Klage nr:
131/08

Avgjort:
31.10.2008

Saken gjelder:
Budgivning, herunder fiktiv budgivning, og journalføring

Foretakets navn:
DnBNOR Eiendom AS Sandvika

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte bolig gjennom innklagede.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Da klageren mottok budjournalen, ringte han den andre budgiveren. Den andre budgiveren opplyste at han ikke hadde inngitt bud på eiendommen, selv om hans navn sto i budjournalen. Den andre budgiveren (A) hadde vært på visning sammen med sin sønn (B). Klageren spurte A om B kunne ha inngitt bud. A sa at B ikke hadde fullmakt til dette. Videre sa A at han på den angivelige budgivningsdagen var på sykehuset til en hjerteundersøkelse.

Klageren reiste til innklagede dagen etter og ba om å få se budskjemaet. Det viste seg at B hadde lagt inn bud på eiendommen, uten noen form for finansiering eller fullmakt.

Klageren påpeker at hans samboers navn står oppført som budgiver selv om hun aldri har inngitt bud på eiendommen.

Klageren mener det er feil at hvem som helst kan legge inn bud på andres vegne og at det foreligger et fiktivt bud som var med på å presse prisen opp med 50 000 kroner.

Klageren mener også at innklagede har gjort en dårlig jobb med hensyn til føringen av budjournalene og tidspunktene. Klageren ga inn et bud på 5,1 millioner kroner som ikke står oppført noe sted.

Klageren ønsker at Reklamasjonsnemnda ser på saken, da bransjen ikke er tjent med slike feil.

Innklagede anfører:

Innklagede tilbakeviser at det forelå et fiktivt bud som presset opp prisen med 50 000 kroner.

Boligen var en generasjonsbolig som ble lagt ut med en prisantydning på 5,9 millioner kroner.

Det ble avholdt visning 25. og 26. mai 2008 på eiendommen. A og B var på visning og B ble registrert i innklagedes system som interessent.

Den 15. juni 2008 ble det avholdt ny visning med klageren og hans samboer. Samboeren skrev seg på visningslisten og ble registrert i innklagedes system. Klageren og hans samboer besiktiget boligen på nytt den 25. juni 2008 og den 27. juni 2008 innga klageren et bud på 5,0 millioner. Ved en samtale kom det frem at budet var på vegne av klageren og samboeren, Budet ble registrert på samboeren, som allerede var registrert med navn i innklagedes system. Budet ble forkastet.

Klageren kom med et bud på 5 250 000 kroner, og innklagede meddelte dette til B. B la inn bud på 5 300 000 kroner med forbehold om at en bygningskyndig skulle se på huset. Forbeholdet ble senere fjernet, og det forelå to bud på
5 300 000 kroner. Begge budgiverne ble forespurt om de ønsket å heve. B ga uttrykk for at han ikke ville heve da han kun hadde fullmakt til å gå opp til 5 300 000 kroner. Klageren ønsket heller ikke å øke budet. Selgeren valgte å akseptere klagerens bud, da klageren hadde startet budprosessen.

Innklagede har vedlagt en bekreftelse fra A om at han ga B fullmakt til å by på eiendommen. Innklagede ser i ettertid at det har vært noe unøyaktig føring av budjournalen ved at klagerens samboer står oppført alene som budgiver.

Innklagede beklager at klageren har hatt inntrykk av prosessen ikke har vært ryddig. Etter innklagedes oppfatning har han opptrådt i tråd med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av påstand om fiktivt bud m.m..

Reklamasjonsnemnda tar ikke stilling til hvorvidt det foreligger fiktive bud, da dette er et strafferettslig forhold.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73 og forskrift av 23. november 2007.

Klageren påberoper seg også at innklagede har gjort feil i journalføringen av budjournalen.Reklamasjonsnemnda bemerker at det er «budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer» som skal oppgis i budjournalen, jf. forskriften § 3-5 litra b.

Reklamasjonsnemnda kan imidlertid ikke se at det forholdet at klagerens samboer står oppført som budgiver gir klageren et krav mot innklagede i dette tilfellet.

Konklusjon:

Klagen avvises delvis for så vidt gjelder fiktive bud.

For øvrig fører klagen ikke frem.

Oslo, den 31. oktober 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant