Klage nr. 2021047

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. august 2021.

Thor Falkanger, vara for leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Majorstuen

v/advokat Mats Aamodt

Eiendomsmegler Krogsveen AS    

Saken gjelder:               Meglerens e-takst i forbindelse med et skilsmisseoppgjør og krav om erstatning

Saksfremstilling

I forbindelse med et skilsmisseoppgjør gjorde megleren en verdivurdering av boligen til klageren og eksmannen. Klageren anfører at megleren verdivurderte boligen for høyt. På den måten kunne megleren sikre seg oppdraget med å selge boligen. Klageren krever

500 000 kroner i erstatning.

Innklagede er representert ved advokat fra hovedkontorets juridiske avdeling.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren og eksmannen skulle skilles, og klageren ønsket å kjøpe ut eksmannen og beholde boligen. De bestilte derfor en verdivurdering hos innklagede. På forhånd hadde klageren og eksmannen innhentet en tilstandsrapport med en verdivurdering fra en takstmann. Takstmannen trakk fra 745 000 kroner fordi boligen hadde et utbedringsbehov, og verdivurderte boligen til 9,8 millioner kroner. Megleren til innklagede verdivurderte boligen til 11,5 millioner kroner. Klageren og eksmannen har også fått et verdiestimat fra ulike nettjenester, og disse anslo en verdi på mellom 9,2 millioner kroner og 10,3 millioner kroner. Meglerens verdivurdering var altså vesentlig høyere enn alle de andre prisestimatene.

Klageren har særlig følgende innsigelser til meglerens verdivurdering:

  • Megleren har ikke gitt en skikkelig begrunnelse på den store differansen mellom hennes verdivurdering og de andre verdiestimatene.
  • Det kan virke som at megleren satte verdivurderingen høyt for at klageren ikke skulle klare å kjøpe ut eksmannen. På denne måten kunne klageren og eksmannen bli nødt til å selge, og megleren sikret seg et oppdrag.
  • Megleren markedsførte innklagede på en aggressiv måte, ikke bare i e-posten hvor
    e-taksten lå vedlagt, men også i selve e-taksten. Det sto blant annet at innklagede var det foretaket som ville sikre best pris i markedet, og at innklagede hadde et stort register med potensielle kjøpere. Bestilling av e-takst innebærer ikke samtykke til direkte markedsføring av meglertjenester.
  • Megleren tok ikke med den mest sammenlignbare boligen i sammenligningsgrunnlaget.
  • I e-taksten ble det ikke nevnt noe om prisdempende faktorer. Det sto for eksempel ingenting om at sameiet var involvert i tre rettstvister, eller at det var støy fra motorvei og tog rett utenfor.
  • Megleren insisterte først på å gjøre verdivurderingen gratis, men krevde betaling da klageren varslet klage til nemnda. Dette tyder på at megleren først og fremst prøvde å sikre seg et salgsoppdrag. Det er villedende å gi en forbruker inntrykk av at en tjeneste er gratis når den ikke er det.
  • Da klageren varslet megleren om klagen til nemnda, svarte megleren at hun oppfattet klageren som truende. Det kan ikke være i samsvar med god meglerskikk å besvare en henvendelse fra oppdragsgiveren på en slik måte.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og erstatningsbetingende uaktsomt. Det foreligger også brudd på markedsføringsloven. På grunn av meglerens verdivurdering må klageren betale mer i skilsmisseoppgjøret enn det hun ellers ville gjort. Selv med en betydelig skjønnsmargin har klageren blitt påført et tap på minst 500 000 kroner. Dette beløpet krever klageren at innklagede betaler henne i erstatning. Subsidiært krever klageren 250 000 kroner i erstatning for det hun må betale i dokumentavgift på en ny bolig dersom klageren ikke kjøper ut eksmannen og beholder boligen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren gjorde verdivurderingen etter beste skjønn, og innklagede bestrider at den ble satt for høyt. En verdivurdering er meglerens syn på hva en bolig kan bli solgt for. Det bestrides også at megleren ikke tok hensyn til boligens tilstand og rettstvistene sameiet var involvert i. Megleren gikk gjennom boligens standard og tok bilder på befaringen, og etterpå fikk hun tilsendt tilstandsrapporten fra takstmannen.

Innklagede bestrider at megleren satte verdivurderingen høyt for å sikre seg et oppdrag. Når det gjelder standardteksten i e-taksten, erkjenner innklagede at teksten ikke passer så godt på et oppdrag som dette. Men det bestrides at teksten strider med god meglerskikk eller er villedende markedsføring.

Når det gjelder betalingen, er det på innklagedes hjemmesider to alternativer når en e-takst skal bestilles. Siden eksmannen krysset av for at boligen skulle selges og at han derfor trengte en verdivurdering, gjorde megleren verdivurderingen gratis. Først på befaringen fikk megleren vite at verdivurderingen skulle brukes i et skilsmisseoppgjør. Verdivurderingen ville uansett vært den samme om klagerne hadde valgte det andre alternativet på innklagedes hjemmesider og betalt 2 500 kroner for den.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens e-takst i forbindelse med et skilsmisseoppgjør og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke førte frem.

Oppdraget var å gi en verdivurdering, og det er enighet om at det skulle skje i form av en
e-takst. Megleren var kjent med at vurderingen hadde sin bakgrunn i et skilsmisseoppgjør.

En verdivurdering er meglerens syn på hva en bolig kan bli solgt for på et gitt tidspunkt. Det er markedet som til enhver tid bestemmer prisen, og dette kan avhenge av flere forhold. Slik saken er opplyst, kan ikke megleren kritiseres for verdivurderingen. Klageren har heller ikke sannsynliggjort at megleren satte verdivurderingen høyt for å skaffe seg et oppdrag.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.