Klage nr. 2021003

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. juni 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Guttulsrød Eiendomsmegling AS

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling

I 2016 formidlet innklagede salget av klagerens eierseksjon. Etter salget tok kjøperen ut søksmål mot klageren. Tingretten kom til at det forelå en mangel ved eierseksjonen fordi kravene til dagslys i den dagjeldende tekniske forskriften ikke kan overholdes når utbyggingsplanene på naboeiendommen blir en realitet. Klageren ble dømt til å betale 10 650 kroner i erstatning og 50 000 kroner i prisavslag til kjøperen. I tillegg måtte klageren dekke kjøperens sakskostnader med 50 000 kroner.

Klageren anfører at tvisten med kjøperen hadde vært unngått om megleren hadde overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og krever til sammen 338 181,25 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Før eierseksjonen ble lagt ut for salg, ga klageren beskjed til megleren om at vinduet på kjøkkenet ble satt inn midlertidig i 1935. Klageren ga også beskjed om at hun i 2006–2007 hadde forsøkt å stoppe utbyggingsplanene på naboeiendommen. Hvis utbyggingsplanene på naboeiendommen ble en realitet, måtte vinduet fjernes. Til tross for klagerens protester fikk utbyggeren tillatelse til å bygge ut, og klageren inngikk derfor en avtale med selskapet som solgte eierseksjonen til henne. Avtalen gikk ut på at selgeren skulle betale for å gjøre det pent på innsiden av eierseksjonen og dekke klagerens advokatkostnader. Men utbyggingen skjedde ikke, og vinduet ble derfor ikke fjernet.

I 2018 oppdaget kjøperen at det skulle bygges ut på naboeiendommen. Siden kjøperen og klageren ikke ble enige, tok kjøperen ut søksmål for tingretten. I dommen går det frem at kjøperen skulle fått beskjed om at vinduet var midlertidig, og klageren ble dømt til å betale prisavslag og erstatning med til sammen 110 650 kroner.

Det bestrides at klageren holdt tilbake vesentlig informasjon for megleren. Klageren sendte over dokumentene hun hadde på saken før salget, og hun informerte megleren muntlig om hele byggeprosessen. Ut fra denne informasjonen burde megleren gjort nærmere undersøkelser i kommunen og gitt nødvendige opplysninger i salgsoppgaven. Tvisten med kjøperen hadde vært unngått om megleren hadde gjort det.

Megleren mente det ikke var nødvendig med boligselgerforsikring siden eierseksjonen var i et sameie. Klageren måtte derfor dekke alle kostnadene i tvisten med kjøperen selv. I tillegg til de 110 650 kronene klageren ble dømt til å betale til kjøperen, krever klageren at innklagede dekker hennes advokatkostnader med 227 531,25 kroner. Til sammen krever klageren 338 181,25 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider erstatningskravet. Tingrettens dom viser at klageren holdt tilbake vesentlig informasjon for megleren før salget. Informasjonen megleren fikk fra klageren før salget var for øvrig vag og uklar.

Før salget sendte megleren en e-post til klageren og spurte hvilken aktivitet det hadde vært i byggesaken siden 2006. Klageren svarte ikke på denne e-posten, men senere viste det seg at aktiviteten hadde vært betydelig. Megleren hadde gitt flere opplysninger i salgsoppgaven hvis han hadde fått disse opplysningene fra klageren.

Meglerens konklusjon om at det ikke var nødvendig å opplyse om forholdet i salgsoppgaven, var basert på opplysningene han fikk fra klageren. Uansett kunne ikke byggesøknaden fra 2006 legges til grunn i 2016. Både kommunen og forretningsføreren bekreftet for øvrig at det ikke forelå byggeplaner i området. Kjøperen fikk nabovarsel først ni måneder etter overtakelsen.

Innklagede bestrider at han fikk muntlig informasjon fra klageren ut over det som fulgte av dokumentene klageren sendte ham. Meglerens informasjonskilder på salgstidspunktet var selgeren, kommunen og forretningsføreren. Opplysningene megleren fikk fra disse kildene ga ikke megleren oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen avvises.

Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares ved nemndas skriftlige behandling. En forsvarlig behandling av denne saken forutsetter blant annet at partene i saken og eventuelle vitner forklarer seg direkte for nemda, noe nemndas vedtekter ikke åpner for.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Saken avvises.