Klage nr:
118/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Meglers manglende opplysning om pågående tvist

Foretakets navn:
Floberghagen Eiendom AS
Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte en ubebygd tomt gjennom innklagede. Kontrakten ble signert 16. mars 2007. Det var pliktig medlemskap til velforeningen i området. Velforeningen hadde en tvist som kunne medføre store kostnader for kjøperne, og klagerne mener innklagede burde informert dem om dette.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne anfører at innklagede ikke har oppfylt sin opplysningsplikt overfor klagerne. Innklagede opplyste verken i salgsoppgaven eller på annen måte at velforeningen var i en tvist som kunne føre til store kostnader for tomteeierne (klagerne). Klagerne mener dette er en vesentlig opplysning og krever at innklagede dekker de ekstra kostnadene som det burde vært opplyst om i forbindelse med salget.

Da klagerne konfronterte innklagede med dette, fikk de beskjed om at tomta var festet. Klagerne kan ikke se at dette er relevant i saken. Etter klagernes oppfatning er dette noe selger burde visst og noe innklagede burde sjekket med velforeningen i forbindelse med salget.

Klagerne krever på denne bakgrunn dekket ekstrakostnadene de har fått på tomten, totalt kr 35 507 kroner.

Innklagede anfører:

Innklagede mener han har opplyst det han har fått vite om. Innklagede opplyser at han var kjent med at det var en tvist vedrørende en faktura på 28 000 kroner og at han forsikret seg om at selgeren skulle betale denne direkte til velforeningen hvis det ble nødvendig. Velforeningen opplyste ikke om at det kunne forventes ytterligere krav vedrørende anleggsarbeidene. Innklagede presiserer at fakturaen på 28 000 kroner ikke er en del av klagernes krav. Klagernes krav gjelder en faktura på 25 000 kroner som har økt til 35 507 kroner.

Innklagede påpeker at velforeningens opplysningsarbeid generelt kan synes utilstrekkelig, da velforeningen må engasjere advokat for å kreve pengene av tomteeierne. Innklagede har i ettertid fått opplyst at «velforeningen krevde inn et beløp på kr. 14000,- fra hver tomteeier for å dekke et mulig krav fra anleggsentreprenøren. Velforeningen trodde tydeligvis at dette skulle være tilstrekkelig, og har derfor ikke opplyst om ytterligere krav».

Innklagede påpeker at det er utenfor hans kontroll om velforeningen vedtar en ytterligere innbetaling etter kjøpet av eiendommen.

Innklagede presiserer at opplysningsplikten for en eiet og en festet tomt er den samme, og at klagerens anførsel rundt dette skyldes en misforståelse der innklagede henviser til at festekontrakten inneholdt en bestemmelse om medlemskap om velforeningen.

Innklagede mener at han har hjulpet klagerne utover det som anses for å være rimelig for en megler å gjøre. Innklagede har blant annet skrevet brev til velforeningens advokat på vegne av kjøper.

Innklagede mener at eventuelt ansvar må betinge at innklagede ikke har gjort nødvendige undersøkelser og ikke videreformidlet informasjon han har mottatt.

Innklagede presiserer at han ikke tar stilling i forholdet til selger, men mener at selger er rett adressat for et slikt krav.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av manglende opplysning vedrørende tvist i velforeningen. Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at den ikke behandler forholdet mellom kjøperne og selger.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Overtakelse skjedde 30. mars 2007 kl 17.00. Slik Reklamasjonsnemnda har forstått saken, bunner kravet på 35507 kroner i et vedtak som ble fattet på årsmøtet i velforeningen den 5. juni 2007. Vedtaket gikk ut på å innkreve ytterligere kr 25000 pr. tomt i anleggsbidrag. Klagerne påstår at innklagede burde informert om at det forelå en tvist i velforeningen som kunne føre til en kostnad for dem og videreformidlet dette.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det foreligger opplysninger i saken som skulle tilsi at innklagede hadde informasjon eller burde hatt informasjon om at tvisten kunne medføre ytterligere konsekvenser for partene.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant