Klage nr. 2021179

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. desember 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Dyve & Partnere Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Dyve & Partnere)

Saken gjelder:               «Lokkepris»

Saksfremstilling

I 2021 deltok klageren i en budrunde på en eierseksjon innklagede formidlet. Prisantydningen var 5 990 000 kroner. Etter at klageren hadde lagt inn et bud på 6 410 000 kroner, ble budrunden avsluttet. Selgeren ønsket ikke lenger å selge eierseksjonen. Klageren anfører at megleren markedsførte eierseksjonen med lokkepris, og krever 50 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider erstatningskravet.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren la ned en betydelig innsats før han la inn bud på eierseksjonen. Dette var ikke en vanlig eierseksjon, og det var mye å sette seg inn i. Megleren overlot til klageren å innhente nødvendige opplysninger.

Før budrunden tok klageren kontakt med selgeren for flere opplysninger. Selgeren fortalte at hun ikke var villig til å selge for prisantydning. Kun bud over prisantydning, ville bli akseptert. Selgeren fortalte også at grunnen til at hun solgte, var fordi hun tidligere hadde drevet næringsvirksomhet der. Nå hadde hun flyttet virksomheten til et annet sted.

Klageren «vant» budrunden med et bud på 420 000 kroner over prisantydning. Til klagerens store overraskelse var ikke budet høyt nok for selgeren. Selgeren ønsket plutselig ikke å selge eierseksjonen lenger. Dette burde i så fall klageren fått beskjed om på et tidligere tidspunkt.

Det er ingen tvil om at eierseksjonen ble markedsført med «lokkepris». Klageren krever 50 000 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Eierseksjonen lå ute i ti måneder, og det ble holdt flere visninger. Prisantydningen ble satt i henhold til meglerens verdivurdering, og ble avstemt med selgerens prisforventninger.

Det var liten interesse for eierseksjonen før budrunden. Megleren forventet at selgeren skulle akseptere et bud på eller over prisantydning. Etter at klageren hadde lagt inn budet på 6 410 000 kroner, ønsket selgeren å avslutte budrunden. Megleren orienterte klageren og den andre budgiveren. FINN-annonsen ble fjernet, og salgsprosessen avsluttet.

Innklagede tviler ikke på at klageren la ned en betydelig innsats før han la inn bud.

En selger står fritt til å akseptere eller avslå bud. Her valgte selgeren å avslutte salgsprosessen av personlige årsaker.

Innklagede bestrider at eierseksjonen ble markedsført med «lokkepris», og at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Uansett er erstatningskravet udokumentert.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder spørsmål om lokkepris og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

I Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig punkt 3.2.3 står det:

Markedsføringen vil være villedende hvis prisantydningen bevisst er satt lavere eller høyere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Dersom den næringsdrivende blir kjent med at selgerens prisforventning endrer seg underveis i markedsføringsprosessen, må markedsføringen som klar hovedregel endres i tråd med dette.

Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at prisantydningen bevisst ble satt lavere enn det selgeren på markedsføringstidspunktet var villig til å akseptere.

En selger står for øvrig fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud. Megleren kan ikke kritiseres for at selgeren avslo klagerens bud selv om det var over prisantydning.

Når det gjelder erstatningskravet, har ikke megleren opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Uansett har ikke klageren sannsynliggjort at han har lidt et økonomisk tap. Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.