Klage nr. 2021059

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. august 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Torgallmenningen Eiendomsmegling AS (Kaland & Partners Vestland)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling

I 2021 kjøpte klageren en eierseksjon i en tomannsbolig som innklagede formidlet. Prisen var 2 730 000 kroner. Klageren anfører at megleren på visningen ga uriktige opplysninger om at det fulgte med to parkeringsplasser ved inngangspartiet til seksjonen, og krever 50 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider erstatningskravet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

På visningen sa megleren at det var fire parkeringsplasser på sameiets tomt, og at de to parkeringsplassene foran tomannsboligen ved inngangspartiet tilhørte seksjonen. Dette var de to mest attraktive parkeringsplassene på tomten. Innklagede har erkjent at megleren misforsto selgeren. Megleren sa tydelig til klageren at de to parkeringsplassene ved inngangspartiet tilhørte seksjonen, og dette stolte klageren på. Det falt derfor ikke klageren inn å ta forbehold om dette. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Klageren fikk tilslaget på seksjonen, og etter budaksepten ba hun om at opplysningen om de to parkeringsplassene skulle tas inn i kjøpekontrakten. I salgsoppgaven sto det bare at det var parkering på egen tomt. Klageren fikk beskjed om at dette skulle ordnes, men på kontraktsmøtet var det enda ikke gjort. Igjen fikk klageren bekreftet at hele parkeringsområdet ved inngangspartiet tilhørte seksjonen. Men megleren mente det ikke var nødvendig å ta dette inn i kontrakten. Senere samme dag fikk klageren tilsendt et nytt utkast hvor det sto at seksjonene disponerte parkeringsplassene ved inngangspartiet. Dette var en uspesifikk formulering som ikke definerte hvilken seksjon som disponerte parkeringsplassene. Klageren ba derfor om at formuleringen ble endret slik at det fremgikk at det var hennes seksjon som disponerte de to parkeringsplassene ved inngangspartiet.

Etter hvert fikk klageren beskjed om at megleren skulle diskutere klagerens forslag med ansvarlig megler. Noen dager senere ringte ansvarlig megler og sa at det hadde skjedd en misforståelse. Det viste seg at de fire parkeringsplassene var felles, og at den ene gikk ut på å parkere langs veien. Ansvarlig megler sa han hadde gått i forhandlinger med selgeren om å få vedtektsfestet to parkeringsplasser for klageren, én på fremsiden av tomannsboligen og én på baksiden. Parkeringsplassen på baksiden er i dårligere stand enn de to parkeringsplassene på fremsiden, og klageren er usikker på om den er godkjent. I tillegg er den vanskelig tilgjengelig om vinteren.

Den foreslåtte løsningen er vesentlig mindre attraktiv enn parkeringsplassene klageren ble forespeilet på visningen, og feilen ligger hos megleren. Klageren mente derfor at innklagede måtte betale henne en kompensasjon for den uriktige opplysningen. Innklagede bestred kravet, og klageren fikk beskjed om at hun måtte skrive under på kjøpekontrakten for å unngå forsinkelsesrenter. Klageren ble satt i en presset situasjon, og måtte skrive under på en kontrakt hun ikke var enig i. Hun foreslo for megleren å ta inn i kontrakten at hun var uenig i den foreslåtte løsningen, men megleren mente dette ikke kunne tas inn. Det endte med at klageren fikk en bekreftelse på misforståelsen på e-post. Her fremgikk det også at klageren ikke var enig i den foreslåtte løsningen.

Hele kjøpsprosessen har vært rotete. Klageren har blant annet gjentatte ganger måtte etterlyse dokumentasjon, og megleren var ofte vanskelig å få tak i. Men det viktigste for klageren er misforståelsen mellom selgeren og megleren om parkeringsplassene. På grunn av meglerens uriktige opplysning fikk klageren et annet produkt enn det hun bød på. Siden klageren tenkte å leie ut parkeringsplassene, har klageren blitt påført et økonomisk tap.

Klageren krever 50 000 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider at det ble opplyst at sameiet disponerte fire parkeringsplasser. Det ble opplyst at sameiet disponerte tre parkeringsplasser, og at det var mulig å parkere langs veien. Det bestrides også at ansvarlig megler sa han skulle ta inn i kontrakten at klageren ikke var enig i den foreslåtte løsningen. Megleren sa han skulle se på dette.

I salgsoppgaven sto det at det var parkering på egen tomt, og i vedtektene sto det at sameiets tomt var fellesareal. Intensjonen til selgeren var at de to seksjonene skulle disponere parkeringsplassene på fellesarealet i fellesskap. Her oppsto det en misforståelse mellom selgeren og megleren. Megleren forsto selgeren slik at de parkeringsplassene ved inngangspartiet skulle følge med seksjonen.

Klageren har innrømmet at hun ønsket å ta dette med parkeringsplassene inn i kontrakten fordi parkeringsplassene etter hennes mening var uriktig omtalt i markedsføringen. Det var først etter budaksepten at klageren ønsket å få avklart dette. Megleren prøvde å finne en løsning på situasjonen som hadde oppstått, og undersøkte blant annet muligheten for å fristille klageren fra kjøpet. Men dette ønsket ikke klageren. Innklagede legger derfor til grunn at opplysningen om parkeringsplassene ikke virket inn på avtalen som ble inngått.

Selgeren har strukket seg langt for å finne en løsning. Klageren har fått tilbud om to parkeringsplasser, og det er mer enn det som var intensjonen til selgeren og det som fremgikk av markedsføringen.

Innklagede bestrider at klageren har lidt et økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Innklagede har erkjent at megleren misforsto selgeren, og at megleren ga uriktige opplysninger til klagerne på visningen om at de to parkeringsplassene ved inngangspartiet tilhørte seksjonen. Spørsmålet er om klageren har krav på erstatning.

Tre vilkår må være oppfylt for at innklagede skal bli erstatningsansvarlig. For det første må megleren ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. For det andre må klageren ha lidt et økonomisk tap, og for det tredje må det være årsakssammenheng mellom meglerens uaktsomme opptreden og det økonomiske tapet.

Nemnda mener at megleren har opptrådt uaktsomt. Men klageren har ikke sannsynliggjort at hun har lidt et økonomisk tap. Klageren måtte eventuelt innhentet uttalelser fra for eksempel minst to meglere/takstmenn som kunne belyse et eventuelt taps størrelse. Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til Torgallmenningen Eiendomsmegling AS (Kaland & Partners Vestland) har opptrådt uaktsomt når det gjelder opplysningene om parkeringsplassene. Erstatningskravet fører ikke frem da det ikke er sannsynliggjort noe økonomisk tap.