Klage nr:
116/08

Avgjort:
25.11.2008

Saken gjelder:
Feil opplysninger om fellesgjeld

Foretakets navn:
Privatmegleren SüdØst Torshov, SudØst Torshov AS

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte en leilighet gjennom innklagede i februar 2008. Det er i kjøpekontrakt og salgsoppgave opplyst at fellesgjelden er kr 1 370 000. Det har senere vist seg at dette beløpet er feil.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Fellesgjelden er opplyst å være kr 1 370 000. Da klagerne skulle løse ut fellesgjelden i mai i år fikk de opplyst av forretningsføreren at den var kr 1 379 000. Klagerne tok kontakt med forretningsføreren som opplyser at han har sendt opplysningene om fellesgjelden tilknyttet leiligheten til innklagede. Klagerne mener derfor det er åpenbart at feilen ligger hos innklagede.

Da klagerne i februar i år la inn bud på leiligheten, var det en viktig faktor at fellesgjelden kunne innfris, og de har vært fast bestemt på å innløse den ved første anledning. Klagerne opplyser at de er et ungt, nyetablert par som balanserer på knivseggen av det de kan tåle økonomisk og en slik uforutsett økning i gjelden kan de ikke overse.

Ved kontakt med innklagede har daglig leder ifølge klagerne sagt at et eventuelt krav må rettes til selgeren via hans eierskifteforsikringsselskap. Innklagede er ifølge klagerne ikke villige til å imøtekomme deres fremsatte krav.

Klagerne ønsker å få dekket forskjellen mellom fellesgjelden som er oppgitt i kjøpekontrakten for leiligheten, og den faktiske fellesgjelden oppgitt av forretningsføreren, kr 9 000.

Innklagede anfører:

Innklagede bestrider ikke at opplysningene som ble gitt er feil. Imidlertid bestrider han at det foreligger grunnlag for erstatning. Innklagedes oppfatning er at han ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å bringe den uriktige opplysningen om fellesgjeld inn i salgsdokumentene.

I dette tilfellet er det snakk om en skrivefeil og avviket er på kr 9 000. Det er i rettspraksis lagt til grunn at megler har et visst spillerom for kritikkverdig atferd før det er tale om erstatningsbetingende uaktsomhet. I denne konkrete saken er det gitt korrekte opplysninger om de månedlige utgiftene og størrelsen på disse. Den uriktige opplysningen har ingen betydning for klagerens faste månedlige utgifter.

Heller ikke har den uriktige opplysningen hatt betydning for budgivningen all den tid avviket er så marginalt, og klageren for øvrig var kjent med sine månedlige utgifter og nedbetalingsordninger til borettslaget.

I rettspraksis for så vidt omfatter selgers ansvar for uriktige opplysninger, er et avvik på kr 9 000 normalt ikke oppfattet dit hen at det har hatt innvirkning på den prisen kjøperen var villig til å betale for eiendommen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder feil opplysninger om størrelsen på andel fellesgjeld.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Innklagede har til tross for purring ikke gitt tilsvar i saken i tide til behandling 31. oktober 2008. Saken måtte derfor utsettes til 25. november 2008.

Det fremgår av kjøpekontrakten og nøkkelinformasjon om boligen at fellesgjelden er kr 1 370 000. Klagerne har videre fremlagt kopi av brev datert 23. november 2007 fra forretningsføreren til innklagede der det bl.a. fremgår at fellesgjelden for leilighet 55 er kr 1 379 000. Fellesgjelden skal innfris. Dermed har klagerne lidt et reelt tap lik differansen mellom den oppgitte fellesgjelden og den faktiske fellesgjelden, og innklagede må erstatte klagerne
kr 9 000.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å skrive feil størrelse på fellesgjelden og må erstatte klagerne kr 9 000.

Oslo, den 25. november 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant