Klage nr:
117/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Meglers vederlag ved oppsigelse av oppdrag

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling, Indre Østfold Eiendomsmegling AS
NB; Denne saken ble anket av innklagede med følgende resultat:

«Nemnda har gjennomgått saken på nytt i møte i dag og ser desverre at det er en regnefeil i klagen som er videreført i vedtaket. Innklagede har foretatt en korrekt avregning av timeforbruket. Deres klage har etter dette ikke ført frem»

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig. Oppdrag ble inngått 7. april 2008. Huset ble ikke solgt gjennom innklagede som megler, og klageren byttet senere til et annet meglerforetak som solgte huset. Oppdraget ble sagt opp av klageren 5. mai 2008. Klageren mener at den avregning han har fått fra innklagede er for høy, ved at innklagede har ført opp 15 arbeidstimer a kr 1 625.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede vil kreve klageren for kr 43 777 for et oppdrag hvor huset ikke ble solgt. Klageren har betalt innklagede for tilretteleggingshonorar og andre faste utlegg de hadde, innhenting av kommunale opplysninger, foto, takst, reklame, til sammen kr 19 402. Saken gjelder uenighet mellom klagerne og innklagede angående størrelse på fakturaen. I fakturaen fra innklagede er det ført opp 15 arbeidstimer a kr 1 625 + mva = kr 24 375. Det er denne summen partene er uenige om.

Klageren mener at kravet er urettmessig fordi punktene 7.1, 7.2 og 7.6 i oppdragsavtale provisjon helt klart sier hvilket vederlag innklagede skal ha. Klageren tar for seg de tre punktene og kommenterer dem:

– Punkt 7.1. Tilretteleggingshonorar er avtalt til kr 2 500.

– Punkt 7.2. Der står det at det er inngått avtale om at innklagede skal ha vederlag dersom ikke handel kommer i stand og størrelsen på vederlaget er kr 2 500.

– Punkt 7.6. I tilfelle oppsigelse av oppdraget fra kundens side er det avtalt at innklagede har krav på tilretteleggingshonorar på kr 2 500 samt et rimelig vederlag for det utførte arbeidet.

Under kontraktsinngåelsen med innklagede spurte klageren for sikkerhets skyld om det kunne komme utgifter utover tilretteleggingshonoraret og utlegg til innhenting av kommunale opplysninger, reklame, takst, hvis oppdraget ble sagt opp av klageren. Ifølge klageren skal innlagede ha svart at det kun kostet ham de utlegg innklagede har hatt på innhenting av kommunale opplysninger, reklame, foto, takst og tilretteleggingshonorar. Dette samsvarer med den summen klageren har betalt til innklagede. Ut fra ovennevnte opplysninger mener klageren at innklagedes krav på dekning av 15 arbeidstimer a kr 1625 + mva er feil og at han må trekke sitt krav.

Noe av begrunnelsene for at klageren byttet megler er:

– klagerne og innklagede hadde avtale om å legge ut huset for salg for først å sjekke responsen på objektet fordi huset er spesielt og det var vanskelig å vite hva markedet ville gi

– etter en runde med visning etter nøktern markedsføring ville innklagede at klageren skulle selge til høyeste bud. Klageren mente dette var for tidlig da det ikke var godt nok markedsført. Han ville bruke Aftenposten og Dagens Næringsliv. Innklagede mente at det ikke var mer å hente i markedet og anbefalte på det sterkeste å akseptere. Klageren mente etter dette at saksbehandleren hadde endret den felles strategien for å oppnå best mulig pris for huset og syntes at det ble feil å ha med ham videre i salgsprosessen

– innklagede startet i tillegg budrundene mens klageren satt på skole og hadde forelesninger, noe som ifølge klageren var svært upassende daman trenger litt ro rundt seg for å avgjøre hvilket bud man skal godta. Klageren hadde på forhånd avtalt med innklagede at han ikke måtte starte budrundene når klageren satt på skolen

Innklagede anfører:

I henhold til punkt 7.6 B i oppdragsavtalen skal innklagede ha et rimelig vederlag for det utførte arbeid i tillegg til tilretteleggingshonoraret dersom oppdragsgiver sier opp avtalen i oppdragstiden. Innklagede har dermed fakturert vederlag basert på 15 timer a kr 1 625 + mva. Innklagede anser dette vederlaget som meget rimelig, da det inneholder:

– innhenting av informasjon

– salgsforberedelse

– markedsføring

– gjennomføring av to visninger

– oppfølging av interessenter per telefon og

– budrunder

Innklagede oppnådde bud fra interessent den 5. mai 2008 som var kr 100 000 over prisantydning/takst på eiendommen. Dette valgte klageren å avslå. Eiendommen er solgt av ny megler til samme pris som bud oppnådd i prosessen med innklagede.

Klageren sa opp oppdraget med innklagede den 5. mai 2008. Dermed opprettholdes kravet om at innklagede skal ha et rimelig vederlag for utført arbeid.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på vederlag ved oppdragsgiverens oppsigelse av oppdraget.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Det er i oppdragsavtalens punkt 7.6 avtalt at innklagede har krav på tilretteleggingshonorar på kr 2 500, samt et rimelig honorar for det utførte arbeid. Det er ikke satt noen timepris i oppdragsskjemaet.

I tilbudsbrevet sendt klageren 14. mars 2008 fra innklagede, som er innhentet av Reklamasjonsnemnda i forbindelse med saksforberedelsen, fremgår at innklagedes timepris er kr 1 625 per time inkl. merverdiavgift, og kr 1 300 ekskl. merverdiavgift.

Da det ikke er noen timepris angitt i oppdragsavtalen, må tilbudets timepris legges til grunn for beregningen av «et rimelig vederlag for det utførte arbeid». Innklagede må etter dette justere sitt krav mot klageren med kr 325 + mva per time (1 625 – 1 300).

Konklusjon:

Innklagede må redusere sitt krav overfor klageren med kr 325 + mva per time.

(NB: se dog innlednende bemerkning vedrørende vedtaket.)

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant