Klage nr. 2021064

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. desember 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet          

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Mo i Rana

Saken gjelder:               Brudd på meglers undersøkelses- og opplysningsplikt. Krav om erstatning.        

Saksfremstilling

Klageren kjøpte bolig formidlet gjennom innklagede foretak med overtakelse
30. oktober 2019. I selgers egenerklæringsskjema var det krysset av for at selger ønsket å tegne boligselgerforsikring. Det ble videre informert om at selger ikke kjente til at det hadde vært mus i boligen, og at det ikke var tegn til vanninntrengning. Ikke noe av dette stemte. Kort etter overtakelsen oppdaget klageren store mengder avføring fra mus og all isolasjon på loftet måtte skiftes ut. Dette må ha vært synlig for megler under hans befaring før salg. Videre ble det oppdaget at det kom vann inn mellom vegg og isolasjon. Klageren anfører at megleren har ansvar for å påse at opplysningene som gis om eiendommen er korrekte. Megleren har ved å unnlate dette opptrådt i strid med sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Klageren krever 400 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I selgers egenerklæring ble det krysset av for at selger ønsket å tegne boligselgerforsikring. Det var videre krysset av for at de ikke kjente til at det hadde vært vannskader i kjelleren eller at det hadde vært mus i boligen. Megleren burde ha kontrollert at det som var fylt ut i egenerklæringsskjemaet var riktig.

Det viste seg senere å ikke være tegnet boligselgerforsikring, selv om det var krysset av for at selger ønsket dette. Det hadde vært langt enklere for klageren å ta saken videre om selgeren hadde tegnet slik forsikring.

Det er ikke riktig som innklagede anfører, at klageren aksepterte selgers unnlatelse av å tegne boligselgerforsikring. Klageren hadde ingen planer om å renovere eiendommen slik megleren påstår. Han hadde tillit til at det som stod i papirene om boligselgerforsikring stemte. Klageren kan ikke huske at dette ble endret på under kontraktsmøte.

Megleren er ansvarlig for å gjennomgå boligen før salg. Skadene klageren har reklamert over var ikke til å unngå og legge merke til. Klageren er enig i at han som kjøper burde sett at det var skader etter mus, dersom han hadde hatt tilgang til loftet under visning.

Klageren legger til grunn at eiendomsmegleren besiktiget loftet under sin befaring forut for salget. Skadene på loftet var lett synlige. Det var også rester etter avføring fra mus i alle etasjene i huset. Disse forholdene var ikke skjult hverken for megleren eller takstmannen. Vannskadene var skjult fra innsiden, men var synlig fra utsiden ved at det kom vann inn mellom veggen og isolasjonen.

Eiendomsmegleren burde vært mer til hjelp når det kom til reklamasjon rundt manglene ved boligen. Megleren kan ikke velge å fraskrive seg alt ansvar og unnlate å besvare klagerens henvendelser, når det oppstod problemer i etterkant av salget.

Klageren krever 400 000 kroner i erstatning fra innklagede.

Innklagede har i hovedsak anført:

Mus og vannlekkasje

Dette er forhold som knytter seg til eiendommens tilstand. Det er selger som part i handelen som er rett adressat for reklamasjon over slike mangler. Selger svarer selv for de opplysningene som er gitt om boligens tilstand i egenerklæringsskjemaet.

Megleren har ikke vært kjent med hverken mus eller vannlekkasje. Det var ingenting av dette som var synlig for megleren ved befaring. Megleren befarte eiendommen sammen med selgers ektefelle. Megleren var også til stede under takstmannens tekniske gjennomgang av boligen. Hverken takstmannen eller megleren kunne se noe av de påklagede forhold ved befaring. Når ikke takstmannen med sin fagkompetanse registrer forholdene, kan det heller ikke forventes at megler skulle ha gjort det. Megleren har ikke forsømt seg på noe vis, og må kunne stole på takstmannens tekniske gjennomgang av boligen. Dersom forholdene var så synlige og åpenbare som klager hevder, burde vel klager selv ha oppdaget disse under visning

Forholdene var skjult både for takstmann og megler. Megleren har ikke brutt sin opplysningsplikt.

Manglende boligselgerforsikring

Selger krysset av for at han ønsket boligselgerforsikring i egenerklæringsskjema. Underveis i prosessen endrer selgeren mening, og ønsket ikke å tegne dette likevel. Det ble opplyst av selgeren til megleren og klageren på kontraktsmøtet.

Megler var ikke kjent med at selger hadde ombestemt seg før dette ble tatt opp under møtet. Kontraktsmøtet ble avholdt på meglers kontor hvor megleren, klageren og selgeren var fysisk til stede. Kjøpekontrakten ble gjennomgått punkt for punkt, og i forbindelse med forsikringer ble boligselgerforsikring et tema. Selgeren orienterte da om at han ikke ønsket å tegne dette likevel. Klageren hadde ingen innvendinger til det.

Klageren tok sin kjøpsbeslutning basert på, blant annet, at det forelå boligselgerforsikring. Ettersom slik forsikring ikke forelå, ble den tatt på feilaktige premisser. Det ville vært uheldig dersom klageren oppdaget dette etter overtakelsen. Her var imidlertid situasjonen slik at forholdet ble avdekket før kontraktsignering og overtakelse. Klageren hadde derfor mulighet til å fastholde at slik forsikring ble tegnet, som opplyst i egenerklæringsskjema. Klageren aksepterte imidlertid selgerens unnlatelse av å tegne boligselgerforsikring. Forholdet ble diskutert, og klageren konkluderte med at slik forsikring ikke var nødvendig da han uansett skulle renovere/pusse opp eiendommen. Dersom klageren hadde ønsket at selgeren skulle tegne boligselgerforsikring, hadde selgeren gjort dette for å opprettholde sin del av den inngåtte kjøpsavtalen. Innklagede kan ikke se at megleren er å klandre på noe vis for manglende boligselgerforsikring. Klageren har akseptert at selgeren ombestemte seg vedrørende forsikringen.

Megleren har ikke brutt god meglerskikk, eller på noe vis opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Innklagede kan heller ikke se hvilke konsekvenser forholdet får for klageren, all den tid forholdet ikke stiller klageren i en dårligere rettslig posisjon. Det er ingen omstendigheter i saken som tilsier at selgeren ikke er søkegod, dersom klageren har et berettiget erstatningskrav mot selger. Klageren lider således ikke et økonomisk tap som følge av at det ikke ble tegnet boligselgerforsikring

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglers undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Boligselgerforsikring

Det er på det rene at det i selgerens egenerklæringsskjema er krysset av for at selger ønsket å tegne boligselgerforsikring. I følge innklagede ombestemte selgeren seg under kontraktsmøtet og ønsket likevel ikke å tegne slik forsikring. Når det gjelder hvorvidt dette ble diskutert og akseptert av klageren under kontraktsmøtet, står det påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til under sin skriftlige behandling.

Mangler ved boligen knyttet til mus- og vanninntrengning

Reklamasjonsnemnda behandler bare forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Det faller utenfor nemndas oppgave (mandat) å ta stilling til om klageren eventuelt har et krav på prisavslag eller erstatning overfor selgeren. Forholdet til selgeren vil derfor ikke bli vurdert.

Ifølge eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd skal megleren sørge for at kjøperen før handel sluttes, får opplysninger han eller hun hadde grunn til å regne med å få. Det forutsetter at megleren kjenner til disse opplysningene, eller at det ligger innenfor hans undersøkelsesplikt å undersøke forholdet nærmere. Det er i denne saken ikke fremlagt noen opplysninger om eller på annen måte sannsynliggjort at megleren på noe tidspunkt før kontraktsinngåelsen var klar over manglene knyttet til mus i boligen og vanninntrengning. Det er derimot på det rene at selgeren i egenerklæringen hadde krysset av for at han ikke kjente til at det hadde vært utettheter i fasade eller skadedyr. Megler hadde derfor ikke noen oppfordring til å undersøke forholdene nærmere.

Reklamasjonsnemnda har på denne bakgrunn kommet til at megleren har overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten etter eiendomsmeglingsloven § 6-7. Megleren har heller ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.