamasjonsnemnda har ikke grunn til å trekke dette i tvil. Påstanden er heller ikke imøtegått av klagerne.

Når det gjelder påstanden om at saksbehandlerens samboer skrev seg på visningslisten, angivelig for at det skulle være et navn på denne, er Reklamasjonsnemnda ikke av samme oppfatning som innklagede. Det er i strid med god meglerskikk å lage falske oppføringer på visningslisten for å lokke interessenter til å skrive seg på. Reklamasjonsnemnda kan imidlertid ikke se at dette har fått negative konsekvenser for klagerne.

Partene forklarer seg ulikt om visning 21. og 22. mai og fellesvisning. Reklamasjonsnemnda baserer seg på hva som kan dokumenteres skriftlig. Der hvor partene forklarer seg ulikt, kan ikke Nemnda tillegge den ene partens forklaring større vekt enn den andres. Det samme gjelder klagernes påstand om at annonsen i Aftenposten kom på feil dag.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i stridmed god meglerskikk for så vidt gjelder visningslisten. Klagen fører ikke frem når det gjelder saksbehandlingen. For øvrig avvises saken.

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant