Klage nr. 2021161

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. november 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat Per Jakob Haakstad

Advokatfirmaet Haakstad & Co DA

Innklaget:                      Exbo Sørlandet AS avd. Arendal

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk og meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling

I mars 2021 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren ga manglende og uriktige opplysninger om muligheten for parkeringsplass i nærheten av leiligheten. Megleren dro heller ikke tilstrekkelig omsorg for klagerens interesser før kjøpet. Megleren har brutt opplysningsplikten og opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede bestrider klagerens anførsler.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

På grunn av dårlig helse var det viktig for klageren med parkeringsplass i nærheten av leiligheten. Første gang klageren var i kontakt med megleren, var sent i 2019 i forbindelse med visning på en annen bolig. Allerede den gang gjorde klageren det klart for megleren at det var viktig for henne med parkeringsplass i nærheten av leiligheten. I desember 2020 sendte klageren e-post til megleren vedrørende leiligheten denne saken gjelder. Klageren spurte blant annet om megleren hadde fått undersøkt rundt parkeringsplass. Senere var parkeringsplass jevnlig et tema mellom partene.

Rett før kjøpet tok klageren opp flere forbehold med megleren. Megleren mente det ville bli så vanskelig om klageren tok forbehold, og frarådet henne å gjøre det. Klageren tok derfor ikke noen forbehold i budet.

Etter kjøpet viste det seg at det ikke var mulig å skaffe klageren parkeringsplass i nærheten av leiligheten. Få dager etter budaksept sendte klageren e-post til megleren, hvor hun blant annet skrev at hun hadde spurt megleren om parkeringsplass i flere måneder. Megleren protesterte ikke på det klageren skrev i e-posten. Dette viser at megleren hadde vært klar over situasjonen hele tiden.

Selv om megleren hadde tilstrekkelig kunnskap om klagerens behov, forledet megleren klageren til å kjøpe leiligheten og til ikke å ta forbehold i budet. Dersom det ifølge megleren var usikkert om det var mulig å skaffe den nødvendige parkeringsplassen, forsømte megleren omsorgsplikten ved å ikke veilede klageren og fraråde henne til å kjøpe leiligheten. Ingenting i den skriftlige korrespondansen mellom partene tilsier at megleren veiledet klageren før kjøpet.

Megleren har gitt uriktige og manglende opplysninger til klageren, og ikke hatt tilstrekkelig omsorg for klagerens interesser. Megleren har også opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Noen dager før kjøpet sendte klageren e-post til megleren og spurte om megleren kunne høre med styrelederen i borettslaget om det var mulig med parkeringsplass i den nærmeste garasjen. Samme dag fikk megleren beskjed fra styrelederen om at garasjeplassene fulgte leilighetene. Ønsket man en annen garasjeplass, måtte man høre med de andre andelseierne om noen ønsket å bytte. Megleren sendte svaret til klageren. Samme kveld sendte klageren ny e-post til megleren om at hun hadde vært i kontakt med styrelederen i boligbyggelaget, og at hun hadde fått beskjed om at det fantes parkeringsplasser for handikappede. Klageren ba megleren undersøke muligheten for å få tildelt en slik parkeringsplass.

Tre dager senere informerte megleren klageren om at han ikke hadde klart å få tak i styrelederen i boligbyggelaget. Med denne informasjonen, valgte klageren samme dag å legge inn bud på leiligheten med frist til dagen etter. Budet var uten forbehold.

Innklagede bestrider at megleren frarådet klageren å legge inn bud uten forbehold. Megleren trodde oppriktig klageren ønsket å kjøpe leiligheten selv om muligheten for å få tildelt parkeringsplass for handikappede ikke var avklart med styret. Innklagede bestrider også at megleren forledet klageren til å kjøpe leiligheten.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og meglernes opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises.

I denne saken står det mye spåstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til. Saken reiser bevisspørsmål som nemnda ikke kan ta stilling til ved nemndas skriftlige saksbehandling.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Saken avvises.