Klage nr:
120/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Meglers krav på vederlag og utlegg

Foretakets navn:
Notar Eiendom Haugesund AS
Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdragsavtale er undertegnet 11. september 2006.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren inngikk avtale med innklagede om salg av sin leilighet i september 2006. Prisen ble satt til kr 1 365 000 og avtalen skulle gjelde i seks måneder uten noen omkostninger for henne dersom leiligheten ikke ble solgt. Etter dette hørte klageren ikke noe fra innklagede før i november 2007, da en annen saksbehandler kontaktet henne.

Saksbehandleren opplyste klageren om at kjeden skulle opprette nytt salgskontor i området og spurte samtidig om han kunne få lage et nytt konsept for å prøve å få solgt klagerens leilighet. Dette svarte klageren ja til. Leiligheten ble solgt for kr 1 230 000 og ny eier overtok 7. januar 2008.

Klagen går på det store honoraret klagerrn måtte betale, kr 93 466. Klageren har vært på det første kontoret hun kontaktet hos innklagede for å klage på dette. Hun snakket med første saksbehandler, men uten å møte forståelse. Hun fikk til svar at alt stemte og at ingen feil var begått.

Klageren har i ettertid forhørt seg med et annet meglerforetak, som også skal ha reagert på det høye honoraret til innklagede. Klageren ble fortalt at med et salg av en eiendom i denne prisklassen ville deres honorar vært atskillig lavere.

Klageren ber om å få en riktig gjennomgang og helhetsvurdering av salget.

Innklagede anfører:

Innklagede har ikke mottatt noen henvendelse eller klage fra klageren, verken muntlig eller skriftlig, utover klagen som er sendt Reklamasjonsnemnda. Saksbehandleren opplyste at klageren ved en anledning etter overtakelsen var innom kontoret for en gjennomgang av kostnadsoppstillingen. Det ble da konstatert at denne var i overensstemmelse med oppdragsskjema og det ble den gang ikke fremsatt noen klage.

Av oppdragsskjema fremgår totalkostnaden kr 91 575, ekskl. forsikring ved salgssum kr 1 300 000. Avtalte betingelser var kontorets standardbetingelser og klageren fikk kopi av oppdragsskjemaet ved inngåelse av oppdraget. Korrigert for oppnådd salgssum kr 1 230 000 ble avtalt totalkostnad kr 89 475 + boligskifteforsikring kr
6 600 = kr 96 075. Kostnadsoppstillingen ble gjennomgått og signert av klageren på kontraktsmøtet etter budaksept. Klageren er i oppgjøret belastet for totalt kr 93 466 inkl. forsikring, altså ca kr 2 500 under avtalt totalkostnad. Av dette utgjorde provisjonen inkl. andre utlegg (internett) kr 5 275 inkl. merverdiavgift. I tillegg kom avtalt fastpris annonsepakke med kr 31 125 inkl. merverdiavgift.

Klageren fikk i salgsprosessen til sammen 60 avisannonser inkludert i denne pakken, fordelt på bla.a. to helsider, fire halvsider og 45 kvartsider. Denne typen leilighet i det aktuelle området var i oppdragsperioden tungsolgte bl.a. fordi det fortløpende har vært ferdigstilt nye, tilsvarende leiligheter til konkurransedyktige priser. Klageren var klar over dette.

Oppgjøret er foretatt i overensstemmelse med oppdragsskjema og kostnadsoppstilling. Klagen er sendt Reklamasjonsnemnda ca seks måneder etter oppgjør.

Ad påstanden om manglende informasjon fra innklagede underveis i salgsprosessen må anføres at det ved oppdragsinngåelsen ble avtalt at løpende informasjon skulle gå hovedsakelig via klagerens sønn, da klageren jobbet etter vaktordninger med varierende arbeidstider. Klageren skulle dog ha beskjed direkte dersom innklagede mottok bud på eiendommen. Innklagede hadde hovedsakelig dialog med klagerens sønn, men var også i kontakt med klageren per telefon og sms, blant annet vedrørende privatvisninger og fornyelse av salgsoppdrag.

Salgsoppdraget ble skriftlig fornyet 28. august 2007. Klagerens akseptpå bud ble gitt 7. desember 2007. Kontraktsmøte var 12. desember 2007 med overtakelse 7. januar 2008.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med meglers utlegg og vederlag ved fornyet oppdrag.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling a 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda behandler sakene ut fra hva som kan dokumenteres skriftlig. I denne saken er avregningen i tråd med det som er avtalt i oppdraget.

Klageren anfører at «Etter dette hørte jeg ikke noe mer fra [NN] – ikke før november – 07 da [NN] kontaktet meg.» Dette er ikke nærmere utdypet. Men innklagede på sin side opplyser at han ifølge avtale med klageren hadde kontakt med klagerens sønn, og at løpende informasjon skulle gå hovedsakelig via ham. Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag for å vurdere om innklagede har forsømt seg på dette punktet.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 17. september 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant