Klage nr. 2021185

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. desember 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS avd. Søre Sunnmøre

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning

Saksfremstilling

Klageren kjøpte en bolig formidlet gjennom innklagede i mai 2021. Overtakelse ble avtalt til
2. juli 2021. Som følge av at megler ikke var til stede på overtakelsen fikk ikke klageren den nødvendige rådgivning og veiledning for å kunne ivareta sine interesser. I etterkant viste det seg at eiendommen var dårlig ryddet og rengjort, og at brannalarm og varmepumpe ikke fungerte. Klageren var videre blitt opplyst om at leietaker skulle fortsette å bo i utleiedelen, men to dager etter overtakelse ga leietaker beskjed om at han ønsket å flytte ut snarest. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever at innklagede betaler henne erstatning med totalt 46 300 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren kjøpte bolig formidlet gjennom innklagede foretak i mai 2021 med avtalt overtakelse 2. juli. Ansvarlig megler kunne ikke stille opp på overtakelsen, og det ble ikke satt inn en annen megler i hennes sted. Det var derfor ingen der til å veilede og besvare spørsmål knyttet til gjennomføringen av overtakelsen og utfylling av overtakelsesprotokollen.

Dette har medført at overtakelsen gikk dårligere enn det som ellers ville vært tilfelle. I etterkant viste det seg at boligen var dårlig rengjort og at gressplenen ikke var klippet på lenge. Klageren og hennes mann har brukt to uker for å gjøre eiendommen klar for innflytting. Boligen var langt fra ryddig, og klageren måtte kaste en demontert seng, juletre og rusk på krypeloftet.

Klageren ble fortalt at leietakeren fortsatt kom til å bo i utleiedelen etter overtakelse. Den
4. juli, to dager etter overtakelse, opplyste leietakeren at han ønsket å flytte ut med én gang. Klageren tror at selger og leietaker har avtalt dette seg imellom for å slippe nedvasking. Som følge av den plutselige utflyttingen har klageren gått glipp av leieinntekter for hele juli måned. Selgeren skulle også informert om at leietakeren hadde psykiske problemer, noe klageren fant ut etter å ha pratet med et familiemedlem av leietakeren.

Klageren mener at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning for følgende poster:

  1. Tapt leieinntekt for hele juli måned, 7 500 kroner.
  2.  Flybillett til klagerens mor som reiste til Norge for å hjelpe med rydding og nedvaskingen av boligen, 3 500 kroner.  
  3. Tapt leieinntekt for én måned, 6 500 kroner.
  4. Kompensasjon for arbeidstimene klageren og hennes mann har lagt ned for å rydde og rengjøre eiendommen, 28 800 kroner.  

Innklagede har i korte trekk anført:

Selv om megler forsøker å stille opp på overtakelsen, er det ikke alltid dette lar seg gjøre. I dette tilfellet var megler forhindret fra å være til stede på overtakelsen. Megleren avklarte dette med klageren forut for overtakelse, hvor klageren bekreftet at overtakelse kunne gjennomføres uten meglers tilstedeværelse. På overtakelsesdagen var megler tilgjengelig på telefon i tilfelle klageren hadde noen spørsmål. Det er ikke et krav etter eiendomsmeglingsloven at megler skal være til stede på overtakelsen.

Når det gjelder rydding og rengjøring av eiendommen, er dette et avtalerettslig forhold mellom kjøper og selger. I kjøpekontrakten var det avtalt at eiendommen skulle overleveres i ryddig og rengjort stand. Det er kjøper og selger som er ansvarlig for oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. Megler er ingen garantist for oppfyllelsen av avtalen, og kan ikke bli erstatningsansvarlig dersom en av partene misligholder sin del av denne. Selger og klager gikk gjennom eiendommen sammen på overtakelsen. Klageren signerte overtakelsesprotokollen, og bekreftet med dette overfor selger at eiendommen var tilstrekkelig ryddet og rengjort.

I kjøpekontrakten var det avtalt at eiendommen skulle leveres fri for leieforhold. I ettertid avtalte selger og kjøper seg imellom at leietakeren skulle få fortsette å bo i leiligheten også etter overtakelsen. Hva som er bakgrunnen for at leietakeren valgte å flytte ut er uvisst, og megler kan uansett ikke være noen garantist for om leietaker fortsetter å bo på eiendommen eller ikke. Leieforholdets varighet etter overtakelsen er en risiko som påhviler kjøper.

Når det gjelder varmepumpen og brannvarselen, er dette også et kjøper-selger forhold.

Innklagede kan ikke se at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk eller utvist erstatningsbetingende uaktsomhet.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder vasking og rydding av eiendommen, utleieforholdet, brannvarsler og varmepumpe er dette et kjøper-selger-forhold og megler uvedkommende.

Klageren har videre anført at megler ikke deltok på overtakelsen, og at hun dermed ikke fikk den nødvendige rådgivning og veiledning. Nemnda vil først bemerke at megler ikke har noen plikt til å være til stede på overtakelsen med mindre megleren uttrykkelig har forpliktet seg til dette. 

Megleren tok kontakt med klageren før overtakelse for å opplyse at hun ikke hadde mulighet til å være til stede, og klageren bekreftet at overtakelse skulle gjennomføres til tross for meglerens fravær. Videre opplyste megler at hun ville være tilgjengelig på telefon, og at klageren kunne ringe dersom det skulle dukke opp noen spørsmål under overtakelsen.

Nemnda har derfor kommet til at megler ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Konklusjonen blir følgelig at megler ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at erstatningskravet ikke kan føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.