Klage nr. 2021012

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. august 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                               v/advokat Baard Sig. Bratsberg

Advokatfellesskapet Bratsberg

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Oslo Løren

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning

Saksfremstilling

I 2019 formidlet innklagede salget av klagernes eierseksjon. Salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om at det fulgte med en fast garasjeplass til seksjonen. Det riktige var at sameiet disponerte en garasje hvor plassene ble fordelt mellom seksjonene etter en listeordning. Etter salget gikk kjøperen til sak mot klagernes forsikringsselskap, og i Finansklagenemnda ble kjøperen tilkjent 100 000 kroner i prisavslag pluss forsinkelsesrenter. Klagernes forsikringsselskap har krevd klagerne for halvparten av beløpet kjøperen ble tilkjent i Finansklagenemnda.

Klagerne anfører at megleren burde gjort nærmere undersøkelser og kontrollert de uriktige opplysningene i salgsoppgaven, og krever at innklagede dekker forsikringsselskapets krav mot klagerne, eller trer inn i dette.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Klagerne er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken

Klagerne har i korte trekk anført: 

Forsikringsselskapet har krevd klagerne for halvparten av beløpet kjøperen ble tilkjent i Finansklagenemnda. Etter klagernes mening er det megleren som har gjort en slett jobb, og han burde med et profesjonelt øye «luket ut» misforståelsen.

Klagerne bestrider at selgerens objektive ansvar for uriktige opplysninger etter avhendingsloven går foran meglerens uaktsomhetsansvar. Etter avhendingsloven deler selgeren og megleren ansvaret for uriktige opplysninger i markedsføringen. Megleren kan ikke fraskrive seg ansvaret for egne formuleringer bare fordi selgeren har godkjent salgsoppgaven. Det var megleren som var den profesjonelle part.

I salgsoppgaven skrev megleren for øvrig at sameiet hadde eierandeler i garasjeanlegget. Men det er ikke riktig. Dette ville megleren oppdaget ved å sjekke grunnboken. I stedet kopierte han opplysninger fra et tidligere salg i sameiet som innklagede hadde formidlet, og limte inn i salgsoppgaven.

Klagerne krever at innklagede dekker forsikringsselskapets krav mot klagerne, eller trer inn i dette.

Innklagede har i korte trekk anført:

Den ene klageren var styreleder i sameiet, og megleren spurte ham spesifikt om garasjeplassene. Klageren uttrykte ingen tvil om garasjeplassene og eierforholdene knyttet til disse. At eierseksjonen ikke ble markedsført med en egen garasjeplass da klagerne kjøpte den, tilsier også at klagerne burde vært kjent med de faktiske forholdene. 

I tillegg godkjente klagerne salgsoppgaven. Megleren hadde derfor grunn til å tro at opplysningene om garasjeplassene, var riktige.

Uansett har megleren et uaktsomhetsansvar. Det er bare selgeren som har et objektivt ansvar etter avhendingsloven. Innklagede bestrider at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Meglers undersøkelses- og opplysningsplikt

Når det gjelder spørsmålet om det fulgte med en fast garasjeplass til seksjonen, var det i tilstandsrapporten gitt korrekte opplysninger om garasjeplass, mens det i salgsoppgaven var gitt uriktige opplysninger. Det må forutsettes at en megler leser tilstandsrapporten. Gjennom å lese denne ville megler fått en klar oppfordring til å undersøke nærmere hvordan det forholdt seg med garasjeplass. Dersom megleren har lest tilstandsrapporten men likevel ikke fanget opp denne informasjonen, er dette uansett uaktsomt av megler. Megler har ikke overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten sin, jf. eiendomsmeglingsloven
§ 6-7, og opptrådt uaktsomt.

Erstatningskravet

Da megler har opptrådt uaktsomt, er innklagede erstatningsansvarlig etter reglene i skadeserstatningsloven § 2-1. Klagerne har krevet erstatning med halvparten av det beløpet – 109 439 kroner – kjøperen ble tilkjent i Finansklagenemnda i henhold til regresskravet fra klagernes forsikringsselskap. Kravet tas til følge. Beløpet utgjør 54 719,50 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Oslo Løren har ikke overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten, og opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Innklagede betaler 54 719,50 kroner til [klagerne].