Klage nr:
114/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Feil/ manglende opplysninger

Foretakets navn:
Eiendomsmegler 1 Østfold Akershus AS, Avd. Moss
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte nyoppført leilighet gjennom innklagede. Klageren la inn bud med forbehold og den ene delen av klagen gjelder at disse forbeholdene ikke er oppfylt. Den andre delen av klagen gjelder at innklagede ikke har innehentet opplysninger om brukstillatelse.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I budskjemaet ble det tatt følgende forbehold «Det skal felles trær på nabotomten. Vedbod skal flyttes. Det skal settes opp kjøkkenvegg.»

Klageren presiserer at han ønsker forholdet rundt brukstillatelsen behandlet.

Klageren flyttet inn 15. januar 2008 og regnet med at det var innhentet brukstillatelse fra kommunen. Den 19. mars 2008 fikk klageren besøk fra teknisk etat som opplyste at det ikke forelå brukstillatelse og at klageren bodde der ulovlig. Midlertidig brukstillatelse ble først gitt 6. mai 2008.

Innklagede anfører:

Innklagede kommenterer forholdet rundt boden og vedhogsten først. Etter innklagedes oppfatning ble disse forholdene oppfylt av selger. Dette skjedde ved at det ble tynnet i skogen og ved at den skjemmende og falleferdige boden ble revet.

Når det gjelder innhenting av brukstillatelsen innrømmer innklagede feil fra hans side. Innklagede kontrollerte ikke at det forelå brukstillatelse før overtakelse. Dette ble ordnet opp så snart innklagede fikk beskjed om forholdet. Kommunen krevde ikke fraflytting, men beordret byggestans for boligene som ikke var overtatt. Dette gjaldt ikke klageren.

Skulle klageren mene å ha et økonomisk tap som følge av dette, vil innklagede vurdere å dekke dette ettersom han erkjenner at denne delen av salgsarbeidet ikke var tilfredsstillende utført. Innklagede har imidlertid ikke mottatt noe krav fra klageren og har heller ikke oppfattet at dette medførte noen praktiske problemer for kjøperen.

Avslutningsvis bemerker innklagede at han er usikker på hva klageren ønsker å gjøre gjeldende mot ham da klageren aldri har rettet et krav mot innklagede, men mot selgeren.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har oppfattet nemndas sekretariat slik at forholdet mellom kjøper og selger ikke behandles.

Klageren bekrefter at forholdet rundt brukstillatelsen ikke er påklaget til innklagede. Klageren påpeker at utbygger sliter med å få solgt husene på grunn av presseoppslagene og han ønsker en passende kompensasjon for at det vil bli vanskeligere for ham å selge leiligheten.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av manglende innhenting av brukstillatelse.

Av korrespondansen fremgår det at klageren ikke har fremmet krav mot innklagede før saken ble oversendt til Reklamasjonsnemnda. Etter Reklamasjonsnemndas saksbehandlingsregler er det et krav om at partene har vært i kontakt med forsøk på løsning før nemnda behandler saken. På denne bakgrunn avvises saken.

Konklusjon:

Klagen avvises.

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Cathrine Wæraas Temmerud

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant