Klage nr. 2021031

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. august 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Soria Moria Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Soria Moria)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt. Krav om erstatning

Saksfremstilling

I november 2020 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet for 9 600 000 kroner. Prisantydningen var på 7 800 000 kroner. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin undersøkelse- og opplysningsplikt ved å ikke informere om at induksjonsplatetoppen på kjøkkenet var knust i det ene hjørnet. Klageren krever 15 000 kroner i erstatning for utskiftning av platetoppen.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren gjennomgikk egenerklæringen og tilstandsrapporten svært nøye for å vurdere eventuelle feil, skader eller mangler i forkant av budrunden. Under visningen gikk klageren gjennom de forholdene som var påpekt i dokumentene, men så ingen andre åpenbare ting. Klageren bemerker at det var svært mange personer på visning samtidig, og at det derfor ikke var praktisk mulig å gå gjennom alt. Budrunden ble følgelig gjennomført i den tro at det ikke var øvrige feil eller mangler utover de som var oppgitt i salgsoppgaven. Heller ikke ved overtakelsen oppdaget klageren feil eller mangler utover det opplyste.

Da klageren gjennomgikk leiligheten kort tid etter overtakelsen, oppdaget han at induksjonsplatetoppen var skadet i et av hjørnene. Dette har medført en skarp og ujevn kant i glassplaten som representerer en betydelig fare for kutt og skader. Dette er et forhold som hverken var opplyst om i egenerklæring eller i tilstandsrapporten. I tilstandsrapporten var det kun opplyst å være «normal bruksslitasje» med skrammer på noen av kjøkkenfrontene.

Klageren kontaktet selgeren som fortalte at skaden hadde skjedd rundt ett år i forveien, og at han hadde spurt megleren om dette var et forhold som burde utbedres eller opplyses om i egenerklæringen. Megleren hadde informert om at ingen av delene var nødvendige. Klageren tok så kontakt med megleren som henviste han videre til boligkjøperforsikringsselskapet Reklamasjon ble fremsatt ovenfor boligselgerforsikringsselskapet. Kravet ble her avvist.

Klageren ville aldri bydd 1 800 000 kroner over prisantydning dersom han hadde visst at han måtte bytte ut induksjonsplatetoppen. I tillegg vil bytte av en slik platetopp medføre risiko for følgeskader på både kjøkkenbenken og glassplaten på veggen bak.

Megleren opplyste ikke om skaden på platetoppen under visningen. Megler og selger har bevisst holdt dette skjult i salgsdokumentene og på visningene, for deretter å vise til at eiendommen var solgt «som den er». Det er imidlertid like fullt selgerens og meglerens plikt å opplyse om forhold som vil kunne ha innvirkning på kjøperens bud.

Megleren har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Klageren krever erstatning for en ny tilsvarende platetopp pluss installasjon, totalt 15 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Platetoppen var akkurat lik på overtakelsen, som da kjøperen befarte leiligheten på begge de annonserte visningene og på privatvisningen med selgeren (arrangert mellom kjøper og selger etter kjøp). Platetoppen har en kosmetisk skade, en avskalling, i det ene hjørnet, og ellers normal bruksslitasje.

I tilstandsrapporten som kjøperen har referert til står det «Kjøkkenet har noe slitasje på fronter. Ellers normal og forventet bruksslitasje». Dette viser at platetoppen har normalt bruksslitasje (kun kosmetisk). Denne slitasjen var umulig å ikke se etter klagerens fire besøk i leiligheten.

Megleren har ikke opptrådt i strid med sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Kravet avvises.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Spørsmålet er om megleren her har overholdt sin opplysningsplikt når det gjelder at induksjonsplatetoppen på kjøkkenet var knust i det ene hjørnet. Selv om det hadde vært en fordel om dette hadde vært opplyst, har nemnda kommet til at megler her har overholdt sin informasjonsplikt. Skaden på induksjonsplatetoppen var for øvrig klart synlig.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.