Klage nr:
132/08

Avgjort:
31.10.2008

Saken gjelder:
Meglerens utlegg og vederlag

Foretakets navn:
Privatmegleren Boligutleie, Avec Eiendom AS

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å leie ut sitt hus. Huset ble ikke leiet ut og klageren ønsker ikke å betale innklagedes vederlag og utlegg ved oppdraget.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kontaktet innklagede for å leie ut sitt hus. Det ble sagt fra første dag at det hastet mye for klageren da han skulle flytte til utlandet. Klageren trodde at han skulle skape innsats hos innklagede, men han hørte ingenting fra ham. Saksbehandleren var ikke lett å få kontakt med. Saksbehandleren forklarte ifølge klageren at kun i forbindelse med mange visninger frem og tilbake, skulle klageren betale noe.

Klageren kontaktet innklagede første gang i desember. Han rakk så vidt å ta noen utvendige bilder av huset siden. Det ble sagt at hvis klageren hadde skrevet på kontrakten, skulle tingene begynne å skje. Klageren gjorde det i februar, men det hjalp ikke så mye. Klagerne har ikke hørt om noen annonse eller visning, selv om han foreslo det flere ganger.

Etter to måneder med utgifter og tomt hus ga klageren opp. Klageren har betalt over seks tusen kroner, og klageren anfører at innklagede har «solgt meg drømmer».

Innklagede anfører:

Innklagede hadde første gangs befaring på klagerens hus 11. desember 2007. I ettertid fulgte innklagede opp for å følge opp og forhøre seg om han skulle sette i gang med oppdraget. Innklagede fikk ikke noen tilbakemelding, og heller ikke noe oppdragsskjema.

Først 25. februar 2008 tok klageren kontakt med innklagedes daglige leder og leverte inn oppdragsskjemaet. Da kunne innklagede sette i gang med oppdraget. Det viste seg raskt at det ble vanskelig med visning da innklagede ikke hadde fått nøkkel til huset.

I utleiebransjen kommer interessentene på dagen og ønsker visning. Klageren ønsket å være til stede på visninger selv om han befant seg utenlands, og i forkant måtte han da bestille flybilletter for å komme seg hjem fra utlandet. Dette ble selvsagt en spesiell situasjon i forhold til visningene da innklagede hadde kunder som ønsket å se huset på kort varsel og dagtid i ukedagene. Klageren ønsket visning i helgene med både innklagede og ham til stede. Innklagede har informert klageren om at han ikke har visninger i helgene. Han har også forklart klageren at han er helt avhengig av å ha tilgang og ikke minst rask tilgang til huset.

Alt i alt har innklagede mistet 5 – 6 interessenter på bakgrunn av at han ikke fikk vist huset når det var ønskelig for interessentene. Klageren var også hjemme en helg, hvor innklagede trodde at nøkler ville bli levert ham, men han fikk ikke kontakt med klageren. Nøkler ble heller ikke lagt igjen.

Innklagede stiller seg uforstående til klagen da han har hatt flere interessenter på boligen, men uten tilgang til å vise denne. Dette har igjen ført til at innklagede har fått klager fra kunder for å ha lagt ut eiendommer som ikke kan vises.

Klagerens ytterligere anførsler:

Etter befaringen 11. desember til og med 25. februar, anfører klageren at innklagede ikke var lett å få tak i, han var blant annet sykmeldt rett etter juleferien. Han påsto at han manglet underskrift, selv om han hadde vært på befaring. Etter å ha fått underskrift 25. februar gjorde han heller ikke noe. Klageren måtte hele tiden ringe og mase for å arrangere noen visninger som aldri fant sted. Innklagede var ikke tilgjengelig for å ta i mot nøkler, og klageren fikk beskjed om å sende (det eneste settet) i posten i en konvolutt.

Klageren anfører at han overhodet ikke har sett noen innsats fra innklagede, og ei heller noen som har vært interessert i å leie huset som påpekt av innklagede.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagengjelder meglerens krav på honorar og dekning av utlegg ved trukket oppdrag om utleie.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Det er her opplyst at oppdragsavtalen først ble levert innklagede i underskrevet stand den 25. februar 2008. En eiendomsmegler har ingen forpliktelse til å sette i gang med arbeidet med et mulig oppdrag før oppdragsavtalen er mottatt i underskrevet stand. Klageren kan således ikke høres med at det tok tid før innklagede satte i gang arbeidet med utleieoppdraget. Innklagede har også anført at han fulgte opp klageren og forhørte seg om han skulle sette i gang med oppdraget, men at han ikke fikk noen tilbakemelding eller oppdragsavtale.

Klageren anfører at han ikke fikk beskjed om visninger og annonsering. Innklagede på sin side anfører at han ikke fikk nøkkel for å foreta visning, da klageren ønsket å være til stede på visningen selv om han befant seg i utlandet. Innklagede har også anført at han ikke fikk kontakt med klageren for å avholde visning da han var i Norge. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk på dette punktet.

Reklamasjonsnemnda har innhentet kopi av oppdragsavtalen. Den avregning som klageren har mottatt, er i tråd med inngått oppdragsavtale.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 31. oktober 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant