Klage nr. 2021065

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 4. oktober 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Majorstuen

v/advokat Mats Aamodt

Eiendomsmegler Krogsveen AS

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen og krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagernes bolig. Boligen ble ikke solgt, og i 2019 valgte klagerne å avslutte samarbeidet med innklagede etter at oppdraget hadde gått ut på tid for andre gang. Klagerne anfører at megleren manglet kunnskap om området boligen ligger i, og krever vederlagsnedsettelse.

Innklagede bestrider kravet.

Innklagede er representert ved advokat fra sin juridiske avdeling.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klagerne har i korte trekk anført: 

Klagerne kom i kontakt med megleren på en visning. Klagerne fortalte at de skulle selge huset sitt, og megleren sa hun kunne ta oppdraget. Klagerne skjønte fort at megleren jobbet med leiligheter, og at kontoret hun jobbet ved lå i et annet område. Klagerne spurte derfor om det ikke var lurest om oppdraget ble overført til det lokale kontoret. Megleren mente det ikke var nødvendig fordi innklagede hadde et godt samarbeid på tvers av kontorene sine. Dette viste seg å ikke stemme. Ingen fra det lokale kontoret tok kontakt med klagerne, og huset ble ikke annonsert i det lokale kontorets vinduer. Klagerne tror ikke det lokale kontoret ble involvert i oppdraget selv om megleren lovet dette.

Det var null interesse for huset, og megleren skyldte på dårlig marked. Klagerne mener megleren burde overført oppdraget til det lokale kontoret siden megleren manglet kunnskap om området huset ligger i, og krever vederlagsnedsettelse.

Innklagede har i korte trekk anført:

Eiendommen ble markedsført på ordinært vis. Det hadde ingen betydning for markedsføringen at megleren ikke jobbet ved det lokale kontoret. Megleren holdt en rekke visninger, og innklagede kan ikke se at megleren har brutt sine plikter etter oppdragsavtalen. Innklagede bestrider at eiendommen ikke ble annonsert i det lokale kontorets vinduer.

Megleren har aldri lagt skjul på at hun ikke jobber ved det lokale kontoret. I tråd med innklagedes rutiner tok megleren kontakt med det lokale kontoret vedrørende prisantydningen og andre lokale forhold.

Megleren fulgte opp klagerne og oppdraget for øvrig, men dessverre lyktes ikke megleren med å selge eiendommen. Markedet var ikke villig til å betale prisforlangende.

Innklagede bestrider kravet om vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Vederlagsnedsettelse forutsetter at megleren har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Slik saken er opplyst, har ikke klageren sannsynliggjort at megleren har forsømt seg. Det er ingen opplysninger i saken som tilsier at boligen ikke ble markedsført på forsvarlig vis.

Kravet om vederlagsnedsettelse kan ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klagerne gis ikke medhold.