Klage nr:
130/08

Avgjort:
02.02.2009

Saken gjelder:
Feilaktige opplysninger om felleskostnader

Foretakets navn:
Garanti Eiendomsmegling Sarpsborg

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 2. februar 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann
Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte en rekkehusleilighet i et boligbyggelag gjennom innklagede som megler. Klagerne trådte inn i kjøpekontrakten den 28. juni 2007 ved bruk av forkjøpsrett og overtakelse var avtalt til 27. juli 2007. Husleieøkning skjedde den 29. august 2008.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.


Klageren anfører:

Felleskostnadene/husleien var 4 589 kroner og fellesgjelden var 1 200 000 kroner. Den 29. august 2007 økte felleskostnadene/husleien til 7 300 kroner. Klagerne synes at endringen av felleskostnadene/husleien kom så tett opp til overtakelsen at de som kjøpere ikke fikk riktige opplysninger fra innklagede vedrørende sameiets økonomi.

Klagerne opplyser at innklagedes saksbehandler bor i borettslaget og klagerne lurer på om innklagede har oppfylt sin opplysningsplikt da han ikke informerte om husleieøkningen. Klagerne spør også om boligbyggelaget har overholdt sin opplysningsplikt overfor innklagede. Ifølge klagerne hadde det, siden husleien på 4 589 kroner ble satt, vært ca 12 renteøkninger. Brev om renteendringene er stemplet mottatt hos boligbyggelaget.

Innklagede anfører:

Innklagede mottok salgsoppdraget på den aktuelle andelen den 31. mai 2007. Borettslaget er tilknyttet omegnens boligbyggelag. Samme dag ble det innhentet opplysninger fra forretningsfører. Det fremkom at andelen hadde en månedlig husleie på 45 89 kroner og en andel fellesgjeld på 1 200 000 kroner.

Boligen ble annonsert for salg på internett, og i en avis den 7., 15., 21., og 28. juni, samt i en annen avis den 14. juni 2007. Visning ble avholdt den 16. juni 2007.

Budrunden startet den 18. juni 2007 på 800 000 kroner og endte ved bud stort 915 000 kroner den 22. juni 2007. Budet på 915 000 kroner ble akseptert samme dag. Boligbyggelaget avklarte forkjøpsretten og klagerne trådte inn i avtalen som forkjøpsberettiget den 25. juni 2007. Overtakelse var avtalt til 20. juli 2007.

Styret vedtok den 29. august 2007 å øke husleien med virkning fra 1. oktober 2007. Dette ble meddelt andelseierne i skriv fra styret datert den 6. september 2007. Styret vedtok husleieøkningen litt over to måneder etter at boligen ble solgt. Innklagede hadde på salgstidspunktet ingen informasjon som tilsa at husleien skulle øke.

Til klagernes påstand om at innklagedes saksbehandler bor i borettslaget og at han derfor måtte være klar over økningen, sier innklagede at saksbehandleren ikke er medlem av borettslagets styre og at økningen ikke var vedtatt på avhendingstidspunktet.

Klagerne poengterer at innklagede ble spurt om borettslagets økonomi muntlig og at han svarte at borettslaget hadde en god og ryddig økonomi. Klagerne spør hvordan innklagede kunne uttale seg om dette hvis saksbehandler ikke var klar over manglende husleieøkning i takt med renteoppgangen.

Klagerne mener at innklagedes saksbehandler uttalte «Dere forventet vell en husleieøkning? Det gjorde jeg» på deres andre møte med innklagede. Klagerne nevner at selger er vararepresentant i styret.

Klagerne fremholder at husleien ikke ble satt opp i takt med renteoppgangen og at husleien som sto i salgsoppgaven tilsvarte rente fra lang tid tilbake. Klagerne mener de burde vært informert om at husleien ikke var økt siden innflytting, selv om det var flere renteøkninger, fordi innklagedes saksbehandler bodde iborettslaget.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av uriktige opplysninger om felleskostnadene.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet til boligbyggelaget ikke behandles.

I salgsoppgaven var felleskostnadene oppgitt til 4589 kroner og andel fellesgjeld var oppgitt til 1 200 000 kroner. Klagerne trådte inn i kjøpekontrakten den 28. juni 2007 og husleieøkningen ble vedtatt den 29. august med virkning fra oktober 2007. Husleieøkningen skjedde i etterkant av inngått kjøpekontrakt og det foreligger ikke dokumentasjon på at innklagede burde hatt kjennskap til at husleien ville øke.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det forhold at innklagedes saksbehandler selv bodde i borettslaget i dette tilfellet skulle tilsi at han burde visst om en mulig husleieøkning som han etter eiendomsmeglingsloven § 3-7 måtte undersøke nærmere.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede ut fra de foreliggende fakta har gitt feilaktige opplysninger om felleskostnadene/husleien.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.